4
-Yee "wɛan 'an "bʋɩ Zozinɔn, 'ka 'nan wɩ a 'an man "le 'an 'ka yɩ, ɛn 'cee "wɛan 'an 'ci "nranman e -ciala "da. Ɛn "nyian bɛ cɛɛ 'an 'blɔ -tɔa "da. 'Wɩ nɛn kɔ 'ka drɛ 'lɔɔ -e 'ka 'fʋ Minsan -sru 'ta wʋnɔn -a bɛ, -nyrɛn 'gʋ:
Evodi 'lee Sɛntik, an toba -fɔa 'cɛɛ 'nan 'ka 'wulo -ji wɩ 'e 'kɔn -tʋwli, kɔɔ ka ya Minsan -le vɛ -a. Ɛn 'i 'bɔ "nyian, i ya 'an 'pa "vazan tɩglɩ 'a. Maan laabo 'i 'lɔ 'nan, 'i 'pa lɩmɔnnun zɩɛ o va. Kɔɔ kʋɛ 'nyranman 'pa waa Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a. Ɛn o 'nyranman 'pa "nyian o 'vale Kleman 'lee 'kʋe 'nyranman 'panɔn -mienun -a. Bali o pɛɛnɔn 'tɔ crɛn -tɛ 'yee 'fluba 'ji. 'Yee 'fluba zɩɛ minnun nɛn 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -wlɔ "bɛ -a -ji nɛn o 'tɔ cɩ.
'Ka 'ci 'e 'kɔn tʋ pɛɛnɔn man 'e "nrandɩ 'nan 'ka drɛ Minsan -le vɛ -a! Maan ve "nyian 'cɛɛ 'nan, 'ka 'ci 'e "nran! 'Ka drɛ wɩ 'e 'kɔn -trɔɔ min pɛɛnɔn 'va. Minsan -tadɩ 'bɔ 'kogo.
Te 'ka 'ci "nrɔn 'wɩ 'tʋ da -e 'ka 'wulo -ji 'e 'kʋ 'koun dɩ. 'Pian 'wɩ pɛɛnɔn 'ji bɛ, fɛ nɛn e klɩ 'ka man bɛ 'ka laabʋ Bali lɔ, te ka ya Bali trʋ 'banan. 'Ka laabʋ -yrɔ, te kaa muo -fɔa. 'Ka drɛ zɩɛ -e Bali -le -fʋdɩ -trɔɔ nɛn wa'a kɔɔnman min -le 'wɩ 'tɔdɩ man dɩɛ, 'e yiɛ 'tɔ 'ka 'va, te 'ka 'ci yra "tra, te 'ka 'wulo -ji wɩ a -trɔɔ, ka ya Zozi Crizi -le vɛ -a -le "wɛan.
'An "bʋɩ Zozinɔn, maan -fɔala "nyian "va 'cɛɛ 'nan, 'ka 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn e cɩ 'e 'sʋdɩ "ji "bɛ -a da. Ɛn 'wɩ nɛn yaa -maan min yiɛ "naan min man bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. Ɛn 'wɩ nɛn e cɩ tɩglɩ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. Ɛn 'wɩ nɛn e cɩ 'saun Bali 'lɛ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. Ɛn 'wɩnun nɛn min a ye "yi ɛn min "we man "yi "bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. Ɛn -te 'wɩ 'tʋ a, waa -nan ye min lɔ, te e "sɔa min lɛ ɛn e min 'bɔ 'tɔ dra -dan bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. 'Wɩ nɛn maan paa 'ka 'ji 'lee 'wɩ nɛn kaa tranla bɛ, 'ka 'ta wʋla "da. Ɛn 'wɩ nɛn kaa man 'an da 'lee 'wɩ nɛn kaa -nan 'yɩ 'an 'lɔ bɛ, 'ka 'ta wʋla "da. -Te kaa drɛ zɩɛ, Bali nɛn e -fʋdɩ -trɔɔ -nɔan "min lɛ bɛ, 'e -kɔan 'ka 'va.
