'Fluba nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ Rɔm 'nɔn lɛ
Rɔmɛn
1
'An 'bɔ Pɔl bɛ, an ya Zozi Crizi 'suzan 'a. Bali 'an laabʋ 'nan 'an drɛ Zozi 'le 'pasiazan -a. Ɛn yaan 'si "va 'nan 'an 'yee 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ minnun lɛ. 'Wɩ 'nɔnnɔn 'bɔ zɩɛ Bali ciɩla 'e 'lewei vɩnɔn 'va, ɛn waa 'vɩ -a -nan 'mɔn. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji. 'Wɩ 'nɔnnɔn zɩɛ -a -pɩ -le 'wɩ nɛn. Waa -ya blamin -a, mingɔnnɛn David nɛn 'li bɛ -a kluda. 'Pian Bali lei 'saun 'le 'plɛblɛ -a -ci kɔɔn minnun lɛ 'nan Bali -pɩ nɛn. Yaa -ci kɔɔn -a wluandɩ -a -kanɔn 'va. -Yɛɛ cɩ -kaa san Zozi Crizi -a.
Bali ciɩla "va ɛn e "yi drɛ 'mɛn. Yaan drɛ Zozi 'le 'pasiazan -tʋ -a, 'nan -e 'an -yee 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ minnun pɛɛnɔn nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e 'o yi -tɛra Zozi da, te o 'ta wʋla -a wei da. Ka drɛ minnun zɩɛ o va 'nɔn 'a, kɔɔ Bali 'ka laabʋ 'nan -e 'ka 'kɔn Zozi Crizi -le vɛ -a.
Ka pɛɛnɔn 'bɔ nɛn ka cɩ Rɔm ɛn Bali 'ka ye "yi "bɛ, e 'ka laabʋ 'nan 'ka 'kɔn 'yee vɛ -a. 'Ka lɛ nɛn an cɩ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛnan.
-Kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.
Pɔl a "vale 'e 'ko Zozinɔn nɛn Rɔm bɛ o yɩlɛ
Maan pou "siala 'mɛn Bali muo "fɔdɩ -a. An ciɩla Zozi Crizi -va -e 'an muo "fɔ 'cee "wɛan, kɔɔ minnun 'cee yi -tɛradɩ Zozi da -sɩ -fɔa fɛ pɛɛnɔn 'nan. An Bali "sua 'mɛn ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn 'a -a -pɩ -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a minnun lɛ. Bali zɩɛ yaa -tɔa 'nan, 'wɩ nɛn an "ta -a ve 'gʋɛ 'wɩ 'kpa nɛn. -Nyrɛn 'nan, 'ka 'cin a 'an 'ji tʋ pɛɛnɔn man, 10 te an ya -a trʋ 'banan. Ɛn maan laabo -yrɔ 'nan -te e ya -a ci 'sɔ 'a bɛ, 'an 'wulo -da yɩ -e 'an 'lʋ 'ka 'va nun.
11 'Ka dra 'an -tɛa 'kpa tɩglɩ "le 'an 'ka yɩ. "Yi "nɛn Bali lei 'saun -a -nɔn 'mɛn bɛ, an ya "vale 'an "paa -a 'ka 'va 'nan -e 'ka 'man 'e 'tɔ 'plɛblɛ Bali -le 'wɩ 'ji. 12 Maan ve 'pian 'nan, -e -kaa pɛɛnɔn 'man 'e 'tɔ 'plɛblɛ -cee yi -tɛradɩ Zozi da nɛn e ya -tʋwli "bɛ -yee "wɛan. 13 'An "bʋɩ Zozinɔn, 'ka -tɔ 'nan, maan man wɛɛ 'e 'pa -a "kaga 'nan 'an "lo 'ka 'va. 'Pian -e 'e bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, -si 'ka tian 'lɛ 'sʋlɛ 'mɛn dɩ. An ya "vale 'an "lo 'nan -e 'an minnun drɛ Zozi 'le vɛ -a, "le zɩ maan drɛ 'lɛglɔn 'peenun -ji bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
14 E ya 'an da fiɛn -a 'nan 'an Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ min -tʋdʋ pɛɛnɔn lɛ. -Te o ya Grɛk 'nɔn 'a oo, ɛn -te o "sia 'lɛglɔn 'pee -ji oo, ɛn -te o ya 'fluba 'tɔnɔn 'a oo, ɛn -te o 'ka 'fluba 'tɔnɔn 'a dɩ oo, e ya 'an da fiɛn -a 'nan 'an vɩ -wlɛ. 15 -Yee "wɛan -a -cin a 'an 'bɔ "le 'ji 'kpa tɩglɩ 'nan 'an Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn ve kaa nɛn ka cɩ Rɔm bɛ 'cɛɛ.
Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn bɛ Bali -le 'plɛblɛ nɛn
16 Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ bɛ, -a 'yra 'ka 'an 'tɛa dɩ. Kɔɔ -yɛɛ cɩ Bali -le 'plɛblɛ 'a, ɛn min oo min nɛn e yi -tɛra "da "bɛ, Bali -a "sia 'wɩ 'ji. Zuif 'nɔn 'va nɛn e 'bɔla 'e tɛdɛ, ɛn "bɛ -sru e drɛ minnun pɛɛnɔn 'le vɛ -a. 17 Zɩ Bali minnun "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a bɛ, Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'bɔ 'bɛ -ci "sia min lɛ. Kɔɔ -yɛɛ vɩ 'nan yi -tɛradɩ Zozi da -tʋwli "man nɛn Bali min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. E pou "siala yi -tɛradɩ Zozi da -a, ɛn e 'le -sɛanla yi -tɛradɩ Zozi da -a. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'e 'cɛn Bali -le 'fluba 'ji. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Min nɛn -yee yi -tɛradɩ Bali da man nɛn
Bali -a 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ bɛ,
-a san 'belidɩ nɛn ya'an 'nyaan dɩɛ -a ye.»
Bali -le tin a 'e 'tɛdɩ 'trɛda blamin da
18 -A -ci a 'e 'sidɩ 'wein 'nan, Bali -le nyran -blɩdɩ a 'e 'pladɩ blamin man. Wa'a Bali bɔa dɩ, ɛn o 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn dra. 'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -a nɛn o -si -tɔa Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'lɔ. 19 -A -nɔan da nɛn ɛn Bali -le nyran -blɩdɩ a 'e 'pladɩ o man. Kɔɔ 'wɩ nɛn blamin -kɔlaman -a -tɔdɩ -a Bali da bɛ, e ya 'wein -wee vɛ -a. Bali 'bɔ 'bɛ drɛ zɩ. 20 Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, min 'ka 'kɔlaman Bali 'bɔ yɩdɩ -a dɩ, 'pian 'e 'fli kɔɔn minnun lɛ 'e 'pɛ drɛ fɛnun -a. E 'trɛ drɛ, ɛn e la drɛ. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -a -kɔɔnman blamin lɛ 'nan, Bali -le 'plɛblɛ 'leda "ka "dɩ, ɛn -yɛɛ cɩ Bali -a fɛ pɛɛnɔn da. -Yee "wɛan blamin 'ka 'kɔlaman 'yee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ.
21 Minnun -a -tɔa 'nan Bali a, 'pian wa'a 'wɩlɛ "man -e 'o 'tɔ -dan -nɔn -yrɛ "le zɩ e cɩ "le blamin 'e drɛ Bali lɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ. Ɛn wa'a 'wɩlɛ "man -e 'o muo "fɔ dɩ. 'Pian -wee ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn a fɛnun nɛn -a -ci "ka "dɩɛ -a da. Ɛn 'wɩ nɛn Bali cɩ "vale 'o drɛ bɛ, wa'a -kɔlalɛ -a -tɔdɩ -a dɩ, te o -ko -wladɩ -a klun va. 22 'O 'fli "siala 'wɩ 'tɔnɔn 'a, 'pian te -blʋ nɛn waa "taan. 23 Bali nɛn e ya -nan 'li 'trilii, ɛn e ya "le blamin 'e bɔ bɛ, wa'a 'bɛ bɔlɛ dɩ. 'Pian blamin nɛn 'bɛ -kaa "bɛ, 'bɛ min yibanun bɛ wɛɛ bɔa. Ɛn "nyian bɛ o "lomannun 'lee -wi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn yiba drɛ 'wee Bali -a, te waa bɔa.
