28
Jisas ere sene wayen yim.
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Jon 20:1-18)
Juda tatame etemri ege si yabel kiyi temke, ei berabetem, Makdala komri Maria, akeite Maria etetken epe sele mei late yim. Yibetemke, nina yam, God eri komri tame wuri ere nelke yan yeirim. Yan yeirim, ere pape puri eru ragermenem pape gelkwun yin ere pape luke simenem. Ete tame eri wusom tukap tobkumenem. Eri tame oub e geipawai. Etek sele ei simenem ei nai tame eme erne lam, eme aken let tewoken puyer puyeren selke waren tuknatirin sa tamekap tem.
Ete ta epe yam, God eri komri tame ere epne etep wom. Kep mane akte. An aboye. Kep etem mek kwuran kwanem tame Jisas eterne kep late yawo. Ere gwo beke te. Ere sene wayen yiwo. Kiyi ere etep wom. An sate, an sene wayen yite. Eri wom tumakap ere etep teye. Ere wayen yiwo. Kep epe yan la. Eri kupa rasem emi kep yan la. Kep agetage sene yin eri anepoi tame emne etep wote. Ere selek sene wayen yiwo. Ere Galili yekwok emne taresin yin koute. Kem erne etek yin late. Kep etepke yin wote. Etep womke, ta pes epe akem, epe sele mesginin amen yim. Epe akem, epe sene metekwasken tem. Etep temke, epe anepoi tame emne wusoute yim. Yibetem, Jisas ere epne keluke lan, epne pir wom. Epe etep metem, epe gulke pan eri tewo tobok erne sukye woram. 10 Ere epne etep wom. Kep mane akte. Kep yin ari mase emne etep wote. Kem Galilike yite, kem ane etek late. Ere epne etep wom.
Ei nai tame emri wom tuma.
11 Ta pes epe yibetemke, sele ei simenem ei nai tame eme komke sene yim. Yin, eme God eri akek yaku kerebetem tame etemri apeilake emne emri lam wos wusowum. 12 Wusowum, God eri akek yaku kerebetem tame etemri apeilakeken Judari apeilakeken eme ete tuma namdem. Namden, eme ei nai tame emne kel nogwape newon etep wom. 13 Kem tatame emne tuma yikwokwon etep wo. Neir nema tuknamenye, Jisas eri anepoi tame eme yan eri kupa sirke petye. Kem tatame emne etepke yikwokwote. 14 Kemri apeilake ere etep mette, ere kemne pap wayete, nema eterken namdete, ere kemne beke kip pe. Eme etep wom. 15 Ei nai tame eme kel peten apeilake emri wom tuma eme tatame emne etepke yikwokwon wosouwum. Juda tatame eme ete tuma kenawaike metem. Gwopte kir eme som kenawaike abobe.
Jisas ere eri anepoi tame emne yaku newom.
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Aposel 1:6-8)
16 Jisaseri anepoi tame eme ep yekwo let ep yekwo let tewo ges wuri keyem (11-pela) tame eme Galilike yim, eme Jisas eter wom kowke yin yawom. 17 Yin yawom, eme Jisas erne etek lam, eme erne sukye woram. Kau eme pap pes ten etep abom. Kap gwo tame ere Jisas o ere mapkap tame? 18 Jisas ere mekin mekin yan emne etep wom. God ere ane mure newom, an gwote selken nelken kom panen site. 19 Eke kem yin nogwape kantri tatame emne ari tuma wusoute. Eme ari wakse tete, kem emne baptais ok wirute, kem Apei eteri sig, ari sig, God Eri Wouri sigken won emne baptais ok wirute. 20 An kemne wusowum tuma kem tatame emne wote, eme ari tuma meten tobote. Tuma wuri kem mane wan gette. An kemne beke mesgin. An keremken som temente. Gwote selken nelken yaper tete yabel an keremken som temente.
Matyu ere bas rasem tuma ab eteke.