27
O -kʋ Pɔl -a Rɔm
Zɩ waa 'pla "da 'nan 'kʋ 'kʋ Itali -klʋ -dan ji bɛ, ɛn o Pɔl 'lee -pʋ 'kɔnnɔn -mie -nɔn 'sounjanun tazan -tʋ lɛ. Waa laabo Zulis, e ya Rɔm 'nɔn 'le mingɔnnɛn -le 'sounjanun 'va. Kʋ -fɔ -klʋ -dan tʋ nɛn e 'si 'fla nɛn waa laabo Adramit bɛ -a da bɛ -a -ji. -Klʋ zɩɛ e -ciala Azi fɛnannun nɛn -klʋ -tɔa "bɛ -a -nan. Ɛn kʋ -kʋdɩ 'sia. 'Kʋ 'vale min -tʋ nɛn waa laabo Ariza bɛ waa kʋɛ cɩ, Masedɔa min nɛn, e "sia Tesalonik.
'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn kʋ 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Sidɔn bɛ -a da. Zulis ci "yi drɛ Pɔl lɛ, e -si -nɔn -yrɛ 'nan, 'e 'kʋ 'e beenun va -e fɛ nɛn -a 'wɩ cɩ "man "bɛ, 'o -nɔn -yrɛ. Kʋ 'si 'bɛ 'nan, ɛn kʋ ciɩ 'yi yei 'trɛ nɛn waa laabo Sipri bɛ -a "srɔn. Kɔɔ fulɔ yra a 'kʋ da zia -le "wɛan. Kʋ jemie nɛn Silisi 'lee Panfili 'lɛglɔn "srɔn "bɛ -a cɛɛn, ɛn kʋ 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Mir bɛ -a da, Lisi 'lɛglɔn 'ji. 'Fla zɩɛ -a da nɛn 'sounjanun tazan -klʋ -dan tʋ 'yɩ, te e "sia Alɛzandri e "ta -ko Itali, ɛn e 'kʋ 'fɔ -ji.
Kʋ yi drɛ "kaga te kʋ -kʋla yɔɔ. 'Kʋ "koe "nyan -sia "kaga 'vaa, ɛn kʋ 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Nide bɛ -a "srɔn. 'Pian fulɔ -le "wɛan kʋ'a 'kɔlaman -e 'kʋ 'kʋ 'kʋ 'lɛ zia dɩ. -Yee "wɛan kʋ ciɩla Salome zia, ɛn kʋ -kʋla 'yi yei 'trɛ nɛn waa laabo Crɛt bɛ -a "srɔn. 'Kʋ "koe "nyan -sia "kaga, ɛn kʋ ciɩ 'yi yei 'trɛ zɩɛ -a "srɔn, kʋ 'bɔla fɛ -tʋ -nan. Fɛ zɩɛ waa -nan laabo -klʋ -dandan -tɔnan 'kpa. E ya 'fla nɛn waa laabo Lase bɛ -a "srɔn.
Kʋ tʋ "kaga 'kpa drɛ -sia, ɛn -kʋdɩ 'kʋ 'lɛ 'tɔ "nyian 'plɛblɛ 'kpa tɩglɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan tʋ nɛn o fɛ "sɔan "man "bɛ e ciɩ, ɛn tʋ -wlidɩ "ta bɔa. 10 -Yee "wɛan Pɔl 'wɩ 'gʋɛ -a 'pla -wlɛ, e 'nan: «'An beenun, maan ye "le 'nan, -cee -kʋdɩ -kaa 'lɛ dra 'plɛblɛ 'kpa tɩglɩ. -Klʋ -dan 'lee 'e 'ci fɛnun pɛɛnɔn srɛman, ɛn -kaa 'bɔ 'nyian -te kaa drɛlɛ "yi "dɩɛ, -kaa wulo -ko -ji.»
