2
Bali lei 'saun 'ta Zozi 'le 'pasianɔn da
"Fɛdi -tʋ nɛn waa laabo Pantekɔt bɛ -a yi da, te minnun pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi da bɛ, o ya 'o cin yɩdɩ 'wee Bali trʋ 'banan 'cɛn 'nan. 'Nun tɔɔn ɛn fɛ -tʋ -cin 'wɩdɩ 'plɛblɛ 'si laji. 'E 'cin wɩɩ "le fulɔ 'plɛblɛ 'bɛ cɩ "fɛɛnnan. -A -cin 'wɩdɩ zɩɛ, e 'kɔn nɛn o cɩ o -nyrandɩ -ji bɛ -a -ci 'si. Fɛnun o 'fli kɔɔn -wlɛ "le 'tɛ nrɛn -le 'wɩ 'zʋ, te o "siiman 'e cin man. 'Tɛ nrɛn zɩɛ, e sɔɔn o -tʋdʋ pɛɛnɔn da. Bali lei 'saun 'ta o pɛɛnɔn da 'nun, ɛn o 'wɩdɩ 'sia wei peenun -ji. Bali lei 'bɛ 'wɩ zɩɛ -a 'pa o 'le.
Yi 'bɔ 'lein zɩɛ -a da bɛ, minnun nɛn o "sia 'trɛda fɛ pɛɛnɔn 'nan te o 'ta wʋla Moizi -le -pei da tɩglɩ bɛ, o ya Zeruzalɛm. Zɩ o fɛ -cin 'wɩdɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn o -kʋ 'o cin yɩlɛ -nan. 'Wɩ o 'kan 'e 'ciɩla "da, kɔɔ minnun zɩɛ te o ya 'wɩnan bɛ, min -tʋ "e 'e 'bɔ fla wei 'man. 'Wɩ o 'kan, ɛn 'wɩ nɛn kɔ 'o yɩ 'o 'vɩ bɛ, wa'a tɔa dɩ, te waa ve 'nan: «Minnun nɛn o "we 'labɛ, Galile 'nɔn nɛn waa 'o pɛɛnɔn, ɛn e drɛ "mɛn 'kɔ 'lɔɔ, ɛn o "we -kaa wei -ji te -kaa maan? -Kaa "sia Part 'trɛda. Ɛn -kaa -mie "sia Medi 'trɛda 'lee Elam 'trɛda. Ɛn -kaa -mie "sia Mesopotami 'trɛda 'lee Zude 'trɛda 'lee Kapadɔs 'trɛda 'lee Pɔnt 'trɛda 'lee Azi 'trɛda. 10 Ɛn -kaa -mie "sia Pirigi 'lee Panfili 'trɛda. Ɛn -kaa -mie "sia "nyian Ezipti 'trɛda. Ɛn -kaa -mie "sia "nyian Sirene 'trɛda Libi 'nɔn 'va. Ɛn -kaa -mie "sia Rɔm 'nɔn 'va. 11 -Kaa -mie a Crɛt 'nɔn 'a, ɛn -kaa -mie a Arabi 'nɔn 'a. Ɛn Zuif 'nɔn a -kaa yei, ɛn min -mienun nɛn o yi -tɛala Zuif 'nɔn 'le Bali da bɛ o ya -kaa yei. Ɛn -kaa -tʋdʋ pɛɛnɔn -kaa fla wei maan, te minnun zɩɛ o ya 'wɩ -dandan nɛn Bali -a drɛ bɛ -a vɩnan.»
12 'Wɩ o pɛɛnɔn 'kan 'e 'ciɩla "da, ɛn 'wɩ nɛn kɔ 'o yɩ 'o vɩ bɛ, wa'a tɔa dɩ, te waa laabo 'o cin lɔ 'nan: «'Wɩ zɩɛ 'bɛ 'ci bɛ cɩ 'nɔn?»
13 'Pian te min -mienun o sɛɛ wo, -a vɩdɩ -a 'nan: «-Wɛn o -tɛa 'e 'ciɩladɩ "da.»
Piɛri 'wɩ tin 'ba minnun lɛ
14 Piɛri 'lee Zozi 'le 'pasianɔn 'fuda -tʋ -tɔ lou, ɛn Piɛri -a 'vɩ o yei wei 'plɛblɛ 'ji minnun pɛɛnɔn lɛ 'nan:
«Zuif 'nɔn, 'lee 'ka pɛɛnɔn nɛn ka cɩ Zeruzalɛm 'gʋ, 'wɩ 'gʋɛ 'ka man, ɛn 'ka "trɔɛn "tɔ 'an wei lɛ. 15 Te 'ka vɩ zɩɛ dɩ! Minnun 'gʋɛ, -wɛn "cɛɛ o -tɛa "dɩ. Bodrun nɛn tian, wa'a -wɛn mlinlɛ dɩ. 16 'Pian 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Zoɛl -a 'vɩ bɛ, -yɛɛ cɩ drɛnan. 17 Yaa 'vɩ 'nan:
‹Bali "e 'nan,
tʋ -fɔla "da "ji bɛ,
an -taa 'mɛn lei 'saun 'a minnun da.
