16
Pol ere tatame nogwape emne pir wom.
An kemne wobe, neremri Kristen geisi, Fibi te kemne late yabe. Te Senkria komri Kristen tatame etemri yaku kere ta. An abobe, Aneyen eteri sigke kem tene pap yewote. God eteri tatame eme pap yewobekap, kem tene etepke pap yewote. Te tatame nogwape emne kobo labetem, arene kir te ane kobo labetem. Eke an abobe, kem tene kobo late. Be wos te eiksete, kem tene newote. God eteri tatame eme etepkap wule yenbo nenbe.
Kem taken tameken pes Prisilaken Akwilaken epne wote, an epne pir wobe. Epe arenken nema Krais Jisas eteri yaku kerebe tamesip. Epe ane kobo lan sate kerake tem. Eke an epne pir wobe. Arenwou berai. Nogwape komri Juda berai Kristen tatame eme kir epne pir wobe.
Epri akek sibe Kristen tatame emne kir, kem emne wusoute, an emne pir wobe. Ari tamenowu, Epainetus, kem erne wusoute, an erne pir wobe. Esia provinsri tatame nogwape eme bepou me temenem, ere Kristen kiyi tem.
Kem Maria tene wusoute, an tene pir wobe. Te kemne yaku eisau kenake kerebetem.
Ari nowselri tame, Andronikusken Juniasken, kem epne wusoute, an epne pir wobe. Epe arenken ake yaperke temenem. Aposel tame eme epri sig noub metten. Epe kiyi Kristen tem, an yurik Kristen tem.
Kem Ampliatus erne wusoute, an erne pir wobe. Aneyen eterke ere ari tamenowu yenbo.
Kem Urbanus erne wusoute, an erne pir wobe. Ere Krais eteri yaku kerebe, nema yaku kir kerebe tamesip. Stakis eterken kir, kem erne wusoute, an erne pir wobe. Ere ari tamenowu yenbo.
10 Kem Apeles erne wusoute, an erne pir wobe. Ere Krais eri yaku noub keren sig yenbo petem.
Aristobulus eri yentaken kem emne wusoute, an emne pir wobe.
11 Kem ari nowselri tame, Herodion erne wusoute, an erne pir wobe.
Narsisus eri akek tetan Kristen tatame, kem emne wusoute, an emne pir wobe.
12 Kem Trifinaken Trifosaken epne wusoute, an epne pir wobe. Epe Aneyen eteri yaku eisau kerebe ta.
Persis etetken kir kem tene wusoute, an tene pir wobe. Te areri geisi yenbo. Te Aneyen eri yaku kenake kerebe.
13 Kem Rufus erne wusoute, an erne pir wobe. Ere Aneyen eteri tame yenbowai. Eri nawo kem tene wusoute, an tene pir wobe. Te ari nawokap, eke an tene nawoi wobe.
14 Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas an emne etemken tetan Kristen geisimase etemne kir kem emne wusoute, an emne pir wobe.
15 Filologus, Julia, Nereus, eteri geisi Olimpasken etemken tetan Kristen tatame yenbo etemne kir kem emne wusoute, an emne pir wobe.
16 Kem awoawo pir won nar peten boite.
Akeite komri Kristen tatame eme kemne pir wobe.
Tame kau eme Kristen tatame emne yaper nenem.
17 Geisimase, an kemne noub wobe, kem noub la. Tame kau eme akeite epkap epkap tuma wusowun Kristen emne borke pekabe. God eteri tuma seken, kem kiyi metem tuma eme ete tuma beke wusou. Eme Kristen tatame emne wule yaper peterabe. Eme be tuma be tuma tare sibe tame. Kem emne genek tete, kem emne mekin mane yite. 18 Ete tame eme Aneyen Krais eteri yaku beke kere. Eme etemri maime woswou abobe, eme etemri selpap porerewou nenbe. Eme samsam Kristen emne tuma yikwokwola kalabe emri selpap yaper tebe. 19 Kem Kristen wule noub toboten. Tame nogwape eme etep metten. Eke an kemne metekwasbe. An abobe, kem etepkap porere pette. Kem wule yenboken wule yaperken noub late. Noub late, kem wule yaper beke kip nen, kem wule yenbowou tobote. 20 Kerake tete, pap yenbo newobe God ere Satan erne pete, kem erne tewok teitkwunte.
Aneyen Jisas ere kemne kobo late.
Kristen kau eme Romri tatame emne pir wom.
21 Ari yaku kere tamesip, Timoti, ere kemne pir wobe. Ari komri tame Lusius, Jeson, Sosipater etemken eme kemne pir wobe.
22 An Tertius, an kemne Aneyen eteri sigke kemne pir wobe. Gwo siglou, Pol ere ane wusoube tuma an siglouke bas rasbe.
23 Gaius ere kemne pir wobe. An eteri akek tetan, ere ane awos newon abe, an eterken teten. Gwo komri Kristen eme eteri akek wurisubuk sin God erne sukye worabe.
Komri kel lakerebe tame Erastusken neremri mase Kwartusken epe kemne pir wobe.
24 Aneyen Jisas Krais ere kemne akei kobo late. E seken.
Nema God eteri sig yenbo eisau wobetete.
25 Nema God eteri sig eisau wobetete. Ere kemne mure kuyese newobetete, etepkap kem noub muresen teten eteri tuma noub tobobetete. Tuma Yenbo, Jisas Krais eteri Tuma Yenbo an kemne etep wusowum. Kiyi e tuma e berasmenem, tatame eme beke met. 26 God eteri tuma kiyi wusoubetem tame eme e tuma kiyi bas rasem. Sene som tetan God ere womke, nowselri tatame nogwape eme ete Tuma Yenbo gwopte metbe. Eme metbe, eme God erne kenawaike abote, eme eteri kulke temente. 27 God eterwou ere porere eisau tetan. Eke Jisas Krais eterke nema God eteri sig eisau som wobetete. E sekenwai.
Pol ere bas rasem tuma ab eteke.