'Fluba nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Filipʋ
'nɔn lɛ
1
'An 'bɔ Pɔl 'lee Timote nɛn kʋ cɩ Zozi Crizi 'sunɔn 'a bɛ, kʋɛ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. Kʋa crɛn -tɛ minnun pɛɛnɔn nɛn o drɛ Zozi Crizi -le vɛ -a ɛn o ya Filipʋ 'fla bɛ -wlɛ. Kʋa crɛn -tɛ minnun nɛn 'o yiɛ -tɔa -leglizi -va 'lee minnun nɛn o "paa o va bɛ -wlɛ.
-Kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.
Pɔl Bali trʋ 'ba Zozinɔn nɛn Filipʋ fla bɛ -wlɛ
Tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn man -te 'ka 'cin -trɔa 'an 'ji bɛ, an 'mɛn Bali muo -fɔa. Tʋ pɛɛnɔn man, -te "mɛɛn vɩ 'nan 'an Bali trʋ 'ba 'cee 'wɩ man bɛ, ci "nrandɩ -dan a 'an 'lɔ. An Bali muo -fɔa, kɔɔ yi tɛdɛ nɛn ka wɩɩ Zozi man -trilii, -e 'e bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, ka 'pa 'an 'va ɛn -kaa Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn fuila "man. An yi -tɛala "da 'nan, Bali 'bɔ nɛn e 'wɩ "yi zɩɛ -a pei 'trɔa 'ka 'va bɛ, yaa dra -e 'e 'kʋ 'e 'lɛ 'trilii, -e 'e 'lɛ sɔɔ tʋ nɛn Zozi Crizi -taa "man "bɛ -a.
-Te 'wɩ zɩɛ -a -cin a 'an 'ji 'cee "wɛan bɛ -a -nɔan da nɛn, kɔɔ 'ka 'nan wɩ a 'an man 'kpa tɩglɩ. Tʋ nɛn te an ya -pʋ 'kuin oo, ɛn tʋ nɛn te 'an -tɔ 'kpa tɩglɩ Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn -sru minnun tanɔn yiɛ man oo, "yi "nɛn Bali -a drɛ 'mɛn bɛ e drɛ -kaa pɛɛnɔn 'le vɛ -a. -Te maan 'vɩ 'nan an 'ka ye "yi "le zɩ Zozi Crizi 'ka ye "yi "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, Bali -a -tɔa 'nan 'wɩ 'kpa nɛn.
Ɛn 'wɩ nɛn maan laabo Bali lɔ te an ya Bali trʋ 'banan bɛ -nyrɛn 'nan, yɩdɩ "yi 'e 'pa "da 'ka 'va, ɛn 'wɩ 'tɔdɩ 'lee 'wɩ 'fa 'si bli 'e 'kɔn 'ka yei, 10 -e 'ka -kɔla 'wɩ nɛn e cɩ tɩglɩ bɛ -a -si siadɩ -a. -Te e drɛ zɩɛ, Zozi 'ta nyan bɛ, te ka ya 'saun, ɛn 'tɔ 'tʋ 'ka 'kɔan 'e 'padɩ 'ka man dɩ. 11 Ɛn "nyian bɛ te 'cee 'wɩ nɛn kaa drɛ 'trɛda bɛ, e ya 'e fadɩ Zozi Crizi -le 'wɩ "yi 'saza 'a. 'E drɛ zɩ, -e minnun 'o Bali 'tɔ 'sia -dan, te waa bɔa.
Pɔl 'e yra 'yɩ Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ man
12 'An "bʋɩ Zozinɔn, an ya "vale 'ka -tɔ 'nan, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'an man bɛ, -yɛɛ -maan ɛn Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn fuila "man. 13 Kɔɔ 'sounjanun pɛɛnɔn nɛn 'o yiɛ -tɔa mingɔnnɛn -le 'kɔn 'va bɛ, 'lee 'flanɔn pɛɛnɔn waa -tɔ 'nan Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ man nɛn an ya -pʋ 'kuin. 14 Zɩ -kaa "bʋɩ Zozinɔn "kaga 'an 'yɩ -pʋ 'kuin bɛ, ɛn -wee yi -tɛradɩ Minsan da 'pa "da, -a -nan nɛn wa'a "klanlɛ "nyian dɩ, ɛn o Bali -le 'wɩ 'vɩ minnun lɛ.
15 Maan -tɔa 'nan min -mienun a o va bɛ, "o Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn ve man bʋdɩ -a 'an 'va zia, ɛn waa ve -sa -fɔdɩ pɛ -ji. 'Pian min -mienun "o Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn ve 'o 'ci 'fɩdaa 'a. 16 Minnun zɩɛ 'o dra 'an yɩdɩ "yi "le "wɛan. Kɔɔ waa -tɔa 'nan Bali 'an 'pla 'nan -e 'an 'tɔ Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn -sru minnun tanɔn yiɛ man. 17 Ɛn minnun nɛn "o Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn ve -sa -fɔdɩ pɛ -ji 'an 'va zia bɛ, wa'a ve 'o 'ci 'fɩdaa 'a dɩ. E ya o ji 'nan "wɛɛ drɛ zɩɛ, te 'mɛn yra yɩdɩ "paa "da -pʋ 'kuin. 18 'Bɛ 'ka "mɛn 'ji fɛ -tʋ -a dɩ. -Te -wee ci "nrɔndɩ a -wlidɩ oo, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'o 'ci "nrɔnman "yi oo, -a pɛɛnɔn zɩɛ -a -ji bɛ, Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'bɛ ve. 'Wɩ zɩɛ yaan 'ci "nranman.
