2
Te 'i 'pɛ -sru 'e tɔa Crizi -le 'wɩ 'ji dɩ!
'Mɛn 'nɛn, 'i 'tɔ 'plɛblɛ! "Yi "nɛn Zozi Crizi -a -nɔn -cɛɛ bɛ, -a va nɛn 'i -wɛɛ 'nan 'yie 'plɛblɛ 'e 'si. Ɛn 'wɩ nɛn yia 'man 'an da min "kaga yiɛ man bɛ, 'i "paa min -mienun ji. Minnun zɩɛ 'o 'kɔn minnun nɛn min yi -tɛala o da, ɛn o -pɛ "sɔa -a "paadɩ -a min peenun "le ji bɛ waa.
'I 'wɩ "man, -e 'i yra yɩ "le 'mɛn 'wɩ 'zʋ. 'Wɩ nɛn Zozi Crizi -le 'sounja 'kpa -a dra bɛ -nyrɛn zɩɛ. 'Sounja nɛn e ya "vale 'nan 'yee 'wɩ 'e 'sɔ 'e 'tazan lɛ bɛ, 'e "trɔɛn "sia 'e -sru "wɩnun pɛɛnɔn 'va. Ɛn "nyian -te min a fɛ -tʋ -sa kɔɔnan bɛ, 'wɩ pɛɛnɔn nɛn waa 'pla "da "bɛ, -a da nɛn yaa drala, 'dʋ -e 'e 'yee -kopa yɩ. Ɛn "nyian fei 'pazan nɛn 'e yiɛ -trɔa 'yee 'nyranman da bɛ, -yɛɛ fɛ 'wlɛ tɛdɛ -ble. 'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan 'yiɛ zɩɛ, 'i 'ci "nrɔn "da 'kpa. Minsan 'bɛ 'wɩ 'tɔdɩ -nɔan 'yiɛ, -e 'i 'wɩ pɛɛnɔn 'ci man.
'I 'ci "nrɔn Zozi Crizi da. E ya David kluda min a, ɛn -a 'bɔ nɛn Bali -a wluan -kanɔn 'va. Zozi -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn maan ve minnun lɛ bɛ -nyrɛn zɩɛ. Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn 'bɔ zɩɛ, -yee "wɛan nɛn an cɩ 'an yra yɩnan, ɛn an ya -pʋ 'kuin "le plɔanzan -le 'wɩ 'zʋ 'gʋ. O -bulalɛ baa -fɔ 'an man, 'pian Bali wei bɛ, baa 'ka 'e 'fɔdɩ 'bɛ "le "man dɩ. 10 -Yee "wɛan 'tɛ pɛɛnɔn nɛn waa "paa 'an da bɛ, 'an 'wulo -tɔa "wlu minnun nɛn Bali o 'si "va "bɛ o 'tɔ 'ji. Maan dra zɩɛ 'nan -e Zozi Crizi 'e -wee 'si wʋ "nyian 'wɩ 'ji, -e Bali 'tɔ -dan nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ, 'e drɛ -wee vɛ -a.
11 'Wɩ 'gʋɛ e ya 'wɩ tɩglɩ 'a. -Te -kaa 'vale Crizi -a -cɛɛ -ka bɛ, -kaa wuanla "nyian "le -yee 'wɩ 'zʋ, -e -kaa yiɛ 'e 'fʋ "man 'li 'trilii "fo. 12 -Te -kaa -pɔan 'sɔ 'wɩ 'tɔndɔn pɛɛnɔn 'ji -trilii bɛ, -kaa -taa "mingɔnnɛn -blɩlɛ -kaa 'vale waa. 'Pian -te -kaa 'vɩ 'nan -kaa tɔa dɩɛ, e -taa "nyian "e "vɩlɛ 'nan ya'a -kaa 'tɔa dɩ. 13 Ɛn -te -kaa 'li -kaa da -kaa 'si Crizi -sru "bɛ, -a 'bɔ 'ka 'e wei fuimlan 'nan dɩ, kɔɔ 'wɩ nɛn e -tɔ "da 'nan 'e dra bɛ, yaa dra -kpɔ.
'I drɛ "yi min -mienun va, o Bali -le 'wɩ "paaman 'wlu 'a!
