CARTA CHUPPA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PEDRO PARA ITUTE YÉTSILOYU
Segunda Epístola Universal Del Apóstol
SAN PEDRO
1
Inte' Simón Pedro nna runia' nu ra Jesucristua. Lèe nna guthel·le'e inte' para ccá' apóstol quì'e. Inte' nna rudiánia' iyaba lebi'į canu chi guta' fe qui' le tì'a intu' nna redacca' hua latsi' le, porqui'ni Tata Dios qui' ri'u ą'hua Jesucristo enne' bedilèe ri'u née enne' tsè' para iyaba ri'u. Tata Dios nna gunie adí favor para lebi'į nna gunnee adí la' ỹeni lo losto' le, porqui'ni chi nabiá'ni le tì'iỹa enne' tsè' ná Tata Dios nna Jesús enne' rigú'ubia'nie lo iyate ri'u.
Tata Dios nna te iỹeni la' huacca quì'e nna chì bennee iyaba la' rulába latsi' tsè' nu riquìna'ni ri'u para la' labani cubi qui' ri'u nna para guni ri'u nu rú'u latsi'e. Ą' chi beni Tata Dios para ri'u loti' benie qui'ni itá ri'u lani Cristua enne' chì gutaỹie ri'u para gunibía' ri'u la' huacca quì'e nna tì'iỹa enne' tsè' née nna. Por la' huacca quì'e nna la' tsì'ilatsi' quì'e nna acca Tata Dios nna chi rèe qui'ni gunnee iyate nu ná tsè' qui' ri'u ą'hua iyaba nu dacca' para bien qui' ri'u nu chì' da'la. Calatsi'e qui'ni tsía latsi' le qui'ni gunnee qui' ri'u nu chi benìnie ri'u prometer para qui'ni gata' ttu la' rulábalatsi' tsè' qui' le tì'a ná la' rulábalatsi' tsè' nu te quì'e, ą' modo lebi'į nna l·lá le le' maldad nù ną́ resultado qui' la' ridàlatsi' mal qui' yétsiloyu. Chi ría latsi' le nu ra Tata Dios, pero alàa tsuą' teruba ná qui'ni tsía latsi' le, sino ą'hua caduel·la' qui'ni hue'él·la' latsi' le guni le nu ná tsè' lani ca enne'. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi runi le nu ná tsè' lani ca enne', sino ą'hua caduel·la' qui'ni hue'él·la' latsi' le gata' adí la' ritelíni qui' le. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi guta' la' ritelíni tsè' qui' le, sino ą'hua caduel·la' qui'ni la' ridàlatsi' mal qui' le nna ega'ną bajo la' rulábalatsi' tsè' qui' le para qui'ni bittu guni le tul·la'. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi runi le vencer la' ridàlatsi' mal qui' le, sino ą'hua caduel·la' qui'ni bittu guttse'e latsi' le Cristo enne' ría latsi' le màsqui'ba biỹa mal ni ruthacca' ca enne' le. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi ruchia le nu ruthacca' cą le, sino ą'hua caduel·la' qui'ni Tata Dios nna quée enne' primero qui' le para guni li e servir. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi rulue' le qui'ni hua lígani catsi'íni le Tata Dios, sino ą'hua caduel·la' qui'ni gata' la' tsì'ilatsi' lo losto' le lani ca hermano. Pero álahua ná qui'ni caỹen latsi' le de chi rulue' le qui'ni runi le apreciar ca hermano qui' le, sino ą'hua caduel·la' qui'ni gata' adí la' tsì'ilatsi' lo losto' le lani iyaba ca enne'. Lebi'į nna, chi nabiá'ni le Xana' Ri'u Jesucristua, pero ą'hua ná qui'ni guni le iyaba ca cosą' nna hue'él·la' latsi' le guni le cą adí tsè' ttu ttu tsá, làniana labí tsé'e tsì ba le labí biỹa runi le, sino la' labàni qui' le nna iỹu'ą para iỹetse' ca obra