CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PEDRO PARA ITUTE YÉTSILOYU
Primera Epístola Universal Del Apóstol
SAN PEDRO
1
Inte' Pedro, chi guthèl·la' Jesucristua inte' para ccá' apóstol quì'e nna quixa'a' titsa' quì'e. Rudiánia' iyaba lebi'į canu tsè'e idittu' fuera de estado qui' le porqui'ni gatti' tsè'e ba le hàstaba le' ca estado lá cą Ponto nna Galacia nna Capodocia nna Asia nna Bitinia nna. Lebi'į nna chi becué' Dios Padrea le nna chi ná le ca enne' quì'e porqui'ni ą' nanie dèsdeba ántesca galia le le' yétsiloyu. Por la' huacca qui' Espíritu Santo enne' dúe lo losto' le nna chi ná le enne' yà'latsi qui'e para guni le nu rèe nna ccá le enne' nàri de ca tul·la' qui' le por reni qui'áa. Tata Dios nna gunie adí favor para lebi'i nna gunnee adí la'ỹeni lo losto' le.
Ná qui'ni hué' ri'u gracia Dios enne' ná Tata qui' Jesucristua enne' rigú'ubia' lo iyaba ri'u canu ríalatsi'. Quiỹarú Tata Dios porqui'ni yala retúa latsi'e ri'u, acca chi bennee la' labàni cubi qui' ri'u, ą' benie porqui'ni chi bechìthee Jesucristua de lo lù'uti nna beyàcca banie, acca yùliràni ri'u tulidàba qui'ni echìtha huée ri'u. Acca ribèda ri'u lani la' redácca'latsi' qui'ni i'yu tsá tsé'e ri'u ỹiabara' lani lèe nna gunnee qui' ri'u nu ral·la' ri'u porqui'ni ná ri'u ỹi'nie. Iyaba nu té ỹiabara' nu gunnee qui' le nna chi tenie na seguro, pero álahua ną́ biỹa cosa material nu ritè ba quì'į, sino ná lą́ ttu la' labàni completamente tsè' tulidàba, tì'a ttu ìyya tsè'ni nu ralią nna, ą' ba eyà'ną para siempre. Tata Dios nna ruì'e le cuidado por la' huacca quì'e sobre iyaba ca peligro nu té miéntraste bàni le le' yétsiloyu, porqui'ni gata' fe qui' le lani e, para qui'ni canchu chi i'yu tsá nna gudilèe ri'u le' iyaba ca peligro nna ą'hua lù'uti nna. Seguro taá gunie nùi para ri'u porqui'ni anía modo chi nanie qui'ni gudilèe ri'u canchu chi gul·lani tsá señalado nu rèe. Chì yù le anna tì'iỹa iỹèni ná la' huacca quì'e lani ri'u, acca ná qui'ni edácca'ni losto' le tulidàba màsqui'ba caduel·la' ccá le sufrir biỹa prueba nu dá'. Tata Dios nna runie permitir qui'ni dá' ca prueba. Ttu íyya nna para ccá ri'u saber canchu hualigani ną́ puro de oro o canchu yù'u attu clase de íyya huaya' l·le, acca rudàyi cą na para ccą́ purificar. Oro nna ną́ ttu cosa material nu tté ba quì'į, pero lebi'į nna adíru dacca' le tì'chula oro, pero ą'hua ná qui'ni ccá hua le