4
Lebi'į canu ná patrón: cca le enne' tse' lani canu runi tsina qui' le, liguni según nu ná tse' lani cą. Liurexa latsi' le qui'ni ą'hua lebi'į nna ná qui'ni gute le cuenta ru'a lo Jesucristua enne' née Xana' le.
Iyaba lebi'į nna, bittu cca le enfadar guni le oración sino tsé'e le al tanto tulidàba para inàbani le Tata Dios por iyaba clase de necesidad nu té qui' ca enne', ą'hua para hue' li e gracia. Linaba huáni Tata Dios lani oración por intu', qui'ni gappa tu' neda para quixá'a tu' titsa' qui'e, para qui'ni ccá saber iyábani ca enne' qui'ni por medio de Cristua nna hua té salvación para làcą. Inte' nna runia' predicar titsa' qui'e, acca tí'a' litsi ìyyį. Pero liguni oración qui'ni gappa' valor quíxa'á' iyaba nu cca qui'e lani la' ritelíni, porqui'ni nui ná deber quia'.
Cca le ejemplo tse' nna líhue' cuidado tì'iỹa inne le nna tì'iỹa guni le nna canchu tse'e le lani canu labí ríalatsi'. Liguni aprovechar iyaba ca oportunidad para guni le nu ná tse' para iyábani ca enne'. Ná qui'ni ccá tse' titsa' qui' le para qui'ni iyeni tsè'nì ca enne' nu rena le, tì'a ttu la'gó gudàl·la ri'u dete' lúį nna runną sabor. Canchu inàba cą para ccá cą saber adí, pues ná qui'ni ecàbini le cą pero lani la' ritelíni nna lani modo nna.
Hermano tsè'ni qui' ri'u Tíquico nna quixá'a'ni bi le tì'iỹa ná la' ritè quia' canchu chi el·lani bi làti tse'e le. Làbi nna yala fiel runi bi cualàni, ą'hua compañero tse' ná bi quia' lo tsina qui' Señor. Inte' nna rithél·la'a' bi làti tse'e le para quixá'ani bi le biỹa ritte tu', ą'hua para eyúnna bi adí la'ỹeni lo losto' le. Hermano tsè'ni qui' ri'u Onésimo enne' látsi líą' nna yala fiel runi huą́ cualàni nna dá' huą́ lani Tíquico. Làcabi nna quixá'a'ni cabi le iyaba nu cca qui' tu' nì la.
10 Aristarco compañero tsè'ni quia' enne' tée lani a' litsi' ìyyį rithèl·la' hua bi la' rinàba titsa' qui' le. Ą'hua Marcos enne' ná primo qui' Bernabé nna rithèl·la' hua bi la' rinàba titsa' qui' le. Liguni huá Marcos recibir tse' canchu chi itá bi làti tse'e líą' tì'a chi bel·luítsa'a' le dèsdeba antes qui'ni guni le. 11 Ą'hua Josué enne' lá huá bí Justo nna rithèl·la' hua bi la' rinàbatitsa' qui' le. Josuéą' lani Aristárcuą' nna Márcuą' nna yala la'ỹeni reyúnna cabi inte', pues entre ca creyente de raza judío nna làteruba làcabi riquixa'a huá cabi nu cca qui' Tata Dios nna la' rigú'ubia' qui'e nna. 12 Epafras enne' látsi líą' nna ná huá bi obrero tse' qui' Cristua nna rithèl·la' hua bi la' rinàbatitsa' qui' le. Làbi nna tulidàni rinàba bi por lebi'į lani oración, yala ratta'yúni bi Tata Dios qui'ni lebi'į nna cca le tsìttsì nna gata' adí la' ritelíni qui' le nna guni le tsè' iyate nu calatsi' Tata Dios qui'ni guni le. 13 Epafras nna yala obrero tse' ná bi para bien qui' le nna rexa latsi' bi le tulidàba ą'hua chi bilá' te' qui'ni yala retúa latsi' bi ca hermanos tse'e le' yétsi Laodicéa nna ą'hua ca hermanos tse'e le' yétsi Hierápolis nna. 14 Hermano querido qui' ri'u Lucas enne' ná médico nna, rithèl·la' hua bi la' rinàbatitsa' qui' le, ą'hua hermano qui' ri'u Demas nna.
15 Liute tsàtè' iỹéniní la' rinàbatitsa' qui' tu' lani ca hermanos tse'e le' yétsi Laodicéa. Liute huá saludo qui' tu' lani hermana Ninfas ą'hua lani iyaba ca enne' ríalatsi' retùppa le' litsi' bíą'. 16 Bitola de gul·la le cartį nna, calátsa'a' qui'ni gute lí ą lani ca hermanos nu runi formar iglesia re' le' yétsi Laodicéa para qui'ni gul·la huá cą na. Ą'hua attu carta huaya' nu guthél·la'a' lani ca hermanos tse'e le' yétsi Laodicéa nna, càhua látsa'a' gul·la li ą lani iglesia qui' le. 17 Ligàtsi tsàtè' Arquipo íį: Bèni cumplir tsè' tsina nu betha'na Señor latsi' ná' lu'.
18 Inte' Pablo rudíania' le annana lani propio gani nàya' nna rithél·la'a' la' rinàbatitsa' qui' le. Bittu iỹùl·lani le qui'ni tí'a' preso. Tata Dios nna gunie le bendecir.
Ą' bá ná.