16
Zozi wluan -kanɔn 'va
(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Zan 20.1-10)
Zɩ Zuif 'nɔn 'le 'flinla "yi ciɩ bɛ, Madala lɩ Mari, 'lee Salome, 'lee Zaji "bʋ Mari -kʋ tɔɔ nɛn -a -koei "a 'nɔnnɔn bɛ -a 'lɔlɛ. Kɔɔ o ya "vale 'nan 'o 'ko -a wʋlɛ Zozi man. Ɛn 'mɔnnɛn yi nɛn 'flinla "yi -sru "yi "a bɛ, -a bodrun puunɔn, te yidɛ "ta wuanla bɛ, lɩmɔnnun zɩɛ o -kʋ -yrɛ da. Waa vɩ 'o cin lɛ 'nan: «-Tɩɛ 'ta -tɔa -kɔlɛ -dan nɛn -yrɛ "nɛn "bɛ -a man -cɛɛ?»
'Pian "wɛɛ 'o yiɛ 'tɔ bɛ, waa 'yɩ 'nan, -kɔlɛ -dan 'bɔ nɛn -yrɛ "nɛn "bɛ, e ya 'e "bludɩ. -A -nan nɛn o wla 'yrɛ 'bɔ 'ji, ɛn o -gobonɛn 'tʋ 'yɩ. -Tralɛ -gblɔ 'fuvu a "da, ɛn e ya 'e -nyrandɩ 'o 'pɛ 'yi "da. Nyɛn o cɛɛn.
'Pian min zɩɛ e 'nan -wlɛ 'nan: «Te nyɛn 'e 'ka 'cɛn dɩ! Ka ya Nazarɛtɩ min Zozi nɛn waa pɛin yiba "plan da bɛ, -a -wɛɛnan. E 'ka fɛ 'gʋɛ -a -nan dɩ, e wluan -kanɔn 'va. "Ka 'yiɔ, fɛnan nɛn waa 'pla "nɛn "bɛ, -a -nan nɛn 'gʋ. 'Ka 'kʋ -a vɩ -a -srunɔn 'lee Piɛri lɛ 'nan, e -trɔa o 'lɛ Galile. Ka bɔa "man "nan nun, "le zɩ yaa 'vɩ 'cɛɛ 'e 'cɛn bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.»
O 'bɔla 'yrɛ -ji "nyiandʋ flan -a, gligli o 'kun. Ɛn wa'a -kɔlalɛ -a -nan wɩ vɩdɩ -a min -tʋ lɛ dɩ, nyɛn 'plɛblɛ o cɛɛn 'le "wɛan.
Zozi 'e 'fli kɔɔn Madala lɩ Mari lɛ
Zozi wluan -kanɔn 'va 'mɔnnɛn yi nɛn 'flinla "yi -sru "yi "a bɛ, -a bodrun puunɔn. 'E 'fli kɔɔn 'e tɛdɛ Madala lɩ Mari lɛ. Lɩ zɩɛ -a -sru "nɛn e -yʋ -wlidɩ 'sɔravli "pin. 10 Minnun nɛn o cɩ "nɛn Zozi -sru "bɛ, trun -fɔ o pɛɛnɔn man, te o ya -a -wuɔnan, ɛn lɩ zɩɛ e -kʋ -a vɩlɛ -wlɛ. 11 'Pian zɩ yaa 'vɩ 'nan, Zozi a 'e 'belidɩ bɛ, wa'a yi -tɛlɛa "da "dɩ.
Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn "fli lɛ
(Lk 24.13-35)
12 "Bɛ -sru Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn "fli "lɛ, te o ya -kʋnan 'fla "wɛnnɛn 'tʋ da. 'Pian 'e 'fli kɔɔn 'e 'kɔlɛ pee -a. 13 O 'li 'o da, ɛn waa -nan wɩ 'vɩ -a -srunɔn -mienun lɛ, 'pian wa'a yi -tɛlɛa "da "dɩ.
Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn 'fuda -tʋ lɛ
(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Zan 20.19-23)
14 "Bɛ -sru Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn 'fuda -tʋ lɛ, te o ya fɛ -blɩnan. E 'o "trɔɛn nyuɔn, kɔɔ -wee yi -tɛradɩ 'wɩ da "ka "dɩ, ɛn o "trɔɛn a "yuyu. -Yɛɛ cɩ 'nan, minnun nɛn waa 'yɩ 'nan e 'beli ɛn waa 'vɩ -wlɛ bɛ, wa'a yi -tɛlɛa o da dɩ.
15 "Bɛ -sru e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'kʋ 'trɛda fɛ pɛɛnɔn 'nan -e 'ka Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ minnun pɛɛnɔn lɛ! 16 Min oo min nɛn e yi -tɛra "da ɛn waa -batize drɛ bɛ, e -taa 'silɛ 'wɩ 'ji. 'Pian min oo min nɛn, ya'a yi -tɛlɛa "da "dɩɛ, ya'a 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a ye dɩ. 17 Minnun nɛn o yi -tɛra "da "bɛ, o 'lɛbo "fɔ wɩnun 'gʋɛ -a dra. O -yʋ -wlidɩnun -pian "minnun -sru 'an 'tɔ da, ɛn o wei 'trɛ -fɔa. 18 -Te o -mlɛn 'kun 'o 'lɔ oo, -te o min -tɛ 'yile mlin oo, ya'a fɛ -tʋ dra -wlɛ "dɩ. 'O 'pɛ "paala -cɛ -tɛnɔn da, -e 'o 'beli.»
Zozi 'li 'e da Bali va
(Lk 24.50-53)
19 Zɩ Minsan Zozi cɛɛn 'wɩnun zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, ɛn e wluan, e -kʋ laji, ɛn e -nyran Bali -pɛ "yi "da. 20 -A -srunɔn 'kʋ Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩlɛ fɛ pɛɛnɔn 'nan. Minsan Zozi 'pa o -va. Ɛn 'wɩ nɛn waa 'vɩ bɛ, Bali 'bɔ -a -ci kɔɔn 'nan 'wɩ tɩglɩ nɛn, kɔɔ e ciɩla o va, ɛn o 'lɛbo "fɔ wɩnun drɛ.