2
'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Efɛz 'nɔn 'le vɛ -a bɛ -nyrɛn 'gʋ
«'Wɩ 'gʋɛ 'i crɛn -tɛ -e 'i 'pa 'sia Bali -le 'pasiazan nɛn Efɛz -leglizi -ji bɛ -yrɛ. 'I crɛn -tɛ 'nan:
'An 'pɛ "yi 'lɔ nɛn mlɛn crɛn 'sɔravli "cɩ, ɛn 'mɛn 'ta 'wʋla -kannɛn -trɔa "davɛ nɛn -siga -a bɛ -a yei. 'An 'bɔ "e 'nan:
'Ka Zozinɔn nɛn Efɛz bɛ, an 'ka drɛ wɩnun -tɔa, ɛn 'ka 'fli nɛn kaa -nɔan 'mɛn 'nyranman -ji 'plɛblɛ bɛ, maan -tɔa. Ɛn 'ka yiɛ nɛn ka -tɔala 'wɩ da bɛ, maan -tɔa. Maan -tɔa 'nan 'ka 'vale min -wlidɩnun -a ka'a 'sɔala dɩ. Minnun nɛn waa ve 'o 'fli man 'nan Zozi 'le 'pasianɔn nɛn 'waa, te o 'ka 'a dɩɛ, ka o -nanjɛn ɛn kaa -tɔ 'nan 'wlunɔn nɛn waa. Maan -tɔa 'nan 'ka yiɛ -tɔala 'wɩ da, ɛn 'mɛn "wɛan 'ka yra 'yɩ, 'pian 'ka 'pɛ 'ka plʋlɛ dɩ.
'Wɩ pɛɛnɔn nɛn kaa drɛ "yi "bɛ, maan -tɔa, 'pian 'wɩ 'tʋ a 'an 'ji -e 'an 'pla 'cɛɛ. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, 'an yɩdɩ "yi "tɛdɛ nɛn 'ka 'ji bɛ, 'ka 'pɛ plʋ "man. 'Cee 'an yɩdɩ "yi "tɛdɛ te ka drɛ 'an -srunɔn 'a 'e 'trɛ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da! 'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'wɩ "yi "nɛn kaa drɛ 'e tɛdɛ bɛ 'ka drɛdɩ 'sia "nyian! -Te ka'a drɛlɛ dɩɛ, an "lo 'ka 'va -e 'an 'cee -kannɛn -trɔa "davɛ 'si 'an man -kɔɔbli. 'Wɩ nɛn kaa dra "nyian "yi "bɛ, -nyrɛn 'gʋ, 'wɩnun nɛn Nikolai -srunɔn -a dra bɛ, -a 'wɩ "naan 'ka man "le zɩ -a 'wɩ "naan 'an man bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei cɩ -a vɩnan Zozinɔn lɛ bɛ -a san 'e man. Min nɛn e 'ta wʋla 'wɩnun zɩɛ -a da ɛn -a -wulo 'bɔla "va "bɛ, yiba "nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ, maan 'blʋ -nɔan -a san lɛ -e 'e -blɩ. Yiba zɩɛ e ya 'e 'tɔdɩ Bali -le fei.»
'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Simiri 'nɔn 'le vɛ -a bɛ -nyrɛn 'gʋ
«'Wɩ 'gʋɛ 'i crɛn -tɛ -e 'i 'pa 'sia Bali -le 'pasiazan nɛn Simiri -leglizi -ji bɛ -yrɛ. 'I crɛn -tɛ 'nan:
Mɛɛn cɩ 'wɩ pɛɛnɔn pou sianan "a, ɛn mɛɛn cɩ 'wɩ pɛɛnɔn 'le 'srannan "a. An -ka ɛn an fuʋ. 'An 'bɔ "e 'nan:
'Ka Zozinɔn nɛn Simiri bɛ, 'ka yra nɛn ka cɩ -a yɩnan bɛ, maan -tɔa. Ɛn 'yalɛ nɛn e 'ka 'tɛ bɛ, maan -tɔa. 'Pian maan -cin -tɔa 'ka 'ji 'nan ka ya fɛnɔn 'a. Zuif 'nɔn nɛn waa ve 'o 'fli man 'nan 'o ya Bali -le minnun -a bɛ, 'wɩnun nɛn waa ve 'ka man -wlidɩ "bɛ, maan -tɔa. 'Pian maan -cin -tɔa 'ka 'ji 'nan, o 'ka Bali -le minnun -a dɩ. O ya Bali 'nanmanzan nɛn waa laabo Satan bɛ, -yee minnun -a. 10 Yra yɩdɩnun nɛn o -taa "bɔlɛ "nyian 'ka man bɛ, te 'ka "klan -wlɔ "dɩ! Bali 'nanmanzan nɛn waa laabo Satan bɛ, yaa dra -e 'o 'ka 'va min -mienun -fɔ -pʋ 'kuin. Yaa dra zɩɛ 'nan -e 'e 'cee yi -tɛradɩ 'an da -nanjɛn. Ɛn "nyian bɛ minnun 'tɛ "paa 'ka da yi -fu. -Te 'ka 'va min -mienun -ka 'wɩ zɩɛ -a -ji oo, te 'ka yi -tɛradɩ 'an da 'le 'tɔ "fo "dɩ! -Te kaa drɛ zɩɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, maan -nɔan 'cɛɛ 'ka -kopa 'a.
