CA TITSA' TSE' NU CCA QUI' JESUCRISTUA NU BEDIA SAN LUCAS
El Santo Evangelio Según
SAN LUCAS
1
Nuỹetse' ca enne' chi beni cabi duel·la' gudia cabi en orden historia qui' ca cosa nu hualigani uccua entre ri'u, ti'taání chi nabia'ni ri'u por medio de predicación qui' ca enne' bila'ni ca cosį dèsdeba gudulo uccua cą. Ą'hua inte', bitola de chi uccua tsì'a' saber acerca de iyaba ca cosį ti'iỹa uccua loti' gudulo cą, acca rú'u huá látsa'a' gùdia ya' cą en orden ba para lu' estimado Teófilo, para qui'ni gunibiá' tsè' lu' nu ná lígani sobre de nu chi beluè'ni cą lu'.
Loti' uccua Herodes rey le' distrito nu lá Judea nna, gùdua ttu sacerdote le' grupo qui' Abias lá bi Zacarías. Niula qui' bía nna lá bi Elisabet, dá'tia' huá bi dèsdeba le' familia qui' Aarón enne' uccua sacerdote primérute tiempo antigua. Chuppa taá cabi nna yala èxani gutsé'e cabi lani Tata Dios, gutua cabi iyaba ca mandamiento quì'e nna labí biỹa mal beni cabi. Pero lanú ỹi'ni cabi uccua, porqui'ni Elisabet nna uccua bi niula huètsì. Chuppa taá cabi nna chi ná cabi enne' gùla. Ttu vuelta nna de gùl·la' ládi grupo qui' Zacarías para guni cabi tsina nu runi ttu sacerdote tiempo lània para guni cabi Tata Dios servir; tì'a ná bá costumbre qui' ca sacerdótea nna gùl·la' huá Zacarías gá'a bi le' templo qui' Señor para gudàyi bi tì'a ttu cosa nu ná yàlá'. 10 Iyaba ca enne' ỹétse'á nna gulèda cą fuera nna beni cą oración miéntraste ral·la' yàlá'á. 11 Làniana de repente taá gùdu ttu ángel enne' guthel·la' Señor ru'a lo Zacarías lado bàni qui' altar làti ral·la' yàlá'á. 12 Zacariías nna bilá' báni bi ángelia, gálá gání tsía bi ùccuanì bi de tántua gutsini bi. 13 Pero ángelia nna rèe bi: Zacarías, bittu gátsini lu'. Chi biyénini Tata Dios oración qui' lu', acca niula qui' lu' Elisabet nna gúditsina' bi ttu nító', quixa lu' lá bi Juan. 14 Yala la' redacca' latsi' gáta'ni lu', ą'hua canchu chi galia bi nna enne' ỹétse'ní nna edacca' huáni cą, 15 porqui'ni ccá bi enne' ỹeni para lani Tata Dios. Labí í'ya bi vino nihua biỹa licor ni nna. Sino Espíritu Santo nna thúe lani bi dèsdeba ántescala galia bi. 16 Ą'hua por medio de làbi nna, nuỹetse' ca enne' Israel eyeqquia cą lani Señor enne' ná Dios qui' quį. 17 Ỹi'ni lu' Juan nna tsía bi lani la'a mísmuba espíritu de la' huacca nu guta' qui' Elías para gútse'e tsè' bi ca tàta lani ca ỹi'ni quį, ą'hua para qui'ni canu cabezudo nna guthete' cą guni cą nu ná tsè' ru'a lo Tata Dios. Anía modo nna guni bi preparar ttu yetsi para guni cą recibir Señor enne' íl·lani bitola. 18 Zacarías nna ra tè bi ángelia: Ti'ani modo tsíalátsa'a' nui ni'i, porqui'ni inte' nna chi ná' enne' gùla, ą'hua niula quíya'a nna yala chi dia ida quì'į. 19 Becàbi ángelia nna ra bi: Inte' ná' Gabriel, runia' servir Tata Dios. Lèe nna guthel·le'e inte' para qui'ni ínnía' lani lu' nna quixa'ánia' lu' ca noticia tsè'. 20 Pero annana eyà'na lu' mudo labiru cca inne lu' hàsta'na i'yu tsá qui'ni ccá ca cosį, porqui'ni labí huíalatsi' lu' ca titsa' quíyi'į, pero hui'yu bá tsá ná qui'ni ccá cumplir nu chi gutixa'ánia' lu'.
21 Ca enne' yétsiá nna tsè'e bá cą fuera ribèda cą Zacarías, yala nùỹe uccuani cą porqui'ni ritsá bá bi le' templua. 22 De beria bi nna labiru uccua inne bi lani cą, acca gutelíni cą qui'ni bila'ni bi nuỹa ttu ángel le' templua. Gunne tènì Zacarías cą puro lani seña ba, puesto qui'ni beyà'na bi mudo. 23 Bedá'a diba tsá nu ná qui'ni guni Zacarías servir le' templua nna, acca beyya bi para litsi' bi. 24 Bitola de lània nna gutebé'ni niula qui' bía qui'ni nùà' bi huatsa to', acca gùdua bi le' yú'u por gayu' biú' nna ra bi: 25 Por fin nna beni Señor Dios permitir nui lani inte', para qui'ni bíttuúru quiniyu ca enne' inte'.
