5
Aneyen ere sene yate, eke nema erne noub kowun lakerebe.
Geisimase, Aneyen ere yate yabelken yuri tete wosken kem kiyi noub metem. Ete tuma nema kemne sene beke bas ras. Sir petbe tame eme neirke elen me berasen yabekap, Aneyen ere etepke sene yate. Kem etep metten. Jisas erne beke abo tatame eme etep wote. Gwopte yabel e yabel yenbo. Nema noub tetan. Etep wote, ete yabel agetage eme yaper tete. Ta eme yen warwibe mus agetage metbekap, eme agetage yaper tete. Eme sekiyin amelawoite. Eme akei yaper tete.
Geisimase, kem porere tetan. Kem kerneirik beke si. Jisas ere yate, sir petbe tame eme yan tatame emne lan wouken akbekap, kem wouken beke kip ak. Kerem akei kem yabelri tatame, kem God eteri porereken. Nema kerneirik sibe tatame berai, nema beke eikse. Etepkap, tame etem tuknabekap, nema mane etepkap tuknate. Nema le geigin noub late. Tuknabe tame eme neirke tuknabe. Ok yaper abe tame eme neirke an belebe. Nema etepkap berai. Nema yabelri tatame, nema le bilelen noub lakerebe. Ei nai tame eme kapak nenem siot waren noub temenbekap, Jisas erne kenawaike abobe wuleken kobo labe wuleken nema etep tobon etep noub ten temente. Ei nai tame eme kapak nenem hat ruwun noub temenbekap, God ere nemne sene petbe wule nema etep kenawaike abon noub temente. God ere nemne pap wayen yaper awosein nente beke wo. Neremri Aneyen Jisas Krais eterke God ere nemne sene pette wom. 10 Krais ere nemne kobo lan sam. Etepkap eter sene yate yabelke nema sate o nema kelpe temente, nema eterken som noub temente. Eke ere nemne kobo lan sam. 11 Etepkap, kem awoawo porerek noub nenen kobo labet. Kem etep tebekap, kem etepke som tewok tewok nenbet.
God ere Kristen tatame emne kobo late, eme wule yenbo seken tobote.
12 Geisimase, nema kemne noub etep wobe. Kem keremri Kristen lakerebe tame emri kulke temente, emne noub abobet. Aneyen ere emne wom, eme kemne lakeren tuma wusoube. 13 Eme yaku yenbo kemne kerebe, etepkap kem emne kobo lan emne yenbo nente. Kem awoawo pap mane wayete. Kem porere wurisubuk tete.
14 Geisimase, nema kemne noub etep wobe. Yaku bulwora tatame emne kem noub wote. Kem wule yaper nenbe tatame emne kem porere yenbo newote, eme yaku noub kerete. Kem tatame nogwape emne pap mane wayete. Kem emne elen me won temente.
15 Kem yaper awosein mane nente. Tame wuri ere yaper awosein nente wote, kem erne wotakete. Kwokwos kwokwos kem awoawo noub nenbet. Akeite tatame etemken kem emne etepwou nenbet. Kem etepwou abobetete.
16 Kwokwos kwokwos kem pap yenbo meten metekwaste. 17 Tewok tewok kem God erken namdebetete. 18 Kem Krais Jisas eterken belandeten tatame, eke be wos be wos kemne tete, kem God erne pir wote. God ere kemne etep nente abobe.
19 Kem God Eri Wou mane wotakete. 20 Tatame eme God ere emne wusowum tuma eme kemne wusoute, ete tuma kem mane mo wote. 21 Kem akei wos noub teten late. Wos yenbo kem pette. 22 Wos yaper kem mesginin ganke amekwunte.
23 Pap yenbo nenbe tame, God eter, ere kemne eyarte, kem tatame yenbowai tete. Ere keremri wou, keremri porere, keremri wusom noub lakerebetete, Aneyen Jisas Krais ere sene yate yabelke ere kemne etep wote. Kem wos yaper beke nen. Etep wote nenbe. 24 Kemne kenem tame eter wobekap ere etepwou nenbe. Ere kemne noub yenbo lakerete, ere kemne tuma beke wo.
25 Geisimase, kem nemne abon God erken tuma namdete.
26 Kristen tatame etemri wulekap kem akei geisimase emne pir won awoawo tak keren bwoibwaite.
27 Aneyen eteri sigke an kemne noub etep wobe. Gwote siglou kem lan wote, akei geisimase eme sin mette.
28 Neremri Aneyen Jisas Krais ere kemne kobo lan noub nente.
Pol eter bas rasem tuma ab eteke.