11 'Pian 'sounjanun tazan yi -tɛra -klʋ -dan fɔzan 'lee min 'bɔ nɛn -yee -klʋ cɩ -a bɛ -a da e mlin Pɔl wei da. 12 Ɛn "nyian -a -nan nɛn -klʋ -dannun 'bɔ -tɔa "bɛ, -a -nan "ka "yi 'kpa "le -e 'o tʋ -wlidɩ zɩɛ -a drɛ -nan dɩ, -yee "wɛan -klʋ -dan 'bɔ 'ji minnun pɛɛnɔn wei drɛ 'tʋ 'nan, 'o 'si fɛ zɩɛ -a -nan. O ya "vale 'o dra -kpɔ 'nan, -e 'o 'bɔ -klʋ -dandannun -tɔnan nɛn waa laabo Fenis bɛ -a -nan. -A -nan a Crɛt 'trɛ 'bɔ da "nyian, ɛn 'fla zɩɛ -a da bɛ -wee fulɔ 'sia yidɛ 'fɔ -nan "va 'zia 'pɛ "yi "da, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ -e 'e 'si -a -pɛ bʋ da. -Yee "wɛan fɛnan zɩɛ e ya "yi -e 'o 'fʋ -nan tʋ -wlidɩ "man.
Fulɔ 'plɛblɛ "fɛɛndɩ 'sia jemie da
13 Fulɔ nɛn e "sia 'trɛda "tre 'zia bɛ, e "fɛɛndɩ 'sia fɔɔvɔ. Ɛn minnun nɛn -klʋ -dan ji bɛ, "wee 'ji "le 'wee 'wɩ nɛn 'o 'pla "da "bɛ e "ta -daa "drɛlɛ "yi. -Bulalɛ nɛn o -klʋ baa -tɔ -a bɛ, waa 'si 'yia, ɛn o 'wee -klʋ da sɔnun wluan lou, 'nan -e 'o -pli 'o 'lɛ Crɛt 'bɔ "srɔn. 14 'Pian fɔɔnɔn, ɛn fulɔ 'plɛblɛ 'tʋ 'si 'yi yei 'trɛ 'bɔ da, e "fɛɛndɩ 'sia 'plɛblɛ. Fulɔ zɩɛ e 'si fɛnan nɛn yidɛ wuanla bɛ -a -pɛ bʋ da zia. 15 -Klʋ -dan 'ka -kɔlalɛ -tɔdɩ -a fulɔ zɩɛ -a yra dɩ, ɛn 'kʋ 'fli 'tʋɩ e -kʋ 'kʋ 'a. 16 "Kʋɛ vɩnan 'kʋ 'ciɩ 'yi yei 'trɛ 'tʋ nɛn waa laabo Kloda bɛ, -a wlu "tre, ɛn kʋ kɔla 'kʋe -klʋ "wɛnnɛn -trɔadɩ -a -si yra. Kʋa 'sia, 17 ɛn kʋa -fɔ -klʋ -dan 'bɔ 'ji. -A -nan nɛn minnun nɛn o 'nyranman "paa -klʋ 'bɔ da bɛ, o baa -fɔ 'kʋe -klʋ 'bɔ man, 'nan -e 'e 'kɔn 'cinjin. Ɛn "nyian "klan a o ji 'nan, 'o "ta -daa kɔalɛ nyrɛn nɛn Libi 'lɛglɔn "srɔn "bɛ -a va, -yee "wɛan o 'kʋe -klʋ da sɔnun -ta "tra. Zɩ kʋa drɛ zɩɛ, ɛn fulɔ -kʋ 'kʋ 'a 'kʋ 'lɛ.
18 Tʋ cɛɛn te fulɔ 'kʋe -klʋ -dan 'bɔ 'nyɔɔn man tian 'plɛblɛ, -yee "wɛan fɛnun nɛn -klʋ -dan 'bɔ 'ji bɛ, kʋa wɛɛndɩ 'sia 'yia. 19 -A yi yaagazan da bɛ, minnun nɛn o 'nyranman "paa -klʋ -dan 'bɔ 'ji bɛ, -wɛɛ -klʋ 'bɔ da fɛnun "sʋʋdɩ 'sia te waa wɛɛnman 'yia. 20 Yi "kaga 'kpa -a, te wa'a yidɛ 'lee mlɛn crɛn -tʋwli 'ye dɩ. Fulɔ a tian 'e "pa 'ji 'plɛblɛ "bʋʋ "le "wɛan kʋa -tɔa 'nan 'kʋ 'wulo 'ka bɔala "va "dɩ.
