'Fluba nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Efɛz
'nɔn lɛ
1
'An 'bɔ Pɔl bɛ, Bali 'bɔ 'ci 'sɔ 'a nɛn an drɛ Zozi Crizi -le 'pasiazan -a. Mɛɛn 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. Maan crɛn -tɛ Bali -le minnun nɛn Efɛz 'fla bɛ -wlɛ. Zozi Crizi 'lee 'ka 'bɔ bɛ, ka drɛ min -tʋwli "a, ɛn 'ka 'pɛ -sru 'ka 'e tɔadɩ -yee 'wɩ 'ji dɩ.
-Kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.
Pɔl Bali 'tɔ 'bɔ "yi "nɛn yaa drɛ -cɛɛ bɛ -a man
-Kaa Bali 'tɔ 'bɔ! -Yɛɛ cɩ -kaa san Zozi Crizi "tɩ "a, ɛn -yɛɛ fɛa 'vɩ -kaa man. E ciɩla Zozi Crizi -va ɛn "yi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn -yee lei 'saun 'lɔ bɛ 'e drɛ -cee vɛ -a laji lou.
Te Bali 'ka tian 'trɛ drɛlɛ dɩɛ, ɛn e -kaa 'si "va, ka drɛ Zozi 'le vɛ -a -le "wɛan. Bali -kaa 'si "va 'nan -e -kaa drɛ 'yee vɛ -a, -e 'tɔ 'tʋ 'e vɩlɛ 'e 'kɔn 'e 'padɩ -kaa man -a 'lɛ dɩ.
Bali -kaa ye "yi "le "wɛan, yaa 'vɩ 'e 'cɛn 'nan 'e -kaa dra 'yee 'nɛnnun -a. E ciɩla Zozi Crizi -va 'nan -e 'e -kaa drɛ 'yee 'nɛnnun -a. Yaa drɛ "le zɩ e cɩ -a 'bɔ 'ci 'sɔ 'a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Yaa drɛ 'nan -e -kaa 'e 'tɔ -dan vɩ 'yee "yi "man. "Yi zɩɛ yaa drɛ -cɛɛ -a -pɩ nɛn e 'sɔ -yrɛ tɩglɩ bɛ -yee "wɛan.
Zozi Crizi nyɛn nɛn e -sran bɛ, -yɛɛ -maan ɛn Bali -kaa 'si 'wɩ 'ji, ɛn e -cee 'wɩ 'wlidɩnun fui. Bali -le "yi "bɛ, -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩ, -yee "wɛan nɛn yaa drɛ zɩ. 'Wɩ 'kpa, Bali 'yee "yi "nɔn -cɛɛ 'e 'ciɩladɩ "da. E 'wɩ 'tɔdɩ -nɔn -cɛɛ 'nan, -e -kaa 'yee 'wɩ 'ci man. Ɛn "nyian bɛ, -a 'ci 'sɔ wɩ nɛn 'e yɔɔdɩ blamin man bɛ, yaa ta 'bɔla -cɛɛ. -A -cin a Bali ji 'e 'cɛn 'nan, 'e -ciala Crizi -va -e 'yee 'ci 'sɔ wɩ zɩɛ -a drɛ. 10 Tʋ 'le 'srandɩ -a nɛn e "cɛan 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ man. Ɛn 'wɩ 'bɔ zɩɛ -nyrɛn 'nan, fɛ pɛɛnɔn nɛn laji bɛ, 'lee fɛ pɛɛnɔn nɛn 'trɛda bɛ, Bali 'e o tre 'e cin man, -e o tazan 'e drɛ -tʋwli. -A 'bɔ nɛn Crizi -a.