'Cee 'nɛn 'klɔnmɔnnun
'lee 'cee 'nɛn lɩmɔnnun Bali 'lewei ve.
Bali fɛnan -kɔɔnman
'yiɛ -goei 'wein 'a 'cee -gobonun lɛ.
Bali fɛnan -kɔɔnman
nyrinvla min cejenun lɛ.
18 'Wɩ 'kpa, an -taa 'mɛn lei 'saun 'a
-klɔnmɔn 'lee lɩmɔn pɛɛnɔn nɛn waan "sua bɛ o da,
tʋ zɩɛ -a man
-e 'o Bali 'lewei vɩ.
19 An -cɛ -srɔn "wɩnun dra laji lou,
-e 'an 'lɛbo "fɔ wɩnun drɛ 'trɛda.
E -kɔan 'tɛ 'a, e -kɔan "nyɛn -a,
e -kɔan "lolu -koei "a.
20 Klun -tɔala yidɛ yra,
mlɛn dra 'tɛndɛn "le nyɛn -zʋ,
'vaa -e Minsan -le yi -dan nɛn e "bia bɛ, 'e bɔ.
21 Tʋ zɩɛ -a man bɛ,
min nɛn e Minsan laabʋ bɛ,
Minsan -a "sia 'wɩ 'ji.› »
22 Ɛn Piɛri "e 'nan "nyian 'nan: «Izraɛl 'nɔn 'ka "trɔɛn "tɔ: Nazarɛtɩ min Zozi 'ta 'trɛda, -cɛ -srɔn "wɩnun nɛn Bali ciɩla "va, ɛn yaa drɛ bɛ, yaa -kɔɔnman 'wein 'nan Bali 'bɛ 'pa 'sia. 23 Ɛn o min 'bɔ 'nɔn 'cɛɛ 'nan 'ka -tɛ. Bali 'bɔ 'bɛ 'vɩ 'nan 'e drɛ zɩɛ, ɛn yaa -tɔa 'e 'cɛn 'nan e dra. Kaa -nɔn minnun nɛn wa'a Bali tɔa dɩɛ -wlɛ, ɛn waa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da. 24 'Pian Bali -a wluan -kanɔn 'va, yaa 'si 'ka -lɔ, -yɛɛ cɩ 'nan ya'a 'kɔlaman -e 'e 'fʋ -ka -le 'plɛblɛ 'wlu dɩ. 25 Ɛn mingɔnnɛn David 'wɩ 'gʋɛ -a 'vɩ 'e 'cɛn Zozi man. Yaa 'vɩ 'nan:
‹Maan -tɔa 'nan 'kʋ 'vale Minsan -a 'kʋɛ cɩ tʋ pɛɛnɔn man.
E ya tʋ pɛɛnɔn man 'an "srɔn
te 'e 'klan "sia 'an 'ji 'wɩ drɛnan.
26 Tʋ pɛɛnɔn man
ci "nrandɩ a 'an 'lɔ,
ɛn an Bali 'tɔ bɔ "dre -fɔa.
Ɛn -te an -ka oo,
Bali ci 'ka 'saan 'an man dɩ.
27 -Yɛɛ cɩ 'nan
Bali 'ka 'an lei tʋe -ka -lɔ dɩ,
ɛn ya'a 'e 'suzan 'tʋe
-e 'e fʋlɩ -yrɛ -ji dɩ.