21 Kʋ yi "kaga drɛ, te kʋ'a fɛ ble dɩ, ɛn Pɔl -tɔ lou minnun yei, -a -nan nɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Kaan wei maan paan -e 'ka vɩlɛ 'ka 'si Crɛt 'trɛda dɩ. "Te kaan wei man paan bɛ, "te 'wɩ 'plɛblɛ 'ka bɔlɛ -kaa man dɩ, ɛn "te fɛnun 'ka srɛlɛ dɩ. 22 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, an 'wɩ "paala "nyian 'cɛɛ 'nan, 'ka -pɔan 'kun, -yɛɛ cɩ 'nan 'ka 'va min -tʋwli 'ka 'kaa -a 'wɩ 'ji dɩ. 'Pian -klʋ bɛ, ka'a 'bɛ 'ye "nyian dɩ. 23 Paan 'pei -man bɛ, Bali nɛn an cɩ -yee vɛ -a ɛn maan "sua 'gʋɛ, -yee 'pasiazan -tʋ -ta 'an 'va, ɛn e 'nan 'mɛn 'nan: 24 ‹Pɔl, te nyɛn 'e 'i 'cɛn dɩ. I -tɔa mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ -a 'lɛ, ɛn Bali -a dra 'yiɛ "yi, -e minnun nɛn ka cɩ waa -klʋ -ji bɛ, o pɛɛnɔn 'wulo 'e bɔla "va.› 25 -Yee "wɛan 'ka -pɔan 'kun, kɔɔ an yi -tɛala Bali da 'nan, 'wɩ nɛn yaa 'vɩ 'mɛn bɛ, yaa drala "da. 26 'Pian fulɔ -taa -kaa 'wɛɛnlɛ 'yi yei 'trɛ 'tʋ da.»
-Wee -klʋ -dan wi
27 -A -nan 'flɛ "fli nɛn 'gʋ, te fulɔ 'bɛ 'ta -tɔa 'kʋ man 'yi 'bɔ nɛn waa laabo Atria bɛ -a yiɛ da. -Pei -tʋ man te bada -tʋ, ɛn minnun nɛn o 'nyranman "paa -klʋ 'bɔ 'ji bɛ, 'o 'ci nrɔn 'nan kʋ "ta -pliman 'trɛ man. 28 -A -nan nɛn o baa -tʋ nɛn -bulalɛ cɩ 'e 'fɔdɩ -a "nɛn "bɛ -a -fɔ 'yia, ɛn waa 'yɩ 'nan 'yi 'bɔ -klu bɔa "nan -mɛnliɛ -yɔ -tʋ. Zɩ o -kʋ "nyian 'o 'lɛ -voo bɛ, ɛn waa -fɔ "nyian 'yia, ɛn waa 'yɩ 'nan 'yi 'bɔ -klu bɔa "nan -mɛnliɛ -fuda 'soolu. 29 "Klan a o ji 'nan, te fulɔ 'e 'kʋe -klʋ kɔa -kɔlɛ da dɩ, -yee "wɛan o -bulalɛ -dandan sinjɛn nɛn 'e 'fɔdɩ 'kʋe -klʋ man bɛ o -fɔ 'yia -klʋ -sru, 'nan 'e 'kʋe -klʋ 'e vɩlɛ 'e 'kʋ 'e 'lɛ dɩ. Ɛn o tʋ 'cɛndɩ man -pɛn.
30 Minnun nɛn o 'nyranman "paa -klʋ 'bɔ 'ji bɛ, o ya "vale o -tɛa "ji, ɛn o -klʋ "wɛnnɛn bɛ -a -fɔ 'yia -a vɩdɩ -a 'nan 'o "ta -klʋ baa -tɔa -bulalɛ -a 'e 'lɛ zia. 31 -A -nan nɛn Pɔl -a 'vɩ 'sounjanun tazan 'lee 'sounjanun lɛ 'nan: «-Te minnun 'labɛ, wa'a 'fʋlɛ -klʋ -ji dɩɛ, 'ka 'wulo 'ka bɔala "va "dɩ.» 32 Ɛn 'sounjanun -klʋ "wɛnnɛn 'bɔ man baa cɛɛn, ɛn 'yi 'kʋ -a.
