3
Annana, hermanos, liguni oración por intu', qui'ni prontu taba itsina' titsa' qui' Señor hàstaba le' adí ca yétsi nna tsía hua latsi' quį nna gunibía' cą tì'iỹa iỹeni ná la' huacca quì'e lani làcą tì'a uccua lani le. Liguni hua oración qui'ni ca enne' yélatsi' nna malo nna bittu biỹa guthacca' cą intu', porqui'ni tse'e cą al tanto para gutsìa latsi' quį intu'. Pues álahua iyaba ca enne' gata' fe qui' quį lani Cristua. Señor nna labí ruthàna né'e le, sino gunnee fuerza qui' le ą'hua huí'e le cuidado làa biỹa guthacca' numalua le. Acca té confianza qui' tu' lani Señor qui'ni chi runi le según iyaba ca enseñanza nu chi gunèni tu' le, ą'hua qui'ni guni le seguir lani cą. Señor Jesucristua nna gunie qui'ni telini le adí tì'iỹa tsè' ná la' tsì'ilatsi' quì'e lani le, ą'hua gunnee la' ỹeni lo losto' le para guchia le lani paciencia iyaba ca sufrimiento nu tté le de ribeda le qui'ni íl·lanie.
Hermanos, rinèni tu' le lani nombre qui' Señor Jesucristua qui'ni ccá le ttu lado lani ca hermanos canu cuenta ba tse'e cą labí tsina runi cą, pues labí runi cą obedecer enseñanza nu chi gutixa'áni tu' le. La'a mísmuba lebi'į nna hua yù ba le tsè' qui'ni dàni le guni le tì'a beni tu' loti' gutsé'e tu' lani le, labí cuenta ba gutsé'e tu', sino beni tu' tsina. Iyaba nu gutó tu' nna, huì'i bání tu' ą. Ą'hua yala chi guỹàcca' tu' lo tsina nna beyàtsani tu'. Pues rela ritsá ní beni tu' oficio nu runi tu' lani ná' tu' para qui'ni làa guni le gasto. Beni tu' ą' màsqui'ba té derecho qui' tu' inàbani tu' le guni le intu' cualani, pero beni tu' tsina para gudua tu' ttu ejemplo tsè', para qui'ni ą'hua lebi'į nna guni le duel·la' guni le iyaba nu ná tsè'. 10 Loti' gutsé'e tu' lani le nna gunèni tu' le qui'ni nuỹa làa calatsi'į cuenią tsina nna labí derecho té quì'į gúą. 11 Runa tu' qui'ni entre lebi'į nna tsè'e ttu chuppa canu cuenta tse'e ba cą nna labí biỹa tsina runi cą, sino yala rú'ulatsi' quį gúlatsi' qui' quį ca asunto qui' adí ca enne'. 12 Ca hermánuį nna, rinèni tu' cą ti'átsi la'a mísmuba Xana' Ri'u Jesucristua rinènie cą, qui'ni dàni cą thi' cą la' ỹeni lo losto' quį nna go cą nu itseláni la'a labá cą. 13 Adí lebi'į hermanos, bittu ccá le enfadar de runi le nu ná tsè', sino guni la le seguir. 14 Xiaba entre lebi'į nna dúa ttu nu labí calàtsi'į gunią obedecer nu ra tu' lo cartį. Ą' modo nna edacca' taáni li ą nna bitturu gata' amistad qui' le lani ą, para qui'ni ettú'nią por la'a labą́. 15 Pero bittua guni li ą tratar ti'átsi ną́ ttu contrario qui' le, sino adila tsa' egú'u li ą neda pero lani la' tsì'ilatsi' tì'a runi ri'u lani ttu bettsi' ri'u.
16 Señor Jesucristua enne' té itute la' ỹeni quì'e nna gunnee adí la' ỹeni lo losto' le tulidàba tì'iỹa diba ná la' ritè qui' le. Lèe nna thúe lani le tulidàba. 17 Inte' Pablo rudí'a' anna lani propio gani naya' para epá'a' le padiuỹi nna rithél·la'a' la' rinàba titsa' qui' le, tì'a runia' firmar iyaba ca carta quí yì'į. 18 Xana' Ri'u Jesucristua nna gunie iyaba le cualani.
Ą' bá ná.