2 Timoti
Polho bapiya ngo Timotiha bongo yaino irim togoc
Yongburoc mata: Timoti yu Polhon manano simbang idoc. Worocha tongga Polho nandöng tongga ‘Timotiho Duichon youp orongi toun’ yongo orin ‘fatmata-hon foro nongnongo imun faicha’ yongo irot tong koing toctochon yong fasun fasun mata ngo irim togoc.
1
Noc Pol, noc Duic Yesu yuhon aposelno. Kopotorocho ‘noc aposel youp woroc towa’ yongo soworegoc. Tuna nocho itonggong koinghon mata owi amna yong fandat inongitat. Itonggong koing wo wömai osuc Kopotorocho non Duic Yesu yuhon madec nimoc nimocha godingmun fadoc.
Timoti nochon manana sinom, nocho bapiya ngo ‘gocha’ yongo irim tat. Kopotoroc Nandöng noni orin Duic Yesu Moröma noni, yuho gocha uroci kombingo gang banango iroda tun guc mauna ogep iti.
Nonu fatmata ogepmaha yangam fapfap tongitnintha
Oro Timoti, nochon ombu sakungnai yu wömai irotnoho Kopotorocha bogingmuya yuho yangamin eran ito youpno tongidung. O nocho wömai Kopotorochon youp kiap ihorocnodecgon tongitat. Ihoroc tongo kumbongu o sepdechu noc gocha kombingmaina dönac youp tongitat. Noc gocot idotan bongono wocin goc dara yamugo ohogoc. Tuna noc worocha kombingmaina gochon yangampha sörec sörec namuya wönggon goc gacgacha toup kombihat. Tongo noc wönggon borongdeam. Nocu gochon kombing tobic tobicaha kombingitat. Gochon öbia Lois orin maca Yunis yuhon kombing tobic tobicno koingo sinom idimogoc. Worocha nocu boinno sinom kombihat, gocdec wömai kombing tobic tobic ihorocnogon iditac. Foro worocha tongga gocho youphon guram Kopotorocho gamogocma woroc ti koing soun. Noni ep busonaya aranggum öngitacma worochon toroc tongidiruc. Youp guram wo wömai nocho obunaho bicadec out tohoya gocdec ohogoc. Kopotorocho Kunkun Yaru nimogocma woi tong botoc botochon munohong koing socsochon orin irot tong fup imoc imochon orin noniin itonggong angit angtorec torechon Yaru nimogoc.
Worochai oro, gocu Moröma nonihon fatmata owi amna inoc inocha yangam fapfap tirocha. O ihorocgon nocho yi bucin itatmaha gocu wo kombingga nocha yangam fapfap tirocha. Nocho yibucin itatma wömai noc Duichon youp tongitatmaha tongga itat. O gocu ihorocgon fatmata ogepma yocyochon youp tongmina worochon focfocno kombingga imong dotu tirocha. Kopotorocho wömai youp woroc toctochon gesö gamontac. Yuho wömai itonggong koing tun öngkung nimogoc. Tongo ‘non inoin kunkun feno itna’ yongo ninong wodigoc. Woi nontho toroc kiap ogepma au togomonmaha ihoroc matogoc. Muno yuho inoin kombic kombic torop sigocma wo tanmuna nontha uroci kombingga ning banagoc. Osucgon sinom sa guroc abe maidungan bongono wocin wömai yu urop inoin yong torop singdengga ‘nontho Duic Yesuhon youpha yuhon owi amna itna’ yongo non batip ning banagoc. 10 Wohong öngahemgon wömai itonggong koing tun öngkung nimoc nimoc amna noni Duic Yesu, yu eran öngkuuna nonu Kopotorochon banac banacnohon foro tuc tugo kombiamon. Yesuhon youpha tongga omochon gesöno tohong-bödegoc. Tuna nonu fatmata ogepma kombiamonmaha tongga non itonggong koingon foro tangtango sinom kombingga itonggong koing sogitnam.
11 Oro fatmata ogepma worochon aposel orin yong tuctuc amna orin fandat fandat amna wömai Kopotorocho ‘nocho itiwa’ yongo youp namogoc. 12 O yu youp woroc namogocmaha tongga wömai woroc: nocho mepmo ngo önga sumbotöhat. Worochoi oro, nocho worocha yangam fapfapu matongitat. Muno, nocho boinno sinom kombihat, nocu Yesuhon amna itat yo. O Yesu yu ogep youp namogocma wo angtoreuna ogep idina ongga bongono morö ehangoc.
13 Oro Timoti, nocho mata ganongitatma woi yong fasun fasun mata orogoma. Worocha goc mata wo kokorengga sindan tongga owi amna fandat inongidiruc. O iroda wömai Duic Yesu yu tong fup impi. O yuhagon wömai kombing tobing impi. 14 O fatmata ogepma Kopoto-rocho ‘gocho angtoreiruc’ yongo gamogocma wo ogepma sinom angtorengidiruc. Kunkun Yaru gocdec iditacma yuho wömai tongfat geantac.
15 Goc urop kombiharoc, Esia provinsdecma owi amna ambarac yu noc nagmu fatdup tang. O amna yai Figelus orin Hermogenes yu ihorocgon noc nangmun fadot.
16 Oro Kopotorocho amna Onesiforus orin yuhon feno ambarac guram tong impun. Wömai yaha, Onesiforusho ogepma sinom tongfat nengo irotna tong yungan tong namongidoc. Nocho yi bucin idotma wömai yu worocha yangam fapfap matogoc. 17 Muno yu Röm taun engmuna ‘Pol awa’ yongo nocha yabi yabi youp morö tongo naunfedoc. 18 O goc wo urop kombiharoc. Nocho Efesus taun idotan bongono wocin wömai Onesiforusho noc manomanoha ogepma sinom tongfat nengidoc. Worocha wömai Moröma noniho yu yang banauna mata youp toctoc bongono morömadec batip itun.