2
Zozi 'ya tʋ 'bɔ
'Wɩ nɛn e drɛ Zozi 'ya tʋ man bɛ, -nyrɛn 'gʋ. Mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, waa laabo Ogust. E 'nan, minnun pɛɛnɔn nɛn 'e mingɔnnɛn -ble o da bɛ, o o "nrɔn. Min "nrɔndɩ tɛdɛ nɛn. E drɛ te Cirini 'bɛ cɩ Siri 'lɛglɔn da -kɔnmandan -a. Ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'kʋ 'o 'tɔ 'crɛn -tɛlɛ 'o 'ya 'trɛ -da.
-Yee "wɛan Zozɛfʋ 'si Galile 'lɛglɔn 'ji, 'fla nɛn waa laabo Nazarɛtɩ bɛ -a da. Ɛn e -kʋ Zude 'lɛglɔn 'ji, 'fla nɛn waa laabo Bɛtelɛm bɛ -a da. 'Fla zɩɛ -a da nɛn, o Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn David -ya. Zozɛfʋ a David kluda min -a, -yee "wɛan nɛn e -kʋ -nan nun. E -kʋ 'e 'tɔ 'crɛn -tɛlɛ 'o 'vale Mari nɛn e "ta -daa "drɛlɛ -a nan -a bɛ -a, te Mari 'pɔn a 'e man.
Zɩ o 'bɔla Bɛtelɛm bɛ, ɛn -yee 'nɛn 'ya tʋ 'bɔ. -A -nan nɛn Mari 'nɛn tɛdɛ -ya -klɔnmɔn -a. E sɔ 'pa 'nɛn zɩɛ -a man, ɛn yaa 'nyinnan -winun -le fɛ -blɩvɛ -ji. Kɔɔ wa'a nyinnan "nan "yɩlɛ -pɛn 'nɔn nyinnan dɩ.
Bali -le 'pasianɔn 'wɩ tin 'ba 'bla -sru "pinnɔn lɛ
Bɛtelɛm 'fla 'bɔ zɩɛ -a "srɔn "bɛ, 'bla -sru "pinnɔn a -nan. 'O yiɛ -tɔa 'wee 'blanun da -pei -man. -A -nan nɛn Minsan -le 'pasiazan -tʋ 'bɔla o va, ɛn Minsan -le 'tɛ 'san o si -fɔ. Nyɛn -dan sɛn o ji, 10 'pian Bali -le 'pasiazan "e -wlɛ 'nan: «Te "klan 'e 'ka 'tɛ dɩ! An -ta 'wɩ nɛn e minnun pɛɛnɔn 'ci "nranman tɩglɩ bɛ -a vɩlɛ 'cɛɛ! 11 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, min nɛn e "ta -daa 'ka 'silɛ 'wɩ 'ji bɛ, waa -ya cɛɛgʋ David fla. Crizi nɛn Minsan -a bɛ -nyrɛn! 12 'Ka 'kʋ -a -nanjɛn! -A -kɔnnɛn "yɩ vɛ nɛn 'gʋ: Ka bɔa 'nɛn 'tʋ man, te sɔ a 'e -bladɩ "man, te e ya 'e nyinnandɩ -winun -le fɛ -blɩ vɛ -ji. 'Nɛn zɩɛ -nyrɛn.»
13 'Nun tɔɔn Bali -le 'pasianɔn "kaga 'si laji, ɛn o -ta trelɛ 'pasiazan tɛdɛ bɛ -a "srɔn, ɛn o Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia. Waa 'vɩ 'nan:
14 «'Tɔ -dan a Bali -le vɛ -a laji lou.
Ɛn e -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn
'trɛdanɔn pɛɛnɔn nɛn
e o ye "yi "bɛ -wee vɛ -a.»
15 Zɩ Bali -le 'pasianɔn 'li o da laji bɛ, ɛn 'bla -sru "pinnɔn a vɩdɩ 'sia 'o cin lɛ 'nan: «-Kaa kʋ Bɛtelɛm, 'wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ -cɛɛ bɛ -a 'yɩ.» -A -nan nɛn o -si 'sia.
16 Zɩ o -kʋ, o 'bɔla 'nan nun bɛ, o 'bɔ Mari 'lee Zozɛfʋ man. Ɛn o 'nɛn zɩɛ -a 'yɩ 'e nyinnandɩ -winun -le fɛ -blɩvɛ -ji. 17 Zɩ waa 'yɩ bɛ, tɔɔn 'wɩ nɛn Bali -le 'pasiazan -a 'vɩ -wlɛ 'nɛn zɩɛ -a man bɛ, waa vɩdɩ 'sia minnun pɛɛnɔn lɛ. 18 Minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, 'wɩ o 'plo 'fɔ. 19 'Pian Mari "e 'wɩnun pɛɛnɔn zɩɛ -a klɔ "paala 'e 'ji, te 'e 'ci "nrɔnman "da.