11 Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei cɩ -a vɩnan Zozinɔn lɛ bɛ -a san 'e man. Min nɛn e 'ta 'wʋla 'wɩnun zɩɛ -a da ɛn -a -wulo 'bɔla "va "bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, e dra -yee vɛ -a. -Yɛɛ cɩ 'nan -a san 'ka -ka "flizan 'wo dɩ.»
'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Pɛrgami 'nɔn 'le vɛ -a bɛ -nyrɛn 'gʋ
12 «'Wɩ 'gʋɛ 'i crɛn -tɛ -e 'i 'pa 'sia Bali -le 'pasiazan nɛn Pɛrgami -leglizi -ji bɛ -yrɛ. 'I crɛn -tɛ 'nan:
Sɛn nɛn -a 'lɛ a "man ɛn -a 'lɛ a -pɛ "fli "da bɛ, 'an 'lɔ nɛn e cɩ. 'An 'bɔ "e 'nan:
13 'Ka Zozinɔn nɛn Pɛrgami bɛ, ka -nyɛanla 'fla nɛn Bali 'nanmanzan Satan mingɔnnɛn -ble "da "bɛ -a da. 'Pian 'ka 'pɛ -sru 'ka tɔalɛ -e 'ka 'si 'an -sru "dɩ. Maan -tɔa zɩɛ. Antipa nɛn 'an -sruzan 'plɛblɛ 'a bɛ, minnun -a -tɛ 'ka 'va nun, 'pian ka'a yi -tɛradɩ 'an da 'le 'tɔlɛ dɩ.
14 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ kaa drɛ "yi, 'pian 'wɩ 'tʋ a 'an 'ji -e 'an 'pla 'cɛɛ. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, 'wɩnun nɛn Balam -a paa minnun ji 'li bɛ, min -mienun a -a drɛnan "nyian 'cee -leglizi -ji. -A -cin 'e 'tɔ 'ka 'ji 'nan, -si nɛn kɔ Izraɛl 'nɔn 'o 'ciɩla "da -e 'o 'wɩ 'wlidɩ "drɛ bɛ, Balam -a kɔɔn Balak lɛ, ɛn Balak -a kɔɔn -wlɛ. -A -nan nɛn Izraɛl 'nɔn -yʋ -pan wi -blɩdɩ 'sia, ɛn o nyinnandɩ 'sia lɩ 'lee 'kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩ. 15 'Wɩ 'tʋwli zɩɛ, -a 'bɔ nɛn Nikolai -srunɔn cɩ -a drɛnan, ɛn min -mienun a 'ka 'va te o ya 'wɩ zɩɛ -a -sru. 16 'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ zɩɛ -a drɛdɩ man! -Te ka'a 'silɛ -a drɛdɩ man dɩɛ, an "lo 'ka 'va -e 'an 'wɩ "nɛn -kɔɔn "minnun nɛn o cɩ 'wɩ zɩɛ -a drɛnan bɛ -wlɛ. Sɛn nɛn 'an 'le 'gʋɛ, -a 'bɔ 'a nɛn maan dra.
17 Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei cɩ -a vɩnan Zozinɔn lɛ bɛ -a san 'e man. Min nɛn e 'ta 'wʋla 'wɩnun zɩɛ -a da ɛn -a -wulo 'bɔla "va "bɛ, -blɩfɛ nɛn e ya laji, waa laabo mannɛn bɛ, maan -nɔan -yrɛ. Ɛn "nyian bɛ, an -kɔlɛ 'fuvu -nɔan -yrɛ. -Kɔlɛ zɩɛ -a da nɛn min 'bɔ 'tɔ 'trɛ -kɔan 'e 'crɛn -tɛdɩ. 'Tɔ zɩɛ -a 'bɔ 'tʋwli 'bɛ -tɔa, min pee 'ka -a tɔa "fo "dɩ.»
