^
HIBRU
God Eri Yen ere nemne tuma wusowum.
God eteri kom tame eme God Eteri Yen eri kulke tetan.
God ere nemne sene petbe wule, e wule eisau.
Jisas ere nemne sene pette taresi tame.
Jisas ere nemne kobo late wom, eke ere more tame tem.
Jisas eri sig eisau ere Moses eri sig eisau me teitkwunten.
Wan gwolebe tatame eme ege beke kip si.
God eri tatame etemri ege si wule.
Jisas ere neremri God eri akeri Apeilake.
God eri akeri Apeilake, Jisas, ere nemne kuyese sene pette.
Nema yen nebulekap mane temente.
Nema muresen koute, God ere nemne eyarte.
God eri namderasem tuma nema kenawaike som abobetete.
Melkisedek ere sig eisau tetan.
God eri akeri Apeilake ager ere kiyiri apeilake emne teitkwunem.
Jisas ere God eteri Hevenke tetan ake eisauri Apeilake.
God ere yurik namderasem tuma ere eter kiyi namderasem tuma erne teitkwunem.
Kiyi God eri ake yaku kere tame etemri apeilake eme bulmakau nep God erne newobetem.
Krais ere eri maime nepke God erne kwar pem.
Krais eteri nepke yuri namderasem tuma ere mure petem.
Krais ere maime God erne kwar pem, ere wule yaper peten sepitim.
God erne kiyi kwar pebetem wule e wule yaper beke peten sepit.
Krais ere God erne kwar pem, ere nemri wule yaper kuyese peten sepitim.
Nema God erne kenawaike abon erne mekinke yin tete.
Nema God Eri Yen erne mane magel taite.
Nema God eri tuma kenawaike som abobetete.
Kenawaike abobe wule eteri somo.
Abel, Enok, Noa eme God erne kenawaike abobetem.
Abrahamken eri ta Sera teken epe God erne kenawaike abobetem.
Aisak, Jekop, Josep eme God erne kenawaike abobetem.
Moses ere God erne kenawaike abobetem.
Israelri tatame nogwape eme God erne kenawaike abobetem.
Jisas eter tetankap nema late, nema erne kenawaike abote.
God ere nemne lum newobe, eke nema aken porere petbe.
Nema muresen tette.
Hevenke tetan Jerusalem kom yenbok nema etek tetan.
Nema eisa eisa.
Nema wurare wurare akeite tatame emne pap yewobetete.
Nema Jisas erne sebera mane yate.
God ere nemne noub nenen nema yenbo tete nenbe.
Gwote siglou eteri tuma tep.