24 'Wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ -le "wɛan, Bali 'e 'pɛ 'si o -sru 'nan -e 'o 'wɩ nɛn e min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ -a drɛ. 'O 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ "nɛn. -Yɛɛ -maan 'wɩ nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ waa dra 'o cin va. 25 Ɛn "nyian bɛ o Bali -pɛ drɛ fɛnun bɔa ɛn o o "sua, 'pian Bali nɛn e fɛnun pɛɛnɔn drɛ bɛ, wɛɛ dra 'o 'pɛla koda. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'nan, o Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'ta fɔɔ 'o 'bɔ 'le 'wlu wɩnun drɛdɩ -a. 'Pian -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, Bali nɛn e fɛnun pɛɛnɔn drɛ bɛ, 'tɔ -dan a -yee vɛ -a 'li 'trilii. Amɛn!
26 Minnun a 'wɩnun zɩɛ -a drɛnan -le "wɛan bɛ, Bali o -nɔn 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ "drɛdɩ lɛ. -A -mie nɛn "le lɩmɔn 'lee lɩmɔn -le nyinnandɩ lɩ 'lee -kɔnnɛn -a -le 'wɩ 'zʋ. 27 -A -tʋwli "nɛn "nyian -klɔnmɔnnun -a dra. Lɩmɔn 'lee -klɔnmɔn nɛn o nyianla lɩ 'lee -kɔnnɛn -a bɛ wɛɛ 'tʋɩ. Ɛn -klɔnmɔn 'lee -klɔnmɔn 'o cin -wɛɛdɩ 'yɩ "yi, te o nyianla. 'Wɩ nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ, -klɔnmɔn 'lee -klɔnmɔn -a dra 'o cin va. 'O 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ "nɛn, o 'ta 'wʋla -a -sru "bɛ, -a "nɛn "wɩ 'bɛ bɔa o man zɩɛ.
28 Wa'a 'wɩlɛ "man -e Bali nɛn 'e drɛ o tazan -a dɩ. -Yee "wɛan Bali o -nɔn 'wee klin "wɩ drɛdɩ lɛ. Ɛn 'wɩ nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ waa dra 'o cin va. 29 O 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn dra. O ya min -wlidɩnun -a. O ya "vale fɛ pɛɛnɔn 'e 'kɔn 'wee vɛ -a. O ci a nyrannyrandɩ. O 'bli bo min lɔ fɛ man. O min -tɛa. O 'wɩ 'blɩdɩ ye "yi. O -dawli drɛdɩ ye "yi. Waa -wɛɛman 'nan 'wɩ 'e bɔ 'o bɔɛzan -tʋ man. O 'wɩ "paa min da. 30 O "we "min man -wlidɩ. O "naan Bali man. O 'wɩ dra min va -blʋ pɛ -ji. 'O 'fli "siala -dandan. 'O 'fli 'tɔ vɩdɩ ye "yi. O 'wɩ 'wlidɩ -wɛɛman te waa dra. O yiɛ 'ka "naan 'o 'mangulinun man dɩ. 31 'O 'bɔ 'wulo -ji wɩ da nɛn o 'ta wo. 'Wɩ nɛn waa ve min lɛ 'nan 'o dra bɛ, wa'a 'ta 'wʋla "da "dɩ. Wa'a min ye "yi "dɩ. Ɛn min nyrinda 'ka 'sɛan o da dɩ. 32 Bali -a 'vɩ 'nan, minnun nɛn o 'wɩnun zɩɛ -a dra bɛ, -a 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a. 'Wɩ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ, minnun zɩɛ waa -tɔa, 'pian te waa dra. Ɛn "nyian bɛ, minnun nɛn o 'wɩ dra "le -wee 'wɩ 'zʋ bɛ, o o 'tɔ "yi "ve.