20
Zozi Crizi -mlɛngan -fɔ -pʋ 'kuin lɛ -kpi tʋ (1.000)
"Bɛ -sru ɛn an Bali -le 'pasiazan 'yɩ te e ya 'sinan laji. -Klu nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ, -a -lagle 'wlɛ a -yrɔ, ɛn -bulalɛ baa a -yrɔ "nyian. E -mlɛngan bɛ -a 'kun, ɛn yaa yrɩ 'nan 'e 'fɔla baa da lɛ -kpi tʋ. -Mlɛn nɛn e blamin see paa 'li bɛ, -a 'bɔ nɛn. Waa laabo Bali 'nanmanzan, ɛn waa laabo "nyian Satan. Yaa tuʋ -klu nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ -a ji. Yaa -fɔ -ji "da, ɛn yaa -kɔnnɛn 'pla. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e -mlɛngan 'e vɩlɛ 'e 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji minnun see "paa "nyian dɩ. E -fo -nan zɩɛ -trilii -e lɛ -kpi tʋ (1.000) 'e 'ciɩ. -Te lɛ -kpi tʋ ciɩ bɛ, -e 'o "flu tʋ "wɛnnɛn 'wlu.
"Bɛ -sru ɛn an mingɔnnɛn pɛinnun 'yɩ. Minnun nɛn 'o -nyrandɩ pɛinnun zɩɛ -a da bɛ, Bali 'plɛblɛ 'nɔn -wlɛ 'nan 'o minnun -le tin 'ba. Minnun nɛn o -tɔ 'wɩnun nɛn Zozi 'a -ci 'si -wlɛ "bɛ -a da, ɛn o -tɔ Bali -le 'wɩ -sru "bɛ o 'bɔ nɛn. Minnun zɩɛ -wɛɛ 'ka 'o "po -sɔɔnlɛa -wi zɩɛ -a wlu -e 'o bɔ dɩ, ɛn -wɛɛ 'ka 'o "po -sɔɔnlɛa -wi zɩɛ -a min yiba 'wlu -e 'o bɔ dɩ. Ɛn "nyian -wɛɛ 'ka -wi 'bɔ 'tɔ 'crɛn plɔ 'palɛa 'o nyrɛnbɔn da dɩ, ɛn wa'a 'palɛa "nyian 'o 'pɛ -da dɩ. -Wɛɛ wluan -kanɔn 'va, ɛn -wɛɛ mingɔnnɛn blɩ 'o 'vale Crizi a lɛ -kpi tʋ 'bɔ 'wlu. 'Pian min -kadɩ -mienun bɛ wa'a 'wunlɛa -kanɔn 'va dɩ. O -fʋ zɩɛ -trilii ɛn lɛ -kpi tʋ bɛ e -nyan.
Zɩ wluandɩ -kanɔn 'va tɛdɛ drɛ zɩɛ. Minnun nɛn wluandɩ -kanɔn 'va tɛdɛ zɩɛ e drɛ 'wee vɛ -a bɛ, Bali -le -fɛa a o man. -Wɛɛ cɩ Bali -le minnun -a. Wa'a 'ka "flizan 'wo dɩ. -Wɛɛ -kɔan Bali 'lee Crizi -pannɔn 'a, ɛn -wɛɛ mingɔnnɛn ble 'o 'vale Crizi -a lɛ -kpi -tʋwli 'bɔ 'wlu.
Lɛ -kpi tʋ zɩɛ -te e -nyan bɛ, o "sia Satan man, -e 'e 'kʋ 'trɛda fɛ pɛɛnɔn 'nan. E -ko 'trɛda 'lɛglɔnnun see "paalɛ 'nan 'o 'tɛ 'e cin da -e 'o 'kʋ -kuli man. 'Lɛglɔnnun zɩɛ o o laabo Go, ɛn o o laabo "nyian Mago. -A -ji minnun a "kaga "le jemie man nyrɛn -le 'wɩ 'zʋ. O fuila "man 'trɛda 'nan -e 'o 'kʋ minnun nɛn o cɩ Bali -le vɛ -a bɛ o fla si -fɔ. 'Fla zɩɛ Bali -a ye "yi. -A -nan nɛn 'tɛ -dan 'si laji ɛn e minnun nɛn Satan o cin 'yɩ bɛ o -nan -nyan "fo. 10 "Bɛ -sru ɛn Bali 'nanmanzan nɛn e minnun see paa bɛ, waa tuʋ 'tɛ -dan nɛn -a ta a "le 'yi 'le 'wɩ 'zʋ bɛ -a va. 'Tɛ zɩɛ e ya -wlidɩ ɛn -kɔlɛ nɛn e 'lɛ "sia bɛ e ya "va. 'Tɛ zɩɛ -a va nɛn -wi 'lee min nɛn e 'wlu -sɛan te yaa ve 'nan e ya Bali 'lewei vɩnan bɛ o o tuʋ. Fɛ zɩɛ -a -nan nɛn o -fo 'o yra yɩnan bodrun funnin 'lɛ 'fu 'lɛ man.
Bali yi -tʋ 'pla 'nan -e 'e 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le 'wɩ tin 'ba
11 "Bɛ -sru ɛn an mingɔnnɛn pɛin 'fuvu -dan 'yɩ, te Bali a 'e -nyrandɩ "da. Ɛn Bali 'bɔ 'lɛ bɛ an 'trɛ 'lee labli 'yɩ te o -ko 'sandɩ -a. Wa'a "nyian o yɩlɛ 'li "fo "dɩ. 12 'Nun tɔɔn ɛn minnun nɛn o -kaa bɛ an o yɩdɩ 'sia. -E 'e 'sia 'nɛn "wɛnnɛn man, -e 'e bɔ min ceje da bɛ, an o pɛɛnɔn 'yɩ 'o 'tɔdɩ lou Bali -le mingɔnnɛn pɛin 'bɔ 'lɛ. Ɛn 'flubanun nɛn o drɛ wɩnun a 'e 'crɛn -tɛdɩ -ji bɛ, Bali -a 'lɛ sʋʋ. "Bɛ -sru ɛn Bali 'fluba pee 'lɛ 'sʋ, min 'beli 'fluba bɛ -nyrɛn. Minnun zɩɛ o drɛ wɩnun nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ 'fluba 'ji bɛ, -a da nɛn Bali tin -tɛ o da. 13 Minnun nɛn o kaa jemie -va bɛ, jemie o bɔɔla bei. Minnun nɛn o kaa, ɛn o ya -ka 'lɔ bɛ, -ka o bɔɔla 'ji. Ɛn minnun nɛn o kaa, o ya -yremo fla bɛ, -yremo fla o bɔɔla 'ji. 'Wɩnun nɛn o pɛɛnɔn 'tʋdʋ -a drɛ bɛ, -a da nɛn Bali tin -tɛ o da. 14 "Bɛ -sru ɛn Bali fɛ 'bɔ nɛn waa laabo -ka bɛ 'lee fɛ nɛn waa laabo -yremo fla bɛ o tuʋ 'tɛ -dan nɛn -a ta a "le 'yi 'le 'wɩ 'zʋ bɛ -a va. 'Tɛ zɩɛ -a va nɛn min -ka "flizan wo. 15 Min oo min nɛn -a 'tɔ 'ka yɩlɛ 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le min 'beli 'fluba zɩɛ -a -ji dɩɛ, 'tɛ zɩɛ -a va nɛn waa tuʋ.