CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PABLO PARA CA ENNE' COLOSAS
La Epístola Del Apóstol San Pablo A Los
COLOSENSES
1
Inte' Pablo apóstol qui' Jesucristua, porqui'ni ą́' ná la' calatsi' qui' Tata Dios lani inte', juntu ba lani hermano qui' ri'u Timoteo nna, rùdià' cartį para lebi'į hermanos ca enne' qui' Tata Dios tse'e le' yétsi Colosas nna lebi'į canu ríalatsi' nna ttùba chi ná le lani Cristua. Calátsa'a' qui'ni Dios Padre qui' rí'ua nna gunie le bendecir lani adí favor qui'e ą'hua lani la'ỹeni nu runna Jesucristua enne' née Señor lo iyate.
Tulidàni rue' tu' gracia Dios enne' ná Tata qui' Xana' Ri'u Jesucristua de rexa latsi' tu' le tulidàba lo ca oración qui' tu', Porqui'ni chi bina tu' qui'ni yala confianza ràppa le lani Cristo Jesús, ą'hua qui'ni té la' tsì'ilatsi' lo losto' le lani iyaba ca enne' qui' Tata Dios, de ribèda le i'yu tsá qui'ni edacca' latsi' losto' le por iyate nu chi beni Tata Dios preparar para lebi'į ỹiabara', dèsdeba biyénini le titsa' lí nu rulue' ti'iỹa modo l·lá le. La'a mísmuba mensaje de salvación nu chi biyénini le, chì huá uccua predicar iỹétse'ní lugar le' yétsiloyu, iỹetse' ca enne' chi ríalatsi' quį ą'hua runi cą seguir ca enseñánzį tì'ba uccua lani lebi'į loti' biyénini le nu cca qui' la' tsì'ilatsi' qui' Tata Dios nna begà'na le seguro qui'ni catsi'ínie le. Enseñanzį nna bidète' li ą por medio de hermano to' qui' ri'u Epafras nu ná compañero tse' qui' tu' le' tsina qui' Señor. Làbi nna tulidàba runi bi iyaba nu rú'ulatsi' Cristua para lebi'į. Làbi nna gutixà'ani bi intu' ti'iỹa iỹeni ná la' tsì'ilatsi' nu runna Espíritu Santo lo losto' le.
Acca intu' nna dèsdeba gùdulo riyénini tu' nu cca qui' le nna, runi tu' oración por lebi'į tulidàba. Rinàbani tu' Tata Dios qui'ni gúnnée iỹéniní la' ritelíni espiritual qui' le ą'hua adí la' riyeni tse' qui' le para gúnibia' le tulidàba nu calatsi'e qui'ni guni le, 10 para qui'ni guni le nu ná tse' nu rú'u latsi'e según nu dàni ca enne' qui' Señor Jesucristua guni cą, para qui'ni la'labàni qui' le nna ccą́ tì'a ttu yà nu runna fruto tsè' nna gúnibia' le Tata Dios adiru tse'. 11 Rinàba huá tu' qui'ni por medio de la'huacca iỹeni qui' Tata Dios nna gata' adí fuerza espiritual qui' le para qui'ni guni le seguir lani paciencia nna la' redacca' latsi' nna màsqui'ba íl·lani iỹetse' ca prueba. 12 Ą'hua qui'ni hue' le gracia Tata Dios porqui'ni benie qui'ni gal·la' ri'u thi' ri'u nu chi ná prevenido para iyaba ri'u ca enne' qui'e canu ríalatsi' titsa' nu runna la'yani'. 13 Por la'huacca qui' Tata Dios nna chi bebèqquie ri'u le' la' rigú'ubia' qui' Satanás nna le' chul·la nna, acca chi gutà'ni ri'u parte lani la' rigú'ubia' qui' Ỹi'ni nu catsi'íni áa. 14 Cristua nna chi bedilè ri'u de gùttie por ri'u nna beyuniỹen latsi'e iyaba ca tul·la' qui' ri'u.