Ɛn yaan ci "nranman 'li 'trilii, 19 kɔɔ maan -tɔa 'nan, 'cee Bali trʋ 'badɩ 'lee Zozi Crizi lei 'saun nɛn yaan 'ta -nanjɛan "bɛ, -yee "wɛan an "sia 'wɩ 'ji. 20 'Wɩ zɩɛ 'an 'bli a "da, ɛn an yi -tɛala "da 'kpa tɩglɩ. Maan -tɔa 'nan, Bali 'ka 'we "man -e 'yaan 'tʋɩ dɩ. An -taa Crizi 'tɔ drɛlɛ -dan 'an 'kɔlɛ 'a minnun pɛɛnɔn yiɛ man. -Te an -ka oo, ɛn -te 'an yiɛ 'fʋ "man oo, an -taa -a 'tɔ drɛlɛ -dan 'kpa tɩglɩ "le zɩ maan dra tʋ pɛɛnɔn man bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
21 Maan ve zɩɛ, kɔɔ 'mɛn vɛ bɛ, -te 'an yiɛ a "man "bɛ, te an ya Crizi -le vɛ -a. Ɛn -te an -ka bɛ, te e ciɩla "mɛn "da. 22 Ɛn -pɛ -tʋ da zia bɛ, -te an yiɛ a "man "bɛ, te an Crizi -le 'nyranman "paa tian. -Nyrɛn kɔ an 'si "va "bɛ, ma'an tɔa dɩ. 23 Kɔɔ 'an 'fli ye "yi -pɛ "fli 'bɔ davɛ -a. An ya "vale an "sia 'trɛ 'gʋɛ -a da -e 'kʋ 'vale Crizi -a 'kʋ 'kɔn. 'Bɛ 'bɔ 'bɛ cɩ "yi "fo. 24 'Pian 'cee "wɛan -a "yi mlin -e 'an yiɛ 'e 'fʋ "man. 25 An yi -tɛala 'wɩ zɩɛ -a da. -Yee "wɛan maan -tɔa 'nan, an -fo tian 'ka "srɔn, -e 'an 'pa 'ka pɛɛnɔn 'va, -e 'cee yi -tɛradɩ Zozi da 'e 'kʋ 'e 'lɛ, te 'ka 'ci a 'e "nrandɩ. 26 Ɛn "nyian bɛ -te an 'li 'an da 'ka 'va bɛ, -e 'mɛn 'lʋdɩ 'ka 'va 'e 'ka 'ci "nran 'e 'ciɩla "da, -e 'ka Zozi Crizi 'tɔ bɔ.
Ka yra ye Crizi -le "wɛan
27 'Pian -te 'wɩ oo 'wɩ nɛn e 'bɔ 'an man bɛ, 'cee 'ta wʋ -pɛ 'e -kɔɔn 'nan Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn -sru "nɛn 'ka cɩ! Ɛn -te ma'an 'ka yɩlɛ "nyian dɩ oo, 'pian 'an 'ka 'ta wɩ man 'nan, ka -fʋ Zozi -sru 'ta wʋnɔn tɩglɩ 'a. 'Ka 'ci 'e 'kɔn -tʋwli! Ɛn 'ka 'wulo -ji "nrɔn 'wɩ -tʋwli "da, -e 'ka Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn fuila "man min pɛɛnɔn 'va. 28 Te nyɛn 'e 'kɔn 'ka 'ji 'ka 'nanmannɔn 'le 'wɩ nɛn waa dra 'cɛɛ bɛ -yee "wɛan dɩ. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ 'bɛ -kɔɔnman 'nan 'o 'fli 'si Bali man -kɔɔbli. Bali -taa "o -nan -nyanlɛ. 'Pian 'cee vɛ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan, ka ya -si nɛn e min "sia 'wɩ 'ji bɛ -a da. Ɛn 'wɩ zɩɛ e "sia Bali va. 29 Kɔɔ Bali 'ka "yi "drɛlɛ 'cɛɛ 'nan -e 'ka yi -tɛra Crizi da 'saza dɩ, 'pian 'nan -e 'ka yra yɩ Crizi -le "wɛan. 30 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'an yra -tʋwli "nɛn maan 'yɩ bɛ, -a 'lein 'bɔ 'ji nɛn ka cɩ. Kaan 'yɩ te an ya 'an yra yɩnan Crizi -le "wɛan, ɛn kaa maan 'nan an ya yra yɩdɩ zɩɛ -a -ji "nyian.