2
Primérute runia' animar iyaba ca creyente qui'ni guni cą oración por iyaba ca enne' nna inàbani cą Tata Dios por iyaba cą qui'ni gunie cą cualani biỹa necesidad te qui' quį, ą'hua qui'ni hué' cą gracia Tata Dios por iyaba ca enne'. Ą'hua por presidente qui' quį nna, ą'hua por iyaba adí canu rigú'ubia' qui' quį nna, para qui'ni tsé'e ri'u sin biỹa estorbo para qui'ni te libertad qui' ri'u guni ri'u Tata Dios adorar nna guni ri'u nu ná tsè'. Tata Dios enne' runna salvación qui' ri'u, canchu yùe qui'ni runi ri'u oración por iyaba ca enne' nna yala redácca'nie, porqui'ni calatsi'e qui'ni iyábani ca enne' nna gunibía' cą nu ná lí nna tsía latsi' quį nna l·lá cą. Porqui'ni dua ttu teruba Dios, ą'hua dua ttu teruba enne' beni qui'ni eyacca ca enne' ttuba lani Tata Dios. Enne'yù'į nna née Cristo Jesús. Ą' beni Cristo Jesús loti' betie cuenta la' labani quì'e nna guttie por iyaba ca enne' para qui'ni gata' salvación qui' quį. Guttie tiempo nani Tata Dios qui'ni gattie, anía belui'e qui'ni Tata Dios nna calatsi'e qui'ni iyábani ca enne' nna l·lá cą. Acca becuí'e inte' para ccá' apóstol nna équixa'a' nu ná lí entre ca enne' qui' adí ca nación, para qui'ni telini cą qui'ni dàni cą tsía latsi' quį nu beni Cristo Jesús por lacą. Bittu runi látsa'a' de nia' ca cosį, hua lígani nia' nu ná lí. Attu vuelta nia' qui'ni calátsa'a' qui'ni iyaba ca nubeyu' gaỹa tèdiba tse'e cą nna bittu ru itsa'áni cą nna bittu ru til·la cą nna, sino qui'ni de guni cą oración nna ilìtha ná' quį nu labí ná tul·la'. Ca niula nna ná qui'ni gaccu' cą ca lari' nu rulue' tsè' por ttu nu ría latsi' qui' Tata Dios, tì'a runi ca niula canu te la' rulábalatsi' nu ná tsè' qui' quį delante de Dios. Pues nu adiru dacca' delante de Dios nna álahua ną́ ti'iỹa tsè' ná ca anillo nu yù'u ỹubená' quį, nihua perla nu yù'u yani quį, nihua ca lari' nu dacca' yaỹi l·le. 10 Gá lu' ca niula qui'ni nu adiru dacca' nna ną́ ca obra de la' retúalatsi' nu runi cą lani ca enne', tì'a ná qui'ni guni ca niula canu ra cą qui'ni ría latsi' quį Tata Dios. 11 Ttu niula nna ná qui'ni gudà nàgui'į sin qui'ni bittu inne tìą nna gappa láą la' ỹeni para gunią obedecer. 12 Nia' qui'ni bittu ná qui'ni ttu niula nna quixá'anią ca nubeyu' le' iglesia qui'ni į nuą' ná, o qui'ni gunią dirigir ca nubeyu' le' iglesia, sino ná qui'ni bihua biỹa innią. 13 Ą' ná porqui'ni Tata Dios nna benie Adán primérute, laniana uccua Eva. 14 Ą'hua Adán nna bihua guỹacca' ỹíą por bèl·làa, sino niuláa ba guỹacca'ỹíą nna gulù'ą falta. 15 Pero ttu niula nna gata' salvación quì'į de runią nu ná qui'ni gunią, por ejemplo: guditsìna'ą ca ỹi'nį nna runią seguir lani la' tsi'ilatsi' nna fe nna, ą'hua canchu gunią seguir ccá nàri la' labani quì'į delante de Dios lani ttu la' rulábalatsi' nu ná tsè'.