NU UCCUA TIEMPO QUI' CA APÓSTOL
LOS HECHOS
De Los Apóstoles
1
Titsa' nu bèdi'a' lo primer libro nna gutixa'ánia' lu', estimado Teófilo, iyaba ca cosa nu beni Jesucristua de bitée yetsiloyu, ą'hua nu gutixe'e ántesca edi' Tata Dios bi ỹiabara'. Miéntraste du rùe lani ca discípulo qui'áa nna gutixa'ánie cabi lani la'huacca qui' Espíritu Santo ti'iỹa ná nu guni cabi, porqui'ni labé becuí'e cabi nna guthel·le'e cabi para ccá cabi mensajero quì'e. Bitola de uccuee padecer nna gùttìe nna, làniana enne' bàni tení gùdue ru'a lo cabi iỹé vuelta tsè' durante chua' ubitsa nna benie iỹetse' ca cosa, prueba de qui'ni hualigani chi beyáthee de lo lù'uti nna beyacca bànie nna gutixa'ánie cabi acerca de la' rigú'ubia' qui' Tata Dios. Miéntraste dùe júntubá lani cabi nna gunènie cabi nna rèe: Bittu iria tè le le' ciudad Jerusalén, sino ná qui'ni cueda le hasta qui'ni ccá cumplir ca titsa' nu ra Tata Dios para lebi'i acerca de nu chìa beyénini le gunní'a', porqui'ni Juáan nna hualiba beni bi bautizar lani inda, pero alaáruhuá iỹé ubitsa ga reyatsa para qui'ni ccá le bautizar lani Espíritu Santo. Anía ra Jesús cabi.
De tsè'e cabi júntubá lani Jesús nna gunàba titsa' tè cabi e nna ra cabi e: Señor, tsí guni cuią'lu' qui'ni nación qui' ri'u Israel nna eyàtta' la' rigú'ubia' quì'į tiempo tsè'e rí'uį cá. Becàbi tìe nna rèe cabi: Labí ná qui'ni ccá le saber ca tiempo nìhua ca tsá señalado nu tsua' teruba Tata Dios yùe biỹa gúnie. Pero canchu chi íl·lani Espíritu Santo lani lebi'i nna, la'a labé gúnnée la'huacca qui' le para qui'ni ccá le testigo quia' le' Jerusalén nna tsía le quixá'a le nu cca quia' ituba región Judea nna Samaria nna hàstaá ituba yétsiloyu. De beyacca gùnnie ca tìtsi'į nna hua rinna' cànna bá cabi e nna déyyee ỹiabara' hasta qui'ni bèyye'e le' ttu bía, làniana labiru bila'ni cabi e. 10 Miéntraste rinna' cabi déyee ỹiabara' nna prontu taá bitsina' chuppa ca ángel naccu' ỹó tsíttsì cabi nna, 11 ra cabi ca discípulua: Lebi'i ca ènne'yu' qui' Galilee, biecca rehuiní'ni le nna rinna'áru le rá' nì'i, pues la'a mísmuba Jesús enne' chì' bedà' taá ru'a lo le déyyee ỹiabara', pues ą́' bá itée attu ti'ba chi bila'ni li e déyyee ỹiabara'.
12 Làniana bedà' ca discípulua lo i'ya láą Monte de Los Olivos nna deyya cabi Jerusalén ttu distancia nu ná permitido thá' ttu enne' tsá redi' latsi' ca enne' Israel. 13 De betsina' cabi Jerusalén nna gutà'a cabi le' ttu yú'u nu de chùppa cùà'. Iqquia rá' lá nna tsè'e iyaba cabi. Entre làcabi nna tsè'e: Pedrua nna, ą'hua Jacóbua nna, Juan nna, Andrés nna, Felípea nna, Tomás nna, Bartoloméa nna, Matéua nna, Jacobo ỹi'ni Alféua nna, ą'hua Simón enne' reya cabi Zelótea, ą'hua Judas alàa Iscariote sino bettsi' attu enne' lá bi Jacobo. 14 Iyaba cabi nna tulidàba retùppa cabi nía runi cabi oración lani ca bettsi' Jesús ą'hua lani María nàna qui'áa, ą'hua lani adí ca niula creyente nna. 15-16 Ttu vuelta nna gùduli Pedrua lahui' ca hermanos, làniana hua ná gayua' gàl·lia cabi tsè'e nía nna ra tè bi: Lebi'i hermanos, uccua duel·la' ccá cumplir nu chi ra Espíritu Santo por medio de David acerca de Judas Iscariote nu gunéru lo canu bedàxu' cą Jesús preso. 17 Lą nna gulàni huą́ intu', ą'hua ttùba tsina nu cca qui' Tata Dios benią lani intu'. 18 Lani bel·liu nu bete cą quì'į por mal nu beni naá nna huì'ini cą ttu loyu. Làniana dèsdeba ttu lugar ra' beduyú tè iqquį nna bìtsu' tè lì'į nna biria iyáỹiani ca tuye'e quì'į. 19 Bina ba ca enne' Jerusalén nu uccua lani ą nna gutìxa cą lá lóyúa Acéldama ttu titsa' quì'ba quį, pero titsa' quì'ba ri'u nna láą Loyu qui' Réni. 20 Porqui'ni riquixá'a Tata Dios lo libro Salmos làti rèe:
Yú'u làti gùduą nna eyacca tàttsi,
Lanuru nuỹa thuą lì'į.
Ą'hua ra:
Attu enne' huaya' lá thú lugar quì'į.
21 Acca caduel·la' qui'ni gucué' ri'u ttu ca hermanos tsè'e nì canu guda' lani intu' ca apóstol tulidàba loti' gurèni Señor Jesús entre rí'uį, 22 dèsdeba loti' beni Juáan ne bautizar hàstaa qui'ni Tata Dios nna bedi'e ne ỹiabara'. Caduel·la' qui'ni gucué' ri'u nuỹa ttu ca hermánuį para ccá bi ttu testigo tì'a intu' de qui'ni Jesús nna beyáthee de lo lù'uti.
23 Làniana beni cabi nombrar chùppa cabi: José enne' lá huá bi Barsabás ą'hua reya cą bi Justo. Beni hua cabi nombrar Matías. 24 Beni tè cabi oración nna ra cabi: Señor, hua nabia' báni cuią'lu' la' rulábalatsi' qui' iyate tu'. Annana beluè'ni intu' nuỹa la ttu ca enne' chuppíį chi becué' cuią'lu', 25 para qui'ni ccá bi mensajero le' tsina qui' cuią'lu' porqui'ni Judas Iscariote nna lanúruą té; por maldad nu beni naá acca día bą́ lugar làti ràl·la'ą tsíą. 26 De chi beyacca beni cabi oración nna beni cabi ca enne' chùppa sortear. Gùl·la' tè Matías. Acca dèsdeba lània nna gulátsi' hua bi tsìnia ca apóstol.