probar por iyaba nu ritè le le' yétsiloyu, para qui'ni gulue'ní canchu hua lígani rappa le confianza lani Tata Dios tulidàba. Làniana gudàlianie le porqui'ni labí bettse'e latsi' li e, ą'hua gunie qui'ni ccá le enne' dacca'. Ą' gunie para lebi'į canchu chì i'yu tsá qui'ni iyaba ca enne' le' yétsiloyu nna ilá'ni cą íl·lani Jesucristua attu. Labí chì bilá'ni le lo Jesucristua, pero hua té la' tsì'ilatsi' lo losto' le para lèe nna rappa le confianza lani lèe, màsqui'ba labí du tìe lani ri'u. Acca yala la' redácca'latsi' té lo losto' ri'u, atsi'íni labí posible té para inne tè ri'u tsì'iỹa tsè' ną́, pues ną́ tì'a la' redácca'latsi' nu gunnee qui' ri'u canchu chì i'yu tsá ilá'ni ri'u lúe. Chì rappa ri'u confianza lani Tata Dios, acca té la' redácca'latsi' lo losto' ri'u porqui'ni lèe nna chì bedilèe ri'u para qui'ni tsé'e ri'u lani lèe. 10 Ca nubeyu' canu bedia ca libro qui' Antiguo Testamento, ttu te cabi nna bedia cabi nu cca qui' nu chì' da'la nna, belaba latsi' cabi nna yala duel·la' beni cabi para gunibía' cabi tì'iỹa modo gudilà Tata Dios ca enne' quì'e. Làcabi nna gunne cabi nu cca qui' favor ỹeni nu guni Tata Dios qui' ca enne' nu chì' tsé'e la, quiere decir ri'u canu tse'e tiempo anna. 11 Cristua nna por medio de Espíritu Santo quì'e nna betie la' ritelíni qui' ca profeta, acca bega'na cabi seguro qui'ni Tata Dios nna ithel·le'e ttu enne' le' yétsiloyu nna pero nuỹé guthácca' cą ne nna quée sufrir. Ą'hua gutixà'anie cabi qui'ni canchu chì uccuee sufrir nna entonces thí'e iỹeni la' dàliani le' ỹiabara'. Acca yala duel·la' beni cabi para ccá cabi saber tì'iỹa nua ná enne' ithèl·la' Tata Dios para gudilèe ca enne' quì'e, ą'hua cuaỹa gunie nua. 12 Ca profeta nna uccua cabi saber por Tata Dios qui'ni ca cosa nu gutixà'a cabi nna bihua ccą́ durante tiempo gutse'e cabi yétsiloyu, sino lebi'į lá nua' chi cca le saber tì'iỹa ná ca enseñanza nu ra cabía. Chi nabiá'ni le qui'ni Jesús nna née Cristua enne' gune cabi qui'e, porqui'ni ca enne' huíalatsi' quį Jesús primérute nna chi gutixa'áni cą le ca titsa' nu rulue' tì'iỹa modo l·lá ri'u por Cristo Jesús. Làcą nna gutixa'áni cą le por la' huacca qui' Espíritu Santo enne' guthèl·la' Tata Dios dèsdeba ỹiabara'. Ca ángeli nna yala calatsi' cabi màsqui'di ti'to' gunibía' cabi biỹa nua ná la' redácca'latsi' nu chi te qui' ri'u de chi bedilàa Crístuá ri'u, pero álahua ną́ para làcabi.
