Nyovara Wao Manasyin
Yohanes Po Ratoe
1 YOHANES
1
Ayao mo kove raunande
Syo nyovara waowe so ratoe ore wasai indamu syo Yesus Kristus aura kakavimbe wasai. Opamo awainamo “Ayao mo kove raunande,” weye Opirati po kovo nuge nuganuije raunande. Yohanes 1:1 Arono munije so ama manasyinoe, Opamo no to. De no mine vone so rai, reami Apa arakovo po reansatutire reamamo reamo Apa ayaowe raraniv muno reamo aeno reansamije rai to. Reamo aeno reansamije rai muno reamo aijaro reansaneme rai to. Opamo aroron kakavimbe ti reamo aen to, omirati reamo raura wasaije so. Arono manasyinoe, nowo Injayo Amisye autan muno kovo nuge nuganui no irati Ai. Opamo de Po anasine raroron kakavimbe reansai, weti reamo Apa kove wato ravovo wasai. Ana reamo raeno reansamije rai muno reamo raraniv wemirati reamo ravov ore wasai tavon, indamu weape reame wambe intabove tenambe. Wambe intabove Injayo Amisye ai muno Apa Kavo Yesus Kristus ai. Reamo ayaowe so ratoe indamu wansanuga ranayanambe rave.
Vare raurata kove rai, yara kaumure raurata ayao kakai rai
Ayao reamo raranivo Yesus ai ti reamo raura ore wasai mi so: Amisye pamo var, weti kaumure no Aije jewen bayave. Ranivara wamo raura wamare wambe intabove Yesus ai weramu wamanya kaumure bo rai, weamo ayao tugae omi wambeta rai so ma jewena, yara wamangkarive vayavea. Ranivara wangkova wano no vare ama uga rai maisyare muno Injayo Amisy opamo no vare ama uga rai, wea umba wambe intabove wansai vambinibe. Muno Apa Kavo Yesus, wepi aunande ti kakai, Po wama ayao kakai kotare rapaya inda wansanuga ngkakavin.
Ranivara wamo raura wamare wamamo ayao kakaije meweno wansaija, wea umba taune wamangkarive taune wansai, umba ayao tugae meweno wansai. Ranivara wamo wama ayao kakai raura kakavimbe Amisye ai, weamo Amisye po wama ayao kakai umaso rapaya irati wansai indamu wansanuga ngkakavin. Po wama ayao kakai rapaya weye Opamo no tawan no Apa urairi rai muno Apa ana dave mamai tenambe. 10 Ayao Amisye mo raura mare vatan tenambe wamamo wamo ayao kakaije rave. Weti are pirati po raura pare ayao kakaije meweno ai, beare wemaisyamo po Amisye aijaseo aruriate rai to. Umba Amisye apa ayao meweno vatano napije ai to.

1:1 Yohanes 1:1