15 Tata Dios nna labí posible té ilá'ni ri'u e le' yétsiloyuį pero chi bitá Ỹi'ni áa gùỹi'e forma de enne'; lèe nna née tì'tabá ná Dios, ą'hua chi dúe ántesca uccua iyáỹia tení nu té. 16 Por medio de Cristua nna beni Tata Dios iyaba nu té ỹiabara' ą'hua yétsiloyu nna, tàntua iyábani nu rila'ni ri'u ą'hua canu labí posible té ila'ni ri'u, iyaba clase de la' rigú'ubia' nna ca poder espiritual lani la'huacca qui' quį l·le, pues iyaba cą nna uccua cą por medio de lèe, ą'hua para qui'ni gudàliani cą ne. 17 Cristua nna chìa dúe ántes calá uccua iyaba ca cosa, ą'hua lèe nna runie dirigir lani órden tse' iyaba nu té, por la'a mísmuba la'huacca qui'e. 18 Cristua nna née enne' nu adiru dacca' para lani ri'u, tì'a ttu cabeza lani cuerpo. Ri'u nna ná ri'u iglesia qui'e; lèe nna née la'labàni para ri'u porqui'ni lèe nna née enne' beyatha primero de lo lù'uti de lo iyábani canu chi gùtti, acca la'a labée nna née adiru enne' ỹeni lo iyábani. 19 Cristua nna née itútení nu ná Dios, porqui'ni ą' calatsi' Dios. 20 Por medio de Cristua nna hua té modo para gúttse'e tsì'e iyáỹia tení ca obra nu benie lani la'a labée, tàntua nu té le' yétsiloyu ą'hua nu té ỹiabara' nna, por lù'uti qui' Cristua lo curútsia.
21 Ttu cuaỹa nuá nna labí nabia'ni le Tata Dios, ą'hua por la' rulábalatsi' mal qui' le nna ca tul·la' nu beni le nna acca labí uccua guyu li e, pero annana chi benie qui'ni beyacca tsè' le lani e nna, 22 chi ná le amigo lani e por medio de lù'uti qui' Ỹi'ni áa loti' uccua cuerpo qui'e sufrir. Anía uccua para qui'ni lebi'į nna tsé'e le ru'a lúe completamente nàri, labiru biỹa falta cu'u le nìhua labí biỹa tul·la' etseláni Tata Dios contra le, 23 canchu bittu gútse'e latsi' le titsa' qui' Tata Dios nu chi ríalatsi' le, sino litse'e tsìttsì tulidàba lani ca enseñanza qui'e nna bittu gúdu chùppanią le, porqui'ni seguro ni ná ca bendición nu thi' le tì'a ra lo titsa' nu runna salvación nu chi biyénini le, pues uccua predicar entre ca enne' tse'e le' iỹetse' ca parte qui' yétsiloyu. Inte' Pablo nna runia' duel·la' qui'ni iyénini adí ca enne' titsa' qui'e.
24 Yala redacca' te' de ccà'a' sufrir por iyaba le de runia' ne servir, porqui'ni ą' modo nna runia' seguir lani ca sufrimiento qui' Cristua para iglesia qui'áa nna ccá cą cumplir adí por medio de inte' nna thi' le nu ná cuerpo quì'e adí bendición. 25 Acca Tata Dios nna guthel·le'e inte' para gunia' servir iglesia qui'e nna bethà'ne latsi' nàya' para gunia' tsìnį para bien qui' le de riquixa'ánia' le itúỹiate nu rulue' titsa' qui'e, 26 ca enseñanza nu lanú nuỹa chi benibí'ą dèsdeba ca tiempo chìa gutsà, pero annana chi ną́ declarado claru tení por primera vez lani ri'u ca enne' qui'e, 27 porqui'ni calatsi'e qui'ni gunibia' ri'u la' rulábalatsi' qui'e nu labí nabia'ni ri'u antes ti'iỹa tse' gani ną́ para lebi'i ca enne' qui' adí ca nación, qui'ni Cristua nna due lo losto' le para qui'ni tsé'e le lani e ỹiabara' làti ná la'yani' tulidàba.
28 Meru gani Cristua enní'ą' runi tu' predicar dàcca'lo ca enne'. Riquixà'ani tu' iyábani ca enne' qui'ni da' peligro lo canu labí ríalatsi' quį, ą'hua ruluè'ni tu' cą nu ra lo titsa' qui' Tata Dios por medio de la' ritelíni nu runne qui' tu', para qui'ni ttu ttu tsa ca enne' nna gata' oportunidad qui' quį ccá cą enne' tse' ru'a lúe por nu beni Cristua para ri'u. 29 Para nui nna acca rue'él·la' látsa'a' riquixà'a' titsa' qui'e lani itute látsa'a' por medio de fuerza iỹéniní nu runne quia' por la'huacca qui'e lani inte'.