Amisye Po
MUNIJE AMA AKARI RARORON
Irati Yohanes Ai
1
Yesus Kristus apa ana po raroron irati Yohanes ai
Ayaowe somamo Amisye po raugaje Yesus Kristus ai indamu Po anakotaro mavave nande kobe rarorono vatano wanapatambe Aije mansai. Yesus po apa naite inta atutir indamu poroto no vatano panapatambe Aije ai, apa tame mi Yohanes. Umba naite umaso po anakotare so raura kakavimbe Yohanes ai. Yohanes po anakotaro po raen anawadive amije raije raura tenambe. Ayaowe somamo Amisye apa ayao muno ayao Yesus Kristus po raura kakavimbe mi som. Are pirati bacave ayao Amisye po raroron ti Yohanes po ratoe so rai no anugano Amisye mansamun, opamo kove ngkov irati ai. Muno are nawirati wo raraniv mavabe muno ubeta rai tenambe, onawamo kove ngkov irati mai tavon. Weye anakotaro ratoe so ama masyote mare nande mangkepan to.
Anugano Amisye kaururum, Yohanes po kove raura mansai
Risyirati Yohanes syo nyovara waowe so ratoe syo ranutugore anugano Amisy wasano kaururum wana no propinsi Asia wasai. Syare kove muno saumane no no Amisye no wasautan. Wepirati soamo no muno wusyinoe no to muno nugo makare umu no tutir. Muno anawayo vambunine kaururum nanawirati una no Amisye apa kursijo titi ama usye rai wo kove muno saumane raugaje wasanuga rai. Muno Amisy Yesus Kristus po kove muno saumane raugaje wasai tavon. Wepirati po ayao Amisy raura tugaive ti vatane wanave rai, Wepirati vatano manasyin dave kovakato no wene ama uga rai, muno Wepirati be akarive akarijo titi mine so mansai tenambe.
Kangkamambe Ai! Wepirati muinyo wansai muno Po anasine raunande kakai indamu Po wansapaya irati wama ayao kakaije rai. Muno Po wansanugande indamu be akarive wansai tenambe, muno Po wansatayao indamu wambe syembe wamanapatambe Ajayo Amisye ai. Wamo Apa kovo ntitije muno Apa vambunine rararimbea nuge nuganui! Amin.
Waperato: Yesusa pi no kamure rautan ti de! Indati vatane werata wo aen tenambe, muno vatano wo aubai to* Ayao Yunani mo raura mare, “vatano wo atukam.” werata wo aen tavon. Indati vatane kotaro ntuna no mine so woyov tenambe, weye Yesus po awa mangke rapatimugo mai. Tugae, mamaisy! Amin.
Amisye po raura pare, “Rinawainamo Alfa muno Omega, Ayao Yunani ama urupijo manasyin ama tame mirati Alfa muno ama urupijo maran dave ama tame mi Omega. ama ine mare manasyin dave weamo Risy, mansanana maran akato indati rino tutir. Risya soamo rino kobe, muno wusyinoe rino to, muno nugo makare umu rino tutir. Risyamo Sya vambunine ntiti mo vambunino kaijo rui rakivan tenambe.”
Yohanes po Yesus aen no Apa titije rai
Risyirati Yohanes, wapa arakova pi risy weye syanave Yesus ai maisyare muno weapanave Ai tavon, muno Yesus be akarive wansai tenambe. Muno risyamo risiuri muno inatawandi weye itavondi Yesus ai maisyare muno weapamo wasatawandijo siurije rai tavon weye watavondi Ai. Sya marova wo inaugaveta ino no nupatimugo Patmos weye uparijo rinai weye syo Amisye apa ayao ravov muno syo ayao Yesus po raura we ravovo vatano wanui mansai. 10 Arono masyoto vatano wanave Amisy Yesus ai wanugan ube sambayambe rai, naije Anawayo Amisye mo inausuru tenambe, muno idaniv no inakiri anamoto manakoe inta ngkin maisyare tavuna inta ama kine ramaisy. 11 Ama ayao mo raura maisyare so: “Animaisye mirati nyo ranyanyut ti ndaen, syare nyo ratoe bukuge inta rai. Nyo ranutu Anugano Amisye kaururum mansai, nanawirati una no munije so: Epesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Piladelpia muno Laodikia.”
12 Weti risakinav syeravo inakiri akare, are pi payao de inai so? Syare syeratoamo syo yawainyo manino taname rauvarasyo rai kaururume raen, yawainye so emasije veano ranari tenambe. 13 Yawainye ama yasyin syo vatane inta aen maisyare Arikainyo Vatan amaisy. Po ansuno manawadi masyo no ajo inta rave muno ansuno emasi veano ranari mamo Po ransawa no Apa popane rai. 14 Akarivuinye mpope dave, maisyare maero domba ananemane ramaisy muno maisyare kapasije ramaisy. Ami mamo maisyare tanamo mbadurur ramaisy. 15 Ajoe mamo ngkena dave maisyare tembaga ramero taname rai. Anamote ngkin dave maisyare mana vuke inta nsopato pene rai ranauni nto wemaisy. 16 Anem ngkove mamo Po tume kaururum raijar. Muno omake inta muje no awa rai, ama rani nsiu, rani nsiu tavon. Amune mamo mbar maisyare uma apa varo masyote yasyine ramaisy.
17 Arono syo aen taije, sya vukane ranteteraje no Amune rai, risyamo syamebe ramu, yara rinamaisyare vatano kakai. Weramu anem ngkove rauseo ntamijo inai Po raura pare, “Vemo njani nora! Risyirati manasyin dave, muno maran dave Risyi no akato. 18 Risyamo ikova no tawan. Wusyinoe ikakai to weramu nyerade Risyamo ikov, ikova nuge nuganui! Ribambunin ti ibe akarive wene rai, weti vatano ugwenen to nanawamo, ribambunin Syo kovo nuge nuganui raunande mai.
19 Maisyare omai ti, Syo natutir nyo ana rui mirati ndaen, syare nyo ratoe tenambe: anakotaro naiso muno anakotaro indati nande kobe. 20 Nyo tubino tume yano kaururum no inanem ngkove so raen muno nyo yawainyo emasi veano ranari kaururume raen tavon, syare nyo ama ayao ngkokaibe raura kakavimbe no taiso: Tume kaururum raurata irati naito Amisy mansano kaururum wo anugano Amisye kaururum maeranande, muno yawainyo emasi veano ranari raurata irati anugano Amisy kaururume mansai.”

*1:7 Ayao Yunani mo raura mare, “vatano wo atukam.”

1:8 Ayao Yunani ama urupijo manasyin ama tame mirati Alfa muno ama urupijo maran dave ama tame mi Omega.