14 'Wɩnun zɩɛ -nyrɛn 'i 'cin -trɔa Zozinɔn 'ji! Ɛn 'i vɩ -wlɛ Bali 'lɛ 'nan, -sanun -fɔdɩ nɛn e ya 'wɩ 'blɩdɩ -a Bali -le 'wɩ -mie da bɛ, 'wɛɛ 'tʋɩ! Kɔɔ ya'a 'wɩ paa "va "minnun nɛn waa maan "bɛ -wlɛ "dɩ, 'pian e o -nan -nyaan. 15 'I man -wɛɛ 'nan 'nyranman nɛn yia "paa bɛ 'e 'sɔ Bali lɛ, -e 'yra 'e vɩlɛ 'yei 'tɛ dɩ. 'I man -wɛɛ 'nan 'i -kɔan "min nɛn e Bali wei ve 'e -si tɩglɩ da bɛ -a. 16 'Pian -sanun -fɔdɩ nɛn ya'a 'wɩ 'paa "va "min lɛ dɩɛ, ɛn e 'tɔ "paa Bali -le 'wɩ man bɛ, te 'i 'fli wʋ "va "dɩ! Kɔɔ minnun nɛn o -sanun zɩɛ -a -fɔa "bɛ, o -ko 'o 'fli 'sidɩ -a Bali man -kɔɔbli. 17 -Wee 'wɩ "paadɩ bɛ, e -ko fuiladɩ -a "man "le 'nan mlɔn "nɛn e ya 'lɛ 'sinan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Ime 'lee Filɛt bɛ o sɔɔnla minnun zɩɛ o "pa "da. 18 'O 'fli 'si Bali -le 'wɩ tɩglɩ man -kɔɔbli -a vɩdɩ -a 'nan tʋ nɛn Bali minnun wuanla -kanɔn 'va bɛ e ciɩ 'va. Ɛn 'wɩ zɩɛ e min -mienun -le yi -tɛradɩ Zozi da 'le 'tɔ.
19 'Pian 'kɔn nɛn Bali -a -pʋ -fɔ 'plɛblɛ 'e 'bɔ 'a bɛ, wa'a -kɔlalɛ 'bɛ 'widɩ -a "fo "dɩ. 'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ 'kɔn zɩɛ -a man bɛ, -nyrɛn 'gʋ: «Minsan 'yee minnun -tɔa.» Ɛn "nyian: «Min oo min nɛn e Minsan 'tɔ ve bɛ, -a san 'e 'si 'wɩ 'wlidɩ -sru!»
20 Timote, -a -cin 'e 'kɔn 'i 'ji 'nan, 'kɔn -dan ji bɛ, -pɔ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn -kɔan "nan. -A -mie -kɔan 'e drɛdɩ -siga -a, ɛn -a -mie -kɔan 'e drɛdɩ yiba "a, ɛn -a -mie -kɔan 'e drɛdɩ -pɔ 'trɛ 'a. -Pɔnun zɩɛ, -a -mienun a bɛ, wɛɛ bɔala 'ji min "fli yaa cin yɩnan. Ɛn -a -mienun a bɛ, o ya fɛ "tri "sɛn -ji vɛ -a.
21 Maan ve 'yiɛ 'nan, -pɔnun zɩɛ -wɛɛ cɩ "le minnun nɛn maan 'vɩ 'labɛ -wee 'wɩ 'zʋ. 'Pian min nɛn e cɛɛn o man bɛ, -a san -kɔan "le 'nan -pɔ nɛn waa bɔala 'ji min "fli yaa cin yɩnan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. E -kɔan 'e 'pladɩ 'e 'tazan -le vɛ -a, ɛn -a 'pa 'nyranman -kɔan 'e 'tazan lɛ, ɛn 'wɩ "yi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn yaa dra.
22 Timote, 'wɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn e -kɔlaman e -wulo -ji "nrɔndɩ -wlidɩ -nɔan -gobo lɛ bɛ, te 'i -pli -a -tʋ man "fo "dɩ! 'I -wɛɛ 'nan 'i 'wɩ nɛn 'e 'sʋdɩ "ji "bɛ -a dra! 'I -wɛɛ 'nan 'i yi -tɛala Zozi da! 'I -wɛɛ 'nan 'i Bali ye "yi, ɛn 'i min ye "yi! Ɛn 'i -wɛɛ 'nan 'ka yei 'e 'kɔn -trɔɔ 'ka 'vale min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o Minsan laabo 'o 'ci 'fɩdaa 'a bɛ waa! 23 'Wɩnun nɛn e -taala -sanun -fɔdɩ -a, te ya'a 'wɩ 'paa "va "min lɛ dɩɛ, te 'yiɛ -si -nɔn min lɛ "fo "dɩ. Kɔɔ yia -tɔa 'nan 'wɩnun zɩɛ -a 'le 'srannan "bɛ, 'wɩ 'blɩdɩ nɛn -nan. 24 Ɛn Minsan 'suzan bɛ, ya'a 'wɩ 'ble dɩ. 'Pian e -kɔan "trɔɔ min pɛɛnɔn 'va, -a -pɛ "sɔa Bali -le 'wɩ "paadɩ -a, ɛn -a -pɔan "sɔa 'wɩ 'ji. 25 Ɛn "nyian minnun nɛn o -sa -fɔa "va "bɛ, e 'wɩ "paala -wlɛ -pɔan "trɔɔ -a, te -a 'bli a "da 'nan, Bali "paa o va -e 'o 'si 'wɩ zɩɛ -a -sru, -e 'o Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'tɔ. 26 -Si nɛn o cɩ "da "bɛ -e 'o -kɔnnɛn "yɩ 'o 'bɔ 'a, tɔɔn te o 'sʋ Satan -lɔ. Kɔɔ Satan 'bɛ o man 'yɩ. E o drɛ 'yee nɔannun -a, ɛn o 'ta wʋla -a wei da.