28 -Si nɛn waa "siala
-e 'o 'belidɩ nɛn
ya'a 'nyaan dɩɛ -a yɩ bɛ,
yia kɔɔn 'mɛn,
ɛn yie -kɔndɩ 'an "srɔn "le "wɛan
'an 'ci "nranman "fo.›
29 "Bʋɩnun, -si a 'e 'nɔndɩ 'mɛn -e 'an vɩ 'cɛɛ 'nan: -Kaa tra David -ka, waa 'wʋ, ɛn a -yrɛ a tian -kaa 'va 'gʋ. 30 'Pian, e ya Bali 'lewei vɩzan -a "nɛn, ɛn yaa -tɔa 'e 'cɛn 'nan Bali -tɔ 'e wei -da -a vɩdɩ -a 'yrɛ 'nan: ‹'E kluda min -tʋ 'e 'lɛji mingɔnnɛn -ble.› 31 'Wɩ nɛn Bali -a 'vɩ 'nan 'e dra bɛ, David -a -nan 'yɩ 'e 'cɛn -yee "wɛan nɛn, e min 'sizan 'wɩ 'ji -le wluandɩ -kanɔn 'va wɩ 'vɩ 'vaa ɛn e drɛ. E 'nan:
‹Bali 'ka -a 'tʋɩlɛ -ka -lɔ dɩ,
ɛn ya'a fʋlɩlɛ -yrɛ -ji dɩ.›
32 Zozi 'bɔ nɛn an -yee 'wɩ ve 'gʋɛ, Bali -a wluan -kanɔn 'va, ɛn -kaa pɛɛnɔn -kaa ya -a -nan yɩnɔn 'a. 33 Bali -a -nyran 'e 'pɛ "yi "da, ɛn e lei 'saun nɛn e 'nan 'e -nɔan "bɛ yaa -nɔn -yrɛ. -A lei 'saun 'bɔ zɩɛ ɛn Zozi 'ta -a 'kʋ da. -A 'bɔ nɛn ka cɩ -a -nan yɩnan, ɛn ka cɩ -a da weinun mannan 'gʋ. 34 -Yɛɛ cɩ 'nan, David 'bɔ 'ka "e -kʋʋlɛ laji dɩ, 'pian -a 'bɔ 'bɛ 'vɩ 'nan:
‹Bali -a 'vɩ 'an 'san lɛ 'nan,
'i -nyran 'an 'pɛ "yi "da,
35 -trilii -e 'mɛin 'nanmannɔn drɛ
'i 'cɛin -trɔa "davɛ -a.›
36 -Yee "wɛan 'ka Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn 'ka -ci -tɔ 'wein 'nan, Zozi nɛn kaa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da bɛ, Bali -a drɛ Minsan -a, ɛn yaa drɛ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'sizan 'wɩ 'ji Crizi -a.»
-Leglizi tɛdɛ -trɔanan
37 Zɩ minnun nɛn -nan bɛ, o 'wɩnun zɩɛ -a 'man bɛ, -a 'wɩ wla o man. Ɛn waa laabʋ Piɛri 'lee Zozi 'le 'pasianɔn -mienun lɔ 'nan: «"Bʋɩnun, "kʋ "dra "mɛn 'kɔ?»
38 Ɛn Piɛri 'e 'nan wlɛ 'nan: «'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ, -e o 'ka -tʋdʋ pɛɛnɔn -batize drɛ Zozi 'tɔ da, -e Bali 'e 'cee 'wɩ 'wlidɩ fui, -e 'e 'yee lei 'saun 'nɔn 'cɛɛ. 39 -Yɛɛ cɩ 'nan, Bali -le 'wɩ nɛn yaa 'vɩ 'nan 'e dra bɛ, 'ka lɛ nɛn, ɛn 'cee 'nɛnnun lɛ nɛn, 'lee minnun pɛɛnɔn nɛn o ya tian -kɔɔbli ɛn Minsan nɛn -cee Bali -a bɛ, e "ta -daa "o laabʋlɛ bɛ, o lɛ nɛn.»
40 Ɛn Piɛri 'wɩ "kaga "pee 'vɩ "nyian -wlɛ, -e 'o -tɔ 'nan 'wɩ 'kpa nɛn bɛ, e 'wɩ 'pla -wlɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'fli -nɔn Bali lɛ, -e Bali 'e 'ka 'si yra yɩdɩ nɛn e "ta -daa "bɔlɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn man bɛ -yrɔ.»
41 Minnun nɛn o Piɛri wei 'man "yi "bɛ, Zozi 'le 'pasianɔn o -batize drɛ. Yi 'bɔ zɩɛ -a da, min -kpi yaaga bɛ 'o 'fli -nɔn Bali lɛ.
42 Ɛn tʋ pɛɛnɔn man 'wɩnun nɛn Zozi 'le 'pasianɔn -a "paaman o ji bɛ, waa maan te o 'ta wʋla "da 'o 'ci 'fɩdaa 'a. O ci a -tʋwli, o "paa 'o cin va te 'o cin man wɩ dra. O pɛɛnɔn fɛ -tʋwli "ble 'e cin va Minsan -cin -trɔadɩ o ji -a, ɛn o Bali trʋ "baa 'e cin va.
43 Zeruzalɛm 'nɔn nɛn -nan bɛ nyɛn o cɛɛn kɔ Zozi 'le 'pasianɔn -cɛ -srɔn "wɩnun 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun dra. 44 Minnun pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi da bɛ, o ya 'e cin va, ɛn -wee fɛnun pɛɛnɔn a 'e cin va. 45 'O 'lɔ fɛnun pɛɛnɔn 'tan, ɛn waa man "lala pli minnun man. O min -tʋ "le "nɔn "le zɩ "lala 'wɩ cɩ "man "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 46 Tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn man, te 'o cin ye Bali -pan 'kuin, 'kɔn 'tʋdʋ nɛn o -wee -blɩfɛ -tɔɔmlan 'ji bɛ, 'o cin -pliman -e 'o 'kʋ -a -blɩ ci "nran 'lee ci 'fɩdaa 'a. 47 O Bali bɔa te minnun o 'tɔ "yi "ve. Ɛn tʋ pɛɛnɔn man bɛ, Minsan minnun "sia 'wɩ 'ji te e o -sɛan "o va.