2
Kopotorocho non inoha fogidocma woi yapmu moröma sinom
Oro, worocha tongga non muyu Mananohon fatmata ogepma fandat ninoc ninocyi worocha onggim singga wo sogit akep tocno sinom tongo itongitnahamon. Nonu osung tongo socmot möningyit. Osuc ombu sakung noniho togung iho. Yuha wömai osuc Kopo-torocho sum yarunihon dugodec nongoru mata inogoc. Tuna nongoru wo guman gumanno wömai maidoc. Muno sinom, numa amnaho nongoru wo körengmun möngidocmahu o angit masumbodidocmahu yu wömai worochon urago sogididoc. Wohong önga wömai Kopotorocho ‘non batip itna’ yongo wömunodecma öcangyun möcmöcha youp inobarac moröma sinom togoc. Ihoroc togocmaha nonu tingtingno sinom fatmata ogepma wo me siantamon oro? Woi muno sinom. Me sinayai wömai kurömna Kopotorocho non urago wömuno nimangoc. Fatmata ogepma wo wömai Morömaho osuc ninong buroc togoc. Tuna mit wömai owi amna yuhon ducdecma fatmatano kombigungma yuho nonot engga fatmata wo tong koing togung. O Kopotoroc yu ‘fatmata ogepma koing soun’ yongo toroc irömbu orin momphon toroc kiap ihono ihono dongyun öngkuuya yagomon. O yu inoin kombic kombic tanmuna Kunkun Yaruhon guram gesö Duichon suraro silip tong imogoc. Tuna nonu kiapmo woroc yagomonmaha ingoroc kombiamon: Fatmata ogepma woi boinnogon.
Yesu yu oröc noni ogepma, yu boinno tongfat nengitac
Oro, nonu saguroc wegohon yongburoc mata yongidamon. O saguroc wego wo wömai Kopotorocho ‘sum yaruho wo angtorearut’ yongo masigoc, muno sinom. Wohong Kopotorochon bapiya docno audec wömai amna auho mata ingoroc irim togoc:
“Öö Kopotoroc, non guroc amna nonu boyömo sinom mahong gocu nontha edet magamongitac. O gocu amnahon mananoha gön tongga tongfat yengitaroc.
O gocho yu tobingga bongono docutnohagon sum yaruho une fohong yugoroc.
O gocho yu doi fadang uuho inoyabitno öngkungo ma moröma sogidung.
O manomano ambarac wömai gocho ‘yuho yangtorehun’ yongo yuho unene fohong figoroc.” (Buk Song 8:4-6)
Oro, Kopotorocho ‘manomano tobuno ambarac Mananoho yangtoreangoc’ yongo sigocmaha tongga yuho ambarac wo moröm tong imangoc. Tongo yu yapmu tungu au edet imuna komanang maic. Wohong, kiap ihorocno wömai nonu önga abe mangidamon. Muno önga nonu kiapmo ingorochong wömai angidamon: Kopotoroc yu Yesu sogida bongono docutnohagon sum yaruho une tohong sigoc. Tuna Yesu yu non mongurac tongga abam noni sogida ‘nonthon turongo noniha’ yongo omboc. Omuna Kopotorocho yu tun fadang uuntho inoyabitno sinom mitimobarac öngkungga itac.
10 Oro, Yesu yu focfoc moröma kombingidocmaha tongga Kopotorocho tuna yu inoyabitno sinom öngkuboc. Kiap ihorocno woi angit sinom, yaha, kiap worocha tongga Yesuho Kopotorochon weni manani koböcma sinom itonggongon sadec yangada fonguna yu yagunohon fat idang. O Kopotoroc sa gagap yui manomano tobunohon forodongno iditac.
11 Yesuho tuna guroc amnaho Kopotorochon kunkun fat öngkungidang. Kiap worocha tongga Yesuot kunkun owi amnaot yu ambarac yu fano tungu. Foro worocha tongga Yesuho owi amnani ‘nakain natnai oröcnai’ inoc inocha yangam fapfap matongitac. 12 Muno, yuho Kopotoroc mata ingoroc inogoc:
“Nocu gochon maya oröcnaiot yong fandaangot. O gakain suraroho yangamin nocho yong moröng ap yongmaina gochon maya yong morögiangot.” (Buk Song 22:22)
13 Oro yu wönggon yogoc:
“Noc irot kombic kombicna Kopotorochon oburodec singmaina yuha torengo entat.” (Aisaia 8:17)
Oro yu wönggon yogoc:
“Nakaot managumbocnai Kopotorocho namogocma non ngo idamon.” (Aisaia 8:18)
14 Oro, non Yesuhon managumbocni idamonma, nonthon godip föp noni woi guroc ngorochon kiapdec itac. Worocha tongga Yesu yu ihorocgon guroc amnahon toroc kiap sogito omong fadoc. Oro yu kiap ihoroc togocmaha tongga yu omomphon morömo dogu kopot, worochon gesöno tun sum fadoc. 15 Tun sum fauna non owi amna osuc omompha botongidomonma nonu orung idamon. Non botoc botocho itong idomonmaha tongga nonu dogu kopothon youp wabkarac ididomon. 16 Kombiarut, Yesu yu youpno sum yaru tongfat yecyecha matogoc. Muno, yuho ‘Abrahamphon morogoni tongfat yewa’ yongo youpno togoc. 17 Oro, foro worocha tongga Kopotorocho Yesu tohuna yu orugihon toroc guroc amnahon kiap sogidoc. Tongo Yesu yu öret socsoc youphon Morömo öngkungga orugiha uroci kombingmuna Kopotorochon mata sumbotdup tongo owi amnahon turongo fuun detdethon youpno togoc. 18 Wömai yaha, Yesu inodec toroc tonguc yecyec öngkuuna focfoc morö kombigocmaha tongga yuho owi amna toroc tonguc yecyecdec idangma yuha ogep tongfat yengitac.