26 Cca xuppa biú'a nna guthel·la' Tata Dios ángel Gabriel le' región qui' Galilea hàstaá ttu yetsi láą Nazaret, 27 làti dua ttu niula chì' nábabáni ttu ènne'yu' bi lá bi José. Joséa nna dá'tia' bi dèsdeba le' familia qui' David enne' uccua rey. Niuláa nna lá bi María. 28 Gutà'a tè ángelia làti dua María nna benie bi saludar nna rèe bi: Yala ica'rubà lu', porqui'ni Señor Dios nna dùe lani lu' ą'hua adí bendecir chi runie lu' de lo iyaba ca niula. 29 Pero María de bilá'ni bi ángelia nna uccuaỹí bá latsi' bi por titsa' qui'éa, acca uccuani bi: Biadi' lo acca beni enni'į inte' saludar íį. 30 Làniana ra tè ángelia bi: María, bittu gátsini lu', porqui'ni chi gùppa lu' favor ru'a lo Tata Dios. 31 Acca huá' lu' ttu nító' nna; canchu chi itsìne'e nna quixa lu' lée JESUS. 32 Lèe nna quée enne' ỹeni porqui'ni née Ỹi'ni Tata Dios Tsùna' enne' rigú'ubia' lo iyate nna gunie qui'ni quée rey tì'a ta' tata qui'e David enne' gùdua tiempo antigua. 33 Lèe nna cu'úbi'e nación qui' ca enne' Israel tulidà taá, ą'hua la' rigú'ubia' quì'e nna nunca labí l·luỹa latsi'į. 34 Làniana ra tè María ángelia: Ti'ani modo ccá nui ni'i, porqui'ni labí chi nabia' te' ènne'yu'. 35 Angelia nna ra tìe bi: Espíritu Santo nna chádie sobre lu' nna íl·lani la' huacca qui' Tata Dios enne' dua ỹiabara', ti'a ttu ỹula làti dua lu'; acca enne' galia nna quée para Tata Dios nna gata' lée Ỹi'ni Tata Dios. 36 Ą'hua pariente qui' lu' Elisabet enne' reya cą niula huètsìa nna, chi dia para xuppa biú' nùà' bi huatsa to' màsqui'ba chi ná bi enne' gùla. 37 Porqui'ni labí biỹa té nu ná tàbi para lani Tata Dios. 38 Làniana ra tè Maríaá: Nì ba dua' para ccá' huenitsìna qui' Señor Dios, ccá bá lani inte' según bá nu ra cuią'lu'. Làniana beda' ángelia ru'a lo bi.
39 Bitola nna biria Maríaá na huía chì bi le' ttu yetsi nu ga'ną le' ca i'ya tó' qui' distrito nu lá Judea. 40 Gutà'a tè bi litsi' Zacarías nna beni bi Elisabet saludar. 41 Tiémpua de biyénini Elisabet saludo qui' María nna, huatsa to' nùà' bía nna bitsiánią lè'e bi por la' redacca' latsi'. Làniana Elisabet, de beni bi recibir la'huacca qui' Espíritu Santo nna, 42 gunne bi idìtsa nna ra bi María: De lo iyaba ca niula nna adila bendecir beni Señor lu' ą'hua huatsa to' nùà' lù'ą'. 43 Ti'ani modo acca rídíá' tanto favor hasta qui'ni lu' nàna qui' enne' gunna salvación quia' nna tanèl·le' lu' inte'. 44 Porqui'ni beni diba lu' inte' saludar nna, huatsa to' núá' yì'į nna bitsiáni bi lí'a'. 45 Ica'rubà lu' porqui'ni ríalatsi' lu'; porqui'ni huacca cumplir nu chi ra Señor Dios qui' rí'ua. 46 Làniana gunne María nna ra bi:
Lani itute látsa'a' rudáliania' Señor,
47 Ą'hua tanto la' redacca' latsi' té lo lóstu'a', porqui'ni lèe nna née Dios enne' gunna salvación quia'.
48 Chi gulèqquie inte' cuenta para gunia' servir ru'a lúe, màsqui'ba labí dacca'a'.
Ą'hua dèsdeba anna iyaba ca enne' nna gá cą inte': Ica'rubà lu'.
49 Porqui'ni Tata Dios enne' té itute la'huacca quì'e nna, chi benie ca cosa ỹénitse' para inte', yala santo ná nombre quì'e.
50 Tulidàni té la' retúalatsi' quì'e
para lani iyaba canu runi ti'na nu calatsi'e.
51 Ca cosa nu chi benie nna rulue'ní qui'ni yala la'huacca té quì'e. Gùtue la'huacca qui' canu yala rebatta', benie cą vencer.
52 Gùtue la' huacca qui' canu rigú'ubia' nna bete tìe la' dàliani qui' ca enne' ỹénlatsi'.
53 Canu ritùni nna guthel·le'e la' tsè' qui' quį, hàstaá qui'ni labiru biỹa reyàtsani cą.
Pero canu rico nna, de una vez tení bequètsie ná' quį.