Pɔl Filipʋ 'nɔn muo "fɔ
10 'Pa nɛn ka -ta "nyian -a wʋlɛ 'an 'va bɛ, yaan 'ci nran e -ciala "da. Ɛn 'wɩ nɛn kaa drɛ zɩɛ -yee "wɛan an Minsan muo -fɔa -dan. Maan -tɔa 'nan, kaa man -wɛɛman tʋ pɛɛnɔn man, 'nan 'ka -taa 'palɛ 'an 'va, 'pian -si nɛn kɔ 'ka 'sia bɛ ka'a -kɔlalɛ -a yɩdɩ -a dɩ. 11 Wa'a vɩlɛ 'nan fɛ -tʋ 'wɩ a 'an man, -yee "wɛan nɛn 'wɩ zɩɛ an cɩ -a vɩnan dɩ. 'Pian zɩ kɔ 'an drɛ 'lɔɔ -e te an 'ka 'an 'ladɩ min lɔ fɛ da dɩɛ maan -tɔa. 12 Fɛ nɛn maan ve zɩɛ, -yɛɛ cɩ 'nan -te e ya 'yalɛ -tɛdɩ -a oo, an 'bɛ 'ji ta wo sidɔ. Ɛn -te e ya fɛ yɩdɩ -a oo, an 'bɛ 'ji ta wo sidɔ. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn e bɔa "min man bɛ, ma'an koda tɔa -a -tʋ -lɔ "fo "dɩ. -Te e ya -blɩfɛ "kaga yɩdɩ -a oo, ɛn -te e ya dra -tɛdɩ -a oo, ɛn -te e ya fɛ "kaga "yɩdɩ -a oo, ɛn -te e ya fɛ 'ka min lɔ dɩ -a oo, 13 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ, maan "kuan 'an 'pɛ "fli "a Zozi Crizi nɛn 'an 'tɔ -kli -a bɛ -yee "wɛan.
14 'Pian 'cee 'pa nɛn kaa 'wʋ 'an 'va 'mɛn yra yɩdɩ -ji bɛ, kaa drɛ "yi. 15 Filipʋ flanɔn, kaa -tɔa 'ka 'bɔa 'nan, tʋ nɛn an Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ pou 'sia, ɛn an 'si 'cee 'lɛglɔn 'ji Masedɔa bɛ, -leglizi -tʋwli "nɛn e 'pa 'an 'va bɛ, 'ka 'bɔ nɛn. Ɛn -cɛɛ tɔ -kaa cin wlu 'wɩnun drɛnan. 16 Kɔɔ tʋ nɛn an ya Tesalonik fla bɛ, cɛɛ 'pa 'an 'va 'e 'pa -a "fli yaa fɛ nɛn -a 'wɩ cɩ 'an man bɛ -a. 17 Wa'a vɩlɛ 'nan an ya -a -wɛɛnan 'nan minnun 'o "yi "drɛ 'mɛn dɩ. 'Pian 'wɩ nɛn maan -wɛɛman "bʋʋ "bɛ, -nyrɛn 'nan, 'cee "yi "nɛn kaa drɛ 'mɛn bɛ, 'ka "nɛn "blɩ 'e 'ciɩla "da.
18 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, fɛ nɛn kaa -nɔn Epaprodi lɛ 'nan 'e 'ta -a 'mɛn bɛ, maan 'yɩ 'e pɛɛnɔn. E 'bɔ maan 'e 'ciɩla "da. 'Cee "yi "nɛn kaa drɛ 'mɛn bɛ, e ya "le 'nan Bali -panvɛ nɛn kaa -nɔn, ɛn -a -koei 'nɔnnɔn 'ko laji -e 'e Bali ci 'sɔ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
19 Fɛ pɛɛnɔn nɛn e klɩ 'ka man bɛ, Bali nɛn maan "sua bɛ e -taa -a -nɔnlɛ 'cɛɛ. -A yɩfɛ nɛn -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩɛ, Bali -ciala Zozi Crizi -va -e 'e 'nɔn 'cɛɛ.
20 -Kaa "tɩ Bali 'tɔ 'e drɛ -dan 'li 'trilii. Amɛn!
Pɔl 'wɩ 'le 'sran o 'tɔ bʋdɩ -a
21 Minnun pɛɛnɔn nɛn Zozi Crizi -le "wɛan o ya Bali -le vɛ -a bɛ, an 'o 'tɔ bo. -Kaa "bʋɩ Zozinɔn nɛn kʋ cɩ waa 'gʋɛ o 'ka 'tɔ bo. 22 Minnun pɛɛnɔn nɛn o drɛ Bali -le vɛ -a bɛ, o 'ka 'tɔ bo. Mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -yee "kɔnnɛn 'nɔn nɛn Bali -le vɛ -a bɛ, o 'ka 'tɔ bo 'tandan.
23 Minsan Zozi Crizi -le "yi 'e 'kɔn 'ka pɛɛnɔn 'va.