11 'Wɩ 'kpa, Zozi Crizi 'bɛ -maan, ɛn 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ 'e 'cɛn 'nan e dra 'kʋ Zuif 'nɔn lɛ bɛ, yaa drɛ 'kʋe vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ Bali -a drɛ "le zɩ e cɩ -a 'bɔ 'ci 'sɔ 'a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 12 Yaa drɛ zɩɛ 'nan, -e kʋʋ nɛn 'kʋ 'bli cɩ 'e tɛdɛ Crizi da bɛ, 'kʋe "wɛan Bali 'tɔ 'e drɛ -dan. 13 Bali ciɩla Zozi Crizi -va, ɛn e 'wɩ zɩɛ -a drɛ kaa nɛn ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, 'cee vɛ -a "nyian. Kɔɔ ka Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'man, ɛn ka yi -tɛra "da. 'Wɩ 'nɔnnɔn zɩɛ -nyrɛn 'nan Zozi 'ka 'nan -e Bali 'e 'ka 'si 'wɩ 'ji. Ka yi -tɛra Zozi da -yee "wɛan nɛn, Bali lei 'saun nɛn Bali -a 'vɩ 'e 'cɛn 'nan 'e -nɔan "minnun lɛ bɛ, e drɛ 'cee vɛ -a. 'Ka -kɔnnɛn pladɩ nɛn 'nan, ka drɛ Bali -le vɛ -a. 14 'Wɩ 'kpa, -te Bali 'yee lei 'saun 'nɔn -cɛɛ bɛ, -yɛɛ cɩ "le fɛnun nɛn Bali -taa -a -nɔnlɛ -cɛɛ bɛ, -a va fɛ tɛdɛ -le 'wɩ 'zʋ. Ɛn -yɛɛ -ci -kɔɔnman -cɛɛ 'nan, tʋ -fɔla "da "ji bɛ, Bali -kaa "sia 'wɩ 'ji "fo te fɛnun pɛɛnɔn zɩɛ o drɛ -cee vɛ -a. -Kaa Bali 'tɔ drɛ -dan 'wɩ nɛn yaa drɛ zɩɛ -a man!
Pɔl Bali trʋ 'ba
15-16 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan bɛ, 'an 'bɔ "nyian, ma'an 'flian Bali muo "fɔdɩ -a 'cee "wɛan dɩ, ɛn an Bali trʋ "baa tʋ pɛɛnɔn man 'cee 'wɩ man. Kɔɔ an 'cee yi -tɛradɩ Minsan Zozi da 'wɩ 'man, ɛn maan 'man "nyian 'nan, ka Zozinɔn pɛɛnɔn ye "yi. 17 Bali nɛn -yɛɛ cɩ -kaa san Zozi Crizi -le Bali -a, ɛn -yɛɛ cɩ -kaa "tɩ "nɛn -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩɛ -a bɛ, maan trʋ 'ba 'nan 'e 'wɩ 'tɔdɩ nɛn e "sia 'yee lei 'saun 'va bɛ, -a -nɔn 'cɛɛ, ɛn 'e 'fli -kɔɔn 'cɛɛ, -e 'ka -tɔ 'kpa kɔlɛgɔlɛ. 18 Ɛn maan trʋ 'ba "nyian 'nan, 'e 'ka yiɛ 'lɛ 'sʋ, -e 'ka 'wɩ nɛn 'ka 'bli a -yrɛ ɛn -yee "wɛan Bali 'ka laabʋ bɛ, -a -tɔ. Ɛn "nyian fɛnun "kaga "nɛn Bali -a 'vɩ 'nan, 'e -nɔan 'yee minnun lɛ te -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩɛ, -e 'ka -tɔ. 19 Ɛn "nyian Bali -le 'plɛblɛ nɛn e ya fɛ pɛɛnɔn 'ta lou "bɛ, -e 'ka -yee -dan ci yɩ. -Yee 'plɛblɛ zɩɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e 'nyranman "paa -kaa nɛn -kaa yi -tɛra Zozi da bɛ -kaa man. 20 -Yee 'plɛblɛ -tʋwli zɩɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e Crizi wluan -kanɔn 'va, ɛn yaa -nyran 'e 'pɛ "yi "da laji lou. 21 Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e Crizi 'e 'kɔn lei -wlidɩnun pɛɛnɔn 'lee fɛ pɛɛnɔn nɛn 'plɛblɛ a -yrɔ "bɛ, 'lee fɛ pɛɛnɔn nɛn e min "paala bɛ o da. 'Trɛda fɛ pɛɛnɔn bɛ, -yɛɛ cɩ o da. Tʋ nɛn -kaa cɩ -ji 'gʋɛ, -a -ji 'saza "cɛɛ e cɩ o da dɩ, 'pian tʋ nɛn e -taa 'li bɛ -a -ji oo, te -yɛɛ cɩ o da. 22 'Wɩ 'kpa, Bali fɛ pɛɛnɔn 'pla Crizi cɛin wlu. Crizi 'bɔ nɛn fɛ pɛɛnɔn 'tazan -a bɛ, Bali -a -tɔ -leglizi -wulo -a. 23 -Leglizi 'nɔn 'bɔ 'bɛ cɩ Crizi po -a. Ɛn Crizi nɛn e fɛ pɛɛnɔn 'nan 'si bɛ, e -leglizi -ji 'fa 'yee "yi "a.