54 Benie ri'u cualani porqui'ni ná ri'u yetsi quì'e Israel para guni ri'u e servir nna labí betu la' retúalatsi' quì'e lani ri'u,
55 Tì'a nu benie prometer lani ca ta' tàta qui' rí'ua, dèsdeba lani Abraham, ą'hua lani iyaba ca descendencia qui' bi tulidàni.
56 Gudua tè María lani Elisabet ttú tsunna biú' ti'gá. Bitola nna beyéqquia bi litsi' bi.
57 Bi'yu bá tsá ná qui'ni itsina' huatsa to' qui' Elisabet nna beditsìna' tè bi ttu nubeyu' to' qui' bi. 58 De bina ca vecínuá ą'hua ca pariente qui' Elisabet qui'ni beni Tata Dios bi bendecir lani ttu nubeyu' to', yala bedacca' latsi' quį nna huía cą litsi' bi. 59 De uccuani huátsáa xunu' ubitsa nna huía cabi para ccá huátsáa circuncidar de beni cabi ą presentar lani Tata Dios. Uccua latsi' cabí gata' láa huátsáa Zacarías tì'ba lá tàta qui' bía. 60 Pero Elisabet nàna qui' huátsáa nna ra bi: Alàa ą́', sino Juan la gata' líį. 61 Ra tè cą bi: Bianicca ni'i, lanú pariente qui' lu' té lá ą́'. 62 Làniana gunàba titsa' cą tàta qui' huátsáa lani seña biỹa calatsi' bi gata' líį. 63 Gunàba tè bi ttu bereta nna bedia bi lúį: Juan té líį. Iyaba cą nna yala biquila' latsi' quį. 64 Lània taá nna benne Zacarías nna gudulo bi bedàliani bi Tata Dios. 65 Iyaba ca vecino qui' bía nna yala biquila' latsi' quį. Làniana le' ituba lugar i'ya tó' qui' distrito nu lá Judea gudà titsa' de iyaba nu uccua. 66 Iyaba canu bina nu uccua nna yala belaba latsi' quį ą'hua gunàba titsa' luetsi quį nna ra cą: Núgani í'yú huátsíį quée cá. Anía ra cą porqui'ni Señor Dios nna hualigani benie huátsáa bendecir.
67 Zacarías enne' uccua tàta qui' huátsáa nna guỹi' bi la'huacca qui' Espíritu Santo nna gunne bi ca titsa' nu beni Tata Dios latsi' bi inne bi nna ra bi:
68 Bendito Señor Dios qui' ca enne' Israel, porqui'ni chi due entre ri'u nu ná ri'u yetsi quì'e nna, chi bedilèe ri'u.
69 Chi guthèl·le'e ttu enne' té la'huacca quì'e para gudilèe ri'u nna dé'e le' familia qui' siervo quì'e David.
70 Anía benie prometer por nu gunne ca enne' uccua profeta quì'e dèsdeba chìa gutsa.
71 Rèe qui'ni gudilèe ri'u latsi' ná' ca contrario qui' rí'ua, ą'hua latsi' ná' iyaba canu ruyudí' cą ri'u.
72 Ra huée qui'ni éxalatsi'e nu benie prometer lani ca ta' tàta qui' rí'ua porqui'ni retúalatsi'e cabi nna labí iỹul·lanie promesa lígani nu benie lani cabi.
73 Nui nna ną́ titsa' tsè'ni nu gunne Tata Dios lani ta' tàta qui' ri'u Abraham chìa gutsa loti' rèe
74 qui'ni gudilèe ri'u latsi' ná' ca contrario qui' ri'u, para qui'ni guni ri'u e servir sin la' rátsilatsi',
75 Para qui'ni tsé'e ri'u ru'a lúe lani ttu losto' nàrì de runi ri'u nu rú'ulatsi'e itúỹiani ca tsá ccabàni ri'u.
76 Lu' nna nító' quia', ccá lu' profeta para quixa'a lu' ca titsa' qui' Tata Dios enne' dua ỹiabara'.
Porqui'ni ya'la la lu' tsía para guni lu' preparar ca néda para qui'ni guni ca enne' Señor recibir.
77 Anía modo nna quixá'ani lu' yetsi quì'e titsa' nu gunna salvación qui' quį, para qui'ni eyuniỹén latsi'e ca tul·la' qui' quį.
78 Por tántuani la' retúalatsi' qui' Tata Dios lani ri'u nna, chi benie qui'ni huànì' ttu tsá cubi para ri'u.
79 Para qui'ni canu tsè'e le' chul·la, ą'hua canu tsè'e le' ỹula qui' lù'utia nna gudani' ràbani la'yani' lo losto' quį. Ą'hua íchi'e ri'u lo néda lígani nu runna la'ỹeni.
80 Conforme dia ba Juáan riỹeni bi nna guta' huá adí fuerza espiritual qui' bi. Gureni tè bi fuera yétsiá hàstaá qui'ni bi'yu tsá cca bi presentar lani ca enne' Israel.