20 "Bɛ -sru ɛn 'bla -sru "pinnɔn 'li 'o da, te o Bali 'tɔ bɔa 'wɩnun nɛn waa 'man 'lee waa -nan 'yɩ bɛ -yee "wɛan. Kɔɔ 'wɩ nɛn Bali -le 'pasiazan -a 'vɩ -wlɛ "bɛ -a da nɛn e drɛ.
21 Zɩ 'nɛn zɩɛ -a yi 'sɔrazan 'bɔ bɛ, ɛn waa -fɔ -klɔnmɔn -va. -A -nan nɛn o Zozi 'tɔ 'pa "man. 'Tɔ zɩɛ Bali -le 'pasiazan 'bɛ 'vɩ, te -a "bʋ 'ka tian 'e 'pɔn 'silɛ dɩ.
O -kʋ Zozi 'a Bali -pan 'kuin
22 Tʋ nɛn o Mari -sruman -e 'e drɛ 'saun Bali lɛ "le zɩ Moizi -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ e 'bɔ. -A -nan nɛn o -kʋ Zozi 'a Zeruzalɛm, 'nan -e 'o -kɔɔn Minsan lɛ, 23 "le zɩ Minsan -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Fɛ pɛɛnɔn 'nɛn flin nɛn,
waa -yaa te e ya 'e 'kɔnnɛn -a bɛ,
'o 'pla Minsan lɛ kɔnglɔn -yee vɛ -a.»
24 O -kʋ -nan nun, 'nan -e 'o Bali -pan "le zɩ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Minsan -le -pei -a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Yalɛ -tɛnɔn -a -nɔan -plablo "fli, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ, -plablo 'nɛn "fli. -A 'bɔ nɛn Zozi 'mangulinun "o "nɔn.
25 Min -tʋ a Zeruzalɛm. -A 'tɔ nɛn Simeɔn. Min zɩɛ e ya min tɩglɩ 'a, ɛn e 'ta 'wʋla Bali wei da. E ya min nɛn e "ta -daa Izraɛl 'nɔn 'silɛ 'wɩ 'ji bɛ -a -pɛnnan. Bali lei 'saun a -yrɔ. 26 Ɛn Bali lei 'saun 'bɔ -a 'vɩ -yrɛ 'nan, min 'sizan 'wɩ 'ji nɛn Minsan Bali -taa "talɛ -a bɛ, yaa ye 'e yiɛ 'a 'vaa ɛn e -kaa.
27 Bali lei 'saun -a -cin -tɔ Simeɔn -ji 'nan 'e 'kʋ Bali -pan 'kuin, ɛn e -kʋ. Nun tɔɔn Zozi "tɩ 'lee -a "bʋ wla 'o 'lɔ le 'nɛn 'linɛn 'bɔ 'a. 'Wɩ nɛn Bali -le -pei -a 'vɩ bɛ -a 'bɔ nɛn o "ta -a dra -yrɛ. 28 Simeɔn Zozi 'si 'e 'pɛ -ji. E Bali 'tɔ 'bɔ, ɛn e 'nan:
29 «'An 'san,
'i 'si "mɛn 'i 'suzan man,
-e 'e 'ka -trɔɔ,
kɔɔ 'wɩ nɛn yia 'vɩ bɛ, e drɛ.
30 -Yɛɛ cɩ 'nan,
an min nɛn e min "sia 'wɩ 'ji bɛ -a 'yɩ 'an yiɛ 'a.
31 Min nɛn yia 'si "va
'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le vɛ -a bɛ -nyrɛn.
32 -Yɛɛ cɩ 'tɛ 'san nɛn,
e 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji dra 'wein bɛ -a,
ɛn -yɛɛ 'yie minnun Izraɛl 'nɔn 'tɔ dra -dan.»
33 'Wɩ nɛn Simeɔn cɩ -a vɩnan Zozi man bɛ, e Zozi "bʋ 'lee -a "tɩ 'plo 'fɔ. 34 Simeɔn -fɛa 'vɩ 'o man, ɛn e 'nan Zozi "bʋ Mari lɛ 'nan: «'Nɛn 'gʋɛ Bali -a 'si "va 'nan, Izraɛl 'nɔn 'va bɛ min "kaga -tiala -yee "wɛan, ɛn min "kaga wuanla -yee "wɛan. Ɛn Bali -a 'si "va 'nan -e 'e 'kɔn 'wɩ 'nɔan -kɔɔn "vɛ nɛn e 'wɩ "paala minnun lɛ bɛ -a. 'Pian minnun 'o 'ci "paa "man. 35 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, e o ci wɩ yɔɔdɩ ta bɔala 'wein. Ɛn bii nɛn i cɩ -a "bʋ "a bɛ, 'wɩ -taa 'nanlɛ 'i man "le srɛn 'bɛ 'i 'fɔn.»
