22
"Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ 'yi nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ -a kɔɔn 'mɛn. 'Yi zɩɛ e ya 'e ba -a, ɛn e ya 'e siadɩ "da. E bɔala mingɔnnɛn pɛin nɛn e ya Bali -le vɛ -a ɛn e ya "nyian Bali -le 'bla 'le vɛ -a bɛ -a wlu. Ɛn e "yro -si nɛn 'fla 'bɔ da bɛ -a yei. Yibanun nɛn o 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ, o ya 'o 'tɔdɩ -a 'plo "fli 'bɔ da. Yibanun zɩɛ o baa 'e 'pa -a -fuda "fli 'lɛ man. Ɛn mlɛn -tʋ -ji bɛ o baa 'e 'pa -a -tʋ. Ɛn o 'la 'bɛ 'belidɩ -nɔan 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji minnun lɛ. Fɛ -tʋ 'ka 'kɔan 'fla zɩɛ -a da, te Bali wei a 'e pladɩ "man "fo "dɩ.
Mingɔnnɛn pɛin nɛn e ya Bali -le vɛ -a, ɛn e ya Bali -le 'bla 'le vɛ -a bɛ, e ya 'e -trɔadɩ 'fla 'bɔ da, te Bali 'sunɔn Bali bɔa. O Bali ye 'o yiɛ 'a, ɛn -a 'tɔ 'crɛn -kɔan 'e 'tɛdɩ o nyrɛnbɔn da. Wa'a wɛɛman 'nan -kannɛn 'san 'e 'o 'man drɛ 'wein dɩ. Ɛn wa'a wɛɛman "nyian 'nan yidɛ 'san 'e 'o 'man drɛ 'wein dɩ. Kɔɔ klun 'ka 'nan dɩ, Minsan Bali 'bɛ o man dra 'wein 'le "wɛan. Ɛn o mingɔnnɛn -ble 'li 'trilii lɛ -fu 'lɛ man.
'Wɩ tɩglɩ, Zozi -taa
"Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan -a 'vɩ 'mɛn 'nan: «'Wɩnun pɛɛnɔn zɩɛ e ya 'wɩ tɩglɩ 'a, ɛn e ya "le min 'e yi -tɛra "da. Minsan Bali nɛn e 'yee lei 'saun 'nɔn 'e 'lewei vɩnɔn lɛ bɛ, -yɛɛ 'yee 'pasiazan 'pa 'sia 'nan -e 'e 'wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -a 'sinan 'pa 'e 'sunɔn lɛ.»
Ɛn Zozi "e 'nan: «'Ka drɛ "yi! 'An 'lʋdɩ 'bɔ 'kogo. 'Wɩnun nɛn o -taa "drɛlɛ ɛn o ya 'o 'crɛn -tɛdɩ 'fluba 'gʋɛ -a -ji bɛ, min oo min nɛn e -tɔ "da "bɛ, Bali -le -fɛa a -a san man.»
'An 'bɔ Zan, 'wɩnun pɛɛnɔn zɩɛ maan 'man 'an "trɔɛn "a, ɛn maan -nan 'yɩ 'an yiɛ 'a. Zɩ Bali -le 'pasiazan cɛɛn 'wɩnun pɛɛnɔn zɩɛ -a -nan -kɔɔndɩ man 'mɛn bɛ, ɛn 'an "po sɔɔn "wlu 'nan -e 'an bɔ. 'Pian e 'nan 'mɛn 'nan: «Te 'i 'wɩ zɩɛ -a drɛ "fo "dɩ! Bali nɛn 'i bɔ! Kɔɔ an ya Bali 'suzan 'a "le 'yie 'wɩ 'zʋ. Ɛn an ya Bali 'suzan 'a "le 'i "bʋɩ Zozinɔn nɛn o Bali 'lewei ve bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. Ɛn an ya Bali 'suzan 'a "le minnun nɛn o ya 'o 'tɔdɩ 'wɩnun nɛn 'fluba 'gʋɛ -a -ji bɛ -a da bɛ -wee 'wɩ 'zʋ.»