'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Tiatire 'nɔn 'le vɛ -a bɛ -nyrɛn 'gʋ
18 «'Wɩ 'gʋɛ 'i crɛn -tɛ -e 'i 'pa 'sia Bali -le 'pasiazan nɛn Tiatire -leglizi -ji bɛ -yrɛ. 'I crɛn -tɛ 'nan:
Mɛɛn cɩ Bali -pɩ -a, ɛn 'an yiɛ 'bɛ "bia "le 'tɛ 'le 'wɩ 'zʋ, ɛn 'an 'cɛin -man 'bɛ "bia "le -siga -le 'wɩ 'zʋ. 'An 'bɔ "e 'nan:
19 'Ka Zozinɔn nɛn Tiatire bɛ, an 'ka drɛ wɩnun -tɔa, ɛn 'cee 'an yɩdɩ "yi "bɛ, maan -tɔa. Ɛn 'cee yi -tɛradɩ 'an da bɛ, maan -tɔa. Ɛn 'cee 'nyranman nɛn kaa "paa 'mɛn bɛ, maan -tɔa. Ɛn 'ka yiɛ nɛn kaa -tɔala 'wɩ da bɛ, maan -tɔa. Ɛn maan -tɔa "nyian 'nan, 'wɩ "yinun nɛn ka cɩ -a drɛnan 'e 'fɔla "da 'gʋɛ, -a "kaga "mlian -a tɛdɛ vɛ da.
20 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn kaa drɛ "yi "bɛ, maan -tɔa, 'pian 'wɩ 'tʋ a 'an 'ji -e 'an 'pla 'cɛɛ. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, lɩmɔn nɛn waa laabo Zezabɛl bɛ, ka'a -si tɔa -yrɔ "dɩ. Yaa ve 'e 'fli man 'nan Bali 'lewei vɩzan nɛn 'yaa. 'Pian -yee 'wɩ "paadɩ -a -maan minnun nɛn 'cee -leglizi -ji bɛ, o 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'sia. O -yʋ -panwi -blɩdɩ 'sia, ɛn o nyinnandɩ 'sia lɩ 'lee 'kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩ. 21 An tʋ -nɔn -yrɛ 'nan -e 'e 'si 'wɩ 'wlidɩ zɩɛ -a drɛdɩ man. 'Pian ya'a 'wɩlɛ "man -e 'e 'si 'e drɛ wɩ -wlidɩ zɩɛ -a man "fo "dɩ. 22 -Yee "wɛan an "ta -a nyianla -saa nɛn min 'e yra ye "da "kaga "bɛ -a da. Ɛn "nyian bɛ, an 'wɩ "nɛn -kɔɔnman minnun nɛn o 'si 'an -sru ɛn o sɔɔnla -a -sru "bɛ -wlɛ. 'Pian -te o 'si 'o drɛ wɩ -wlidɩnun man bɛ, ma'an dra dɩ. 23 An Zezabɛl -le 'nɛnnun -tɛɛman. Kɔɔ zɩ min -tʋ 'wɩ drɛ bɛ, -a "nɛn "fɛ nɛn maan -nɔan -a san lɛ. Maan dra zɩɛ -e -leglizi 'nɔn pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan, an min ci wɩ -tɔa 'e pɛɛnɔn.
24 Maan -tɔa 'nan, Zozinɔn -mienun a Tiatire bɛ, wa'a -sɔɔnlɛa 'wɩ "paadɩ -wlidɩ zɩɛ -a -sru "dɩ. Ɛn wa'a -wɛɛlɛ 'nan Satan -le 'wɩnun nɛn minnun -a "siala 'wɩ -dan a bɛ, 'o -tɔa "dɩ. 'Ka Zozinɔn zɩɛ, 'ka lɛ nɛn an cɩ 'wɩ 'gʋɛ -a vɩnan. An 'ka 'an 'tɔdɩ 'ka man -sa -a 'nan 'an 'wɩ 'pee "paa "da 'cɛɛ -e 'ka drɛ dɩ. 25 'Pian 'wɩnun nɛn kaa -tɔa 'va bɛ, -a da nɛn 'ka yiɛ -trɔa -trilii, -e 'mɛn 'lʋdɩ 'e bɔ.
26 Min nɛn e 'ta 'wʋla 'an 'ci 'sɔ wɩnun da -trilii ɛn e 'bɔ -a 'le 'srannan "bɛ, -yɛɛ cɩ min nɛn -a 'wulo 'bɔla "va "bɛ, -a. Min zɩɛ an 'trɛda 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'pɛba wo -yrɔ, -yɛɛ "paala.
27 ‹Ɛn -bulalɛ "tonyrin -a nɛn
e -va -ble 'lɛglɔnnun zɩɛ o da.
E o -wiiman "le zɩ -pɔ -wia "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.›
28 'An "tɩ 'bɛ 'plɛblɛ zɩɛ -a -nɔn 'mɛn, ɛn an min zɩɛ -yee -nɔan "nyian. Ɛn "nyian bɛ, an bodrun mlɛn crɛn -nɔan -yrɛ.
29 Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei cɩ -a vɩnan Zozinɔn lɛ bɛ, -a san 'e man.»