36 Ɛn "nyian bɛ Bali 'lewei vɩzan lɩmɔn -tʋ -nyɛanla Zeruzalɛm 'bɔ 'nan nun. Waa laabo Anne, Panuɛl -le 'nɛn nɛn Aser -le 'lɛglɔn 'ji. E ya ceje 'kpa. E -kɔnnɛn 'pa 'e nɔnbɛ "da, ɛn o lɛ drɛ 'e 'sran -a 'sɔravli 'vaa ɛn -a -sran 'bɔ 'ka. 37 E -fʋ -cale -a -trilii, ɛn -a lɛ 'bɔ -fuba 'sɔra 'wlɛ sinjɛn. E ya Bali -pan 'kuin, te e Bali "sua bodrun funnin fɛ 'sɔndɩ 'lee Bali trʋ 'badɩ -a. 38 Tʋ nɛn Simeɔn a 'wɩ zɩɛ -a vɩnan 'nɛn man bɛ, te e ya -nan. -A -nan nɛn lɩ zɩɛ, e Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia. E Zozi 'le 'wɩ vɩdɩ "sia minnun pɛɛnɔn nɛn o cɩ Zeruzalɛm -le 'sidɩ nɔanba -ji -pɛnnan bɛ -wlɛ.
39 Zɩ Zozi "tɩ 'lee -a "bʋ cɛɛn -a drɛdɩ man "le Minsan -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, ɛn o 'li 'o da 'o fla Nazarɛtɩ Galile 'lɛglɔn 'ji. 40 Zozi drɛdɩ 'sia ceje, ɛn e -tɔdɩ 'sia 'plɛblɛ. E 'wɩ 'tɔdɩ 'sia 'kpa tɩglɩ, ɛn Bali -le -fɛa a 'e vɩdɩ "man.
Zozi lɛ 'bɔ 'fuda "fli
41 Lɛ -tʋdʋ pɛɛnɔn man bɛ, Zozi 'mangulinun -ko Zeruzalɛm Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi da. 42 Zɩ Zozi lɛ 'bɔ 'fuda "fli "bɛ, -wɛɛ -kʋ waa "fɛdi zɩɛ -a da "le zɩ waa dra 'e 'cɛn bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 43 Zɩ "fɛdi drɛdɩ -nyan bɛ, Zozi "tɩ 'lee -a "bʋ 'o fla si 'sia. Zozi -fɔla "da Zeruzalɛm nun, 'pian wa'a -kɔnnɛn "yɩlɛ dɩ. 44 E ya o ji 'nan, Zozi a minnun nɛn o -taala waa bɛ o va. Zɩ o yi drɛ 'sia -tʋ bɛ, ɛn waa -wɛɛdɩ 'sia o drɩnun 'lee o beenun va. 45 Wa'a yɩlɛ dɩ -le "wɛan, o 'li 'o da "nyian Zeruzalɛm -a -wɛɛdɩ -a.
46 -A -wɛɛdɩ yi yaagazan da nɛn o -kʋ bɔlɛ "man Bali -pan 'kuin. E ya 'e -nyrandɩ Bali -le 'fluba 'ci vɩnɔn -dandan yei, te -a "trɔɛn yra 'o wei lɛ, te e 'wɩ -mienun laabo -wlɔ, ɛn te o -yee -mie laabo 'e 'lɔ. 47 Minnun pɛɛnɔn nɛn o "trɔɛn "cɩ -a wei lɛ bɛ, -yee 'wɩnun laabʋdɩ 'lee -yee 'wɩnun -ci vɩdɩ o 'plo 'fɔ.
48 Zɩ -a "tɩ 'lee -a "bʋ "ta bɔlɛ "man 'kɔn zɩɛ -a -ji bɛ 'wɩ o 'kan. -A -nan nɛn -a "bʋ "e -yrɛ 'nan: «'Mɛn 'nɛn, -mɛ "wɛan nɛn yia dra 'kʋɛ zɩ? 'Kʋ 'vale 'i "tɩ "a, kʋi -wɛɛdɩ 'sia, 'kʋ 'ci -tɔ lou.»
49 Ɛn Zozi "e -wlɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn, kaan -wɛɛman? Fɛnan nɛn 'an "tɩ "man wɩ cɩ bɛ -a -nan nɛn an -kɔan. Ka'a tɔa zɩ dʋʋ?»
50 'Wɩ nɛn, yaa 'vɩ -wlɛ "bɛ, wa'a -ci manlɛ "fo "dɩ.
51 "Bɛ -sru ɛn Zozi 'lee 'e "tɩ 'lee 'e "bʋ 'li 'o da Nazarɛtɩ. Yaa 'sia 'e "tɩnun 'wei -da. Mari 'wɩnun zɩɛ -a 'pla 'e 'ji. 52 Zozi trʋ ɛn 'yee 'wɩ 'tɔdɩ 'pa "da. 'Wɩ zɩɛ e minnun ci nran, ɛn e Bali ci nran.