13 Ná qui'ni gata' la' rulábalatsi' tsè' qui' le tulidàba nna hué' le cuidado làa guni le biỹa mal. Bittu iỹùl·lani le qui'ni canchu chi i'yu tsá qui'ni iyaba ca enne' le' yétsiloyu ilá'ni cą íl·lani Jesucristua, entonces gata' ttu la' redácca'latsi' nu gunnee qui' le. 14 Liguni iyate nu ra Tata Dios, porqui'ni chi ná le ỹi'nie. Bítturu guni le seguir ca la' rulábalatsi' mal tì'a beni le loti' labí chi nabiá'ni li e. 15 Pero ná qui'ni ccá lá la' rulábalatsi' qui' lią' ttùba para qui'ni guluè'ni le ca enne' ttu la' labàni tsè' nna nàri nna por iyaba nu runi le, porqui'ni Tata Dios enne' gutàỹie le para ccá le ỹi'nie nna née enne' completamente tsè' nna nàri nna. 16 Porqui'ni lo titsa' quì'e nna ga'na escrito làti rèe: Cca le enne' tsè' nna nàri nna tì'a inte'. 17 Canchu chi runi le oración lani Tata Dios nna rul·luítsa' li e: Tata quia': porqui'ni ná le ỹi'nie. Pero liúrexa latsi' le qui'ni tulàppa ba runie lani iyaba clase de ca enne' tsè'e le' yétsiloyu, porqui'ni lèe nna gucuí'e iyaba nu chi beni ri'u. Acca liguni nu ná tsè' lani ca enne' tì'a rèe, pero lani la' rátsilatsi' porqui'ni Tata Dios nna rilá'nie biỹa nua runi ri'u canchu ną́ tsè' l·le o canchu ną́ mal l·le. 18 Chì ba yù le qui'ni Tata Dios nna chi bedilèe le le' iyaba ca costumbre nna ca creencia nu labí dacca' iỹu' nu beluè'ni ca ta' enne' gùla quì' le l·le. Chì gulà le, pero alàa por biỹa cosa material nu ttíą tì'a bel·liu, 19 sino por nu adiru dacca', quiere decir, por Cristo, por reni quì'e nna. Tiempo antigua nna betti ca enne' ca carnero to' nu labí biỹa ridacca', para ofrenda lani Tata Dios. Ą'hua Cristo enne' sin biỹa mal nna gùttie para qui'ni eyuniỹén latsi' Tata Dios ca tul·la' qui' ri'u. 20 Chi nani Tata Dios ántesca cue' yétsiloyu qui'ni gatti Cristua para qui'ni l·lá ri'u, pero labí guthèl·la' tìe bi hàstaba anna para qui'ni lebi'į nna gunibía' le iyate nu chi nanie para yétsiloyu. 21 Porqui'ni chi gùtti Cristua por ri'u, acca chi rappa le confianza lani Tata Dios enne' bechìthee Cristua de lo lù'uti nna betie la' dàliani quì'e para qui'ni quée adiru enne' dacca'. Acca por nùi nna ribèda le lani la' redácca'latsi' qui'ni ą'hua lebi'į nna eyátha hua le de lo lù'uti nna tsé'e hua le ỹiabara', porqui'ni ría latsi' le qui'ni Tata Dios nna té la' huacca quì'e. 22 Chi runi le duel·la' por la' huacca qui' Espíritu Santo para qui'ni ítua iyaba ca cosa mal qui' la' labàni qui' le, porqui'ni chi runi le nu ra lo titsa' lí, acca ná qui'ni gulue' le la' tsì'ilatsi' nu chi te lo losto' le nna etúa latsi' le adí canu ría latsi' lani itute latsi' le. 23 Chi te la' labàni cubi qui' le, pero labí dá'ą por tàta nàna qui' le, porqui'ni la' labàni nu benna cą qui' cuerpo qui' le nna tté ba quì'į. Pero la' labàni cubi nu chi te qui' le ànnana labiru ttíą, porqui'ni Cristua nna bennee na qui' le, porqui'ni huía latsi' le Tata Dios. Titsa' quì'e nna ną́ nu lí para siempre. 24 Ra lo titsa' quì'e nu chi ga'na escrito:
La' labàni nu te qui' ri'u dèsdeba gùlia ri'u le' yétsiloyu nna ná qui'ni tté ba quì'į tì'a ca ixi',
Pues ttu tsàstito' ba ną́ yà'a tsà'ni, làniana ibìtsi chìą.
Ą'hua iyaba la' dàliani qui' ca enne' le' yétsiloyu nna tté hua quì'į,
Tì'a ìyya qui' ttu yaga to' eyòla bą́.
25 Pero iyaba nu ra lo titsa' qui' Señor nna ną́ nu ná lí para siempre.
Evangelio nu gutixá'ani tu' le nna ną́ titsa' nu ná li para siempre.