2
Tsunna ubitsa bitola de lània nna uccua ttu thá'a le' yetsi Caná qui' Galilea. Nàna qui' Jesús nna re' tè bi nía. Beni huá cą invitar Jesús lani ca discípulo qui'áa thá'a. Chi bebitsi vino qui' caniá, acca nàna qui' Jesús nna ra bi e: Vino reyàtsa qui' quį. Jesús nna rèe bi: Biecca ra lu' inte' ą́', niula. Labí chi gùl·la' hora quia'. Nàna qui'áa nna ra tè bi canu tsè'e mandádua: Iyate nu íneé nna guni le. Nía nna dàa xùppa ca yethu' nu de íyya para inda nu ruquina' ca enne' judíua para eyacca nàrìni cą según bá costumbre qui' quį. Ttu ttu ca yéthu'a nna ùccuaní ttú chuppa o tsunna tì'ga ré'è inda lè'e quį. Jesús nna rèe cą: Líúditsa' ca yéthu'į inda. Làcą nna beditsà' tí'ní cą ca yéthu'a inda. Làniana rèe cą: Annana ligàppi' ą nna tahua' tè le tí'to' gunìxi nu ná encargado qui' fiéstį. Làcą nna aníabá beni cą. Nu ná encargado qui' fiéstaá nna de benìxią indaá nna chi ną́ vino. Nìdi làa yùą gáỹalá taxi' cą vínuá, sino làteruba canu runi mandádua hua yù cą porqui'ni làcą nna gutàppi' cą indaá. Lą nna gutàỹia nubeyu' nu ruttsaná'a nna, 10 rą na: Iyaba ca enne' nna rigá'a cą yà'latè vino tsè' nna ri'ya díbá canu nàỹi iỹeni vino nna, lànialá rigá'a cą nu huaỹia' bá ná tsè'. Pero lu' nna gutua bá lu' vino tsì'į para bitola. 11 Primero milágruį nna beni Jesús le' yetsi Caná qui' Galilea nna belui'e la'huacca quì'e de ỹiabara'. Ca enne' ruthète'niáa nna huíalatsi' cabi e. 12 Guttè díbá thá'a nna betsina' cabi yetsi Capernaum: lèe nna nàna qui'áa nna ca bettsi' áa nna ca discípulo qui'áa. Níabá gutsé'e cabi tuchùppa ubitsa to'.
13 Chì' tegáabá debiga' fiesta qui' ca enne' judíua nu reya cą pascua nna, huía Jesús Jerusalén. 14 Nía nna bilá'nie canu tsè'e huètti' ca gù'na l·le ca carnero l·le ca becha l·le ą'hua canu ritsìla bel·liu, iyaba cą nna ỹùa cą le' templua. 15 Beni tìe ttu cuarta nu de yéti nna bebèqquie iyate cą fuera templua tsà'tsela tehuá ca gù'na qui' quį l·le, ca carnero qui' quį l·le. Ą'hua berìxie ca meỹa qui' canu ritsìla bél·liuá nna bèthitìnnianie bel·liu qui' ca niá loyu. 16 Ra tìe canu rutti' cą becha: Lícua ca nui nì nna, alàa yú'u làti cca í'yya lá guni le litsi' Tata quí'a. 17 Làniana bexa latsi' ca discípulo qui'áa làti ga'na escrito nna ra:
De tántuani amor té quia' por litsi' cuią'lu' nna,
Labí dejar gunia' qui'ni bìcca'áỹa guni cą nì.
18 Làniana gunne tè ca judíua nna ra cą ne: Biani milagru ni ccani lu' guni lu' para ilá'ni tu', prueba de qui'ni té derecho qui' lu' de ỹiabara' acca runi lu' ca cosį. 19 Becàbi Jesús nna rèe cą: Líútappa' templuį nna làniana le' tsunna ubitsa teruba, elítha ya' ą. 20 Ra tè ca judíua ne: Le' chua' xùppa ida gutsé'e cabi beni cabi templuį, atsi'íni lu' nna da' tè lu' ína lu' qui'ni le' tsunna ubitsa teruba elítha lu' ą. 21 Pero templo nu beni Jesús tratar nna, la'a nu cca qui' cuerpo qui'áa bá nuá rèe anía. 22 Acca, loti' beyáthee bitsa tsunnáa de lo lù'uti nna, bexalatsi' ca discípulo qui'áa qui'ni rèe nui nna huíalatsi' cabi nu ra lo Escritura ą'hua ca titsa' nu gunènie cabi.
23 Loti' gùl·la' fiesta nu láa pascua nna, chi re' Jesús le' Jerusalén. Iỹetse' ca enne' de bila'ni cą ca milagro nu beni áa nna huíalatsi' quį qui'ni née Cristua. 24 Pero Jesús nna labí confianza gá gùppee cą, porqui'ni hua nabia' bánie iyaba cą. 25 Nìhua labí necesidad gùdue qui'ni nuỹa quixá'anią ne nu cca qui' ca enne'; pues la'a mísmuba lèe nna hua yù bée ti'iỹa ná la' rulábalatsi' qui' ttu ttu tsa quį.