tsè'. Canchu nuỹa ttu enne' ría latsi'į Cristo pero labí runią ca cosa tsè' nu chi gutixa'ánia' le, làniana rulue'ní qui'ni labí ritelí tsè'nią nu calatsi' Tata Dios qui'ni gunią sino chì lá biỹùl·lanią qui'ni Tata Dios nna chi bèyie lòstu'į de iyaba ca tul·la' nu benią ántesca tsía latsi'į. 10 Acca lebi'į hermanos, lihue'él·la' latsi' le guni le nu ná tsè' para qui'ni ega'na le seguro qui'ni Tata Dios nna chi becuí'e le para cca le enne' quì'e. Canchu guni le nùi nna labí modo te qui'ni innia le le' tentación nna elènini le bitola. 11 Sino qui'ni gunna lée derecho qui' le para ttu lugar tulidàba le' la' rigú'ubia' qui' Xana' Ri'u Jesucristo enne' gùttie para gudilèe ri'u. 12 Acca por nùi nna chi belaba látsa'a' qui'ni adila tsa' canchu quixa'ánia' le ca cosį para qui'ni làa iỹùl·lani le, màsqui'ba chi yù le biỹa ná qui'ni guni le nna chi runi le tì'a ra lo titsa' lí nu chi huía latsi' le. 13 Cà te' qui'ni ná' responsable para gurexa'a' latsi' le nu cca qui' ca cosį miéntraste baní rua', para qui'ni ebani le adí para guni le cą. 14 Acca riquixa'ánia' le ca cosį anna porqui'ni Xana' Ri'u Jesucristua nna chi benie qui'ni cca' saber qui'ni chì' tabá duą guthá'na' cuerpo quia', 15 acca ruca'na' cartį lani le para qui'ni exa latsi' le ca cosį nna guni le cą màsqui'ba lanú rua' te lani le. 16 Lebi'į nna chi yù le qui'ni intu' ca apóstol nna chi gutixa'áni tu' le qui'ni canchu chi i'yu tsá íl·lani Xana' Ri'u Jesucristua attu nna, íl·lanie lani iỹeni la' huacca para cu'úbi'e. Nùi nna álahua ną́ la'rulaba latsi' qui'ba tu' ti'atsi riquixa'ani tu' le biỹa cuento, pero riquixá'a la tu' titsa' lígani, porqui'ni loti' Señor nna dua rùe le' yétsiloyu nna bilá'ni tu' la' yani' quì'e ą'hua qui'ni iỹeni la'huacca te quì'e nna. 17 La'a mísmuba intu' nna gutsé'e tu' loti' Dios Padrea nna bedàlianie Jesucristua para quée adí enne' ỹeni nna gùl·lani ttu tsì'i fuerte dèsdeba lugar adiru ỹìabara' nna gunne Dios Padrea nna rèe: Là enni'į enni'ą' Ỹi'nia' yala catsi'í ti' e, yala la' redácca'latsi' te lo lostu'a' por lèe. 18 Intu' nna gutsé'e tu' lani Señor loti' dùe lo ì'yaá nna biyénini tu' tsì'i fuértea de gùnnie dèsdeba ỹiabara'. 19 Acca adí caỹen latsi' tu' qui'ni iyate nu ra ca enne' antigua lo ca libro nu bedia cabi nna ną́ lí làti riquixá'a cabi nu cca qui' Señor canchu chi íl·lanie. Lebi'į nna ná qui'ni gudà tsè' naga' le nu ra cabi, porqui'ni ca titsa' qui' cabi nna ną́ tì'a ttu lámpara runną la' yani' làti ná chul·la', hasta qui'ni il·lani iỹeni la' ritelíni lo losto' le, ti'ba canchu rìl·lani bélia ỹenia de díla, làniana tsáni' nna ilá'ní iyaba biỹa te. 20 Pero primérute nna ná qui'ni telini le qui'ni iyaba nu riquixá'a lo Escritura nna bihua ná qui'ni nuỹa enne' ethàtsilà'ną ca titsa'ą' lani la' rulábalatsi' qui' bíį. 21 Porqui'ni ca profeta nna màsqui'ba uccua cabi nubeyu', pero ca titsa' nu gutixà'a cabi álahua ną́ por la' rulábalatsi' qui' ba cabi, sino gùnnee cabi titsa' qui' Tata Dios tì' tabá rèe, de tse'e cabi bajo la' huacca qui' Espíritu Santo.