33 Te o ya tʋ 'cɛndɩ man -pɛnnan bɛ, ɛn Pɔl minnun pɛɛnɔn cin 'yɩ 'nan 'o fɛnun -blɩ, te yaa ve -wlɛ 'nan: «'Ka yi -fuda sinjɛn nɛn 'gʋ te ka ya -a -man -pɛnnan 'nan, fulɔ 'e 'cɛn, ɛn 'yi 'ka 'ka 'ji dɩ. 34 -Yee "wɛan an 'ka trʋ "baa 'nan, 'ka fɛnun -blɩ. -Yɛɛ -maan 'lɔɔ, -e 'ka 'wulo 'e vɩlɛ 'e 'kʋ -ji dɩ. Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'ka 'va min -tʋwli "srɔɛn 'ka 'sɔanla dɩ.»
35 Zɩ Pɔl cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, e 'kpɔun 'si, e Bali muo "fɔ min pɛɛnɔn yiɛ man, yaa "nɛn jɛɛn, ɛn yaa -blɩdɩ 'sia. 36 Min pɛɛnɔn 'o -pɔan 'kun, ɛn o fɛnun blɩ. 37 Kʋ pɛɛnɔn nɛn -klʋ -dan zɩɛ -a -ji bɛ, 'kʋ "nɛn bɔa min -yaa "fli -fuba 'sɔravli 'wlɛ 'shɛɛdʋ. 38 Zɩ o cɛɛn fɛnun -blɩdɩ man o 'kan bɛ, -wee -blɩfɛnun -mie nɛn e -fʋ -klʋ -dan 'bɔ ji bɛ, ɛn waa -sɛn 'yia, 'nan -e -klʋ 'e drɛ 'fogo 'fogo.
39 Zɩ tʋ cɛɛn bɛ, 'trɛ nɛn o cɩ da "bɛ, wa'a -kɔnnɛn "yɩlɛ dɩ. 'Pian o kɔmida 'yɩ, te nyrɛn a -nan. -A -nan nɛn waa 'pla "da 'nan, o dra -e 'wee -klʋ -dan 'e bɔ -nan nun -kpɔ. 40 Ɛn o -bulalɛnun nɛn o -klʋ baa -tɔ -a paan bɛ o flu, ɛn o -kʋ 'yi 'wlu. Ɛn o -klʋ yra -trɔa "vɛ -si yra bɛ -a man baa flu, ɛn e -fʋ 'yia. -A -nan nɛn o sɔ -tʋ nɛn -klʋ -dan 'bɔ lɛ bɛ -a wluan lou 'nan -e fulɔ 'e 'tɔ -ji -e 'e 'kʋ waa -a -nan nɛn nyrɛn 'bɔla bɛ -a -nan. 41 'Pian 'wee -klʋ -dan 'bɔ wla nyrɛn va 'yia, ɛn e kɔa. -Klʋ -dan 'bɔ 'lɛ zia wla nyrɛn va, ɛn ya'a "nyian -kɔlaman bɔladɩ -a dɩ. -A -nan nɛn fulɔ 'plɛblɛ 'tʋ -klʋ -dan 'bɔ koda zia -wi.
42 'Sounjanun a "vale 'o -pʋ 'kɔnnɔn -tɛɛman, 'dʋ -e o -tʋ 'e vɩlɛ 'e 'yi 'wɛ -e 'e -tɛ -ji dɩ. 43 'Pian 'sounjanun tazan nɛn e 'ka "vale o Pɔl -tɛ dɩɛ, ya'a o tʋɩlɛ -e o 'wɩ zɩɛ -a drɛ dɩ. Yaa 'vɩ 'e 'flin minnun nɛn o 'yi "wɛa sidɔ bɛ -wlɛ 'nan, 'o 'tɛ 'yia -e 'o bɔla kɔmida. 44 Ɛn yaa 'vɩ -a -mienun lɛ 'nan, "o "drɛ yiba 'fʋɩnun da, ɛn -te bɛ "cɛɛ dɩ, o -kʋla -klʋ -dan nɛn fulɔ cɩ -a -winan bɛ -a fɛnun plɩ -mie da. Zɩ waa drɛ zɩɛ, ɛn o pɛɛnɔn 'wulo 'bɔla "va.