10 Ɛn yaa -tɔ "nɛn "nyian 'nan: «'Wɩnun nɛn o -taa "drɛlɛ ɛn o ya 'o 'crɛn -tɛdɩ 'fluba 'gʋɛ -a -ji bɛ, te 'i 'tʋɩ 'i 'tʋwli -le vɛ -a dɩ. Kɔɔ tʋ nɛn 'wɩnun zɩɛ o 'lɛ sɔɔman bɛ, e 'bɔ 'kogo. 11 Min nɛn e 'ka "vale 'e "sia 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man dɩɛ, -a san 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛ. Ɛn min nɛn e ya "vale 'e 'fli "tri -tɔa "bɛ, -a san 'e drɛ. 'Pian min nɛn e 'wɩ tɩglɩ dra bɛ, -a san 'e drɛ tian 'trilii. Ɛn min nɛn e ya Bali -le vɛ -a bɛ, -a san 'e -kɔn Bali -le vɛ -a 'e ciɩla "da.»
12 Ɛn Zozi "e 'nan: «'Ka drɛ "yi! 'An 'lʋdɩ 'bɔ 'kogo. 'Ka 'kopa a 'an 'lɔ. Zɩ min -tʋ drɛ wɩ cɩ bɛ, -a da nɛn maan -ko "paa. 13 Mɛɛn cɩ 'wɩ pɛɛnɔn pou sianan "a, ɛn mɛɛn cɩ 'wɩ pɛɛnɔn 'le 'srannan "a.
14 Minnun nɛn o 'wee sɔ -sruman bɛ, Bali -le -fɛa a o man. Ɛn -si a 'e 'lɛ 'sʋdɩ -wlɛ -e 'o -wla Bali -le 'fla, 'dʋ -e yiba "nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ 'o 'blʋ 'blɩ. 15 'Pian minnun nɛn 'o 'fli -nɔn 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn lɛ bɛ, 'lee minnun nɛn o 'bui 'fɔ "bɛ, 'lee minnun nɛn o nyinnan lɩ 'lee 'kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩɛ, 'lee minnun nɛn o drɛ min -tɛnɔn 'a bɛ, 'lee minnun nɛn o -yʋnun -pan bɛ, 'lee minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wlu -sɛndɩ 'yɩ "yi "bɛ o -fo bei.
16 'An 'bɔ Zozi, an 'mɛn 'pasiazan nɛn laji bɛ -a 'pa 'sia, ɛn 'wɩnun zɩɛ yaa -ci 'si -leglizinun -le vɛ -a. David klu da min nɛn 'maan. Mlɛn crɛn nɛn e "bia bodrun bɛ -nyrɛn 'maan.»
17 Bali lei 'saun 'lee lɩmɔn nɛn e -taa "drɛlɛ Bali -le 'bla nan -a bɛ, waa 'vɩ 'nan: «'I 'ta!»
Ɛn min oo min nɛn e 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, "e "vɩ "nyian 'nan: «'I 'ta!»
Min nɛn 'yi dra -a -tɛa "bɛ, 'e 'ta. Ɛn min nɛn e ya "va "bɛ, 'e 'ta 'yi nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ -a 'kolu 'e "tun.
18 'Wɩnun nɛn o -taa "drɛlɛ bɛ e ya 'fluba 'gʋɛ -a -ji. -Yee "wɛan min oo min nɛn e "trɔɛn -tɔa -a ci 'wɩnun lɛ bɛ, 'an 'bɔ Zan, an 'wɩ "paala -a san lɛ 'nan: Te min -tʋ 'e 'wɩ 'pee 'pa -a ci 'wɩnun va "fo "dɩ, "tɔgɔ Bali 'e 'wɩ "nɛn -kɔɔn -a san lɛ "le zɩ e cɩ 'fluba 'bɔ 'gʋɛ -a -ji bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 19 Ɛn "nyian bɛ te min -tʋ 'e -a ci 'wɩ -tʋwli "cɛ 'si "va "fo "dɩ, "tɔgɔ Bali 'e 'si -tɔ -yrɔ. -A san 'ka -wlamlan Bali -le 'fla 'saun da dɩ, ɛn -a san 'ka yiba "nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ -a 'blʋ 'ble dɩ.
20 Zozi 'bɔ nɛn yaa 'vɩ 'nan 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'fluba 'gʋɛ -a -ji bɛ, e ya 'wɩ 'kpa 'a bɛ, e 'nan: «'Wɩ tɩglɩ, 'an 'lʋdɩ 'bɔ 'kogo.»
Amɛn! Minsan Zozi, 'i 'ta!
21 Minsan Zozi 'le "yi 'e drɛ 'ka pɛɛnɔn 'le vɛ -a.