24
Dilatò'ni qui' tsá domínguá nna huía ca niuláa lo bàa. Làcą nna bìà' cą ca ungüento iỹixi nu beni cą preparar. Huía huá átuchùppa ca niula lani cą. Bitsina' cą nna bilá'ni cą qui'ni íyya nu yáyani ru'a bàa nna, pues ttu lado la chi ri'ą. Gutà'a ba cą nna pero lanuru cuerpo qui' Señor Jesús té nía. Acca yala nùyue uccuani cą lani la' rátsilatsi'. De repente taá nna gùdu chuppa ca nubeyu' cuitta' quį, uccua tìttini ỹó cabi. Ca niuláa nna yala gutsini cą nna bedètta' tè lo quį loyu. Ca ángeliá nna ra tè cabi cą: Biecca reyìla le entre canu yatti enne' bàni cá, lanúrue té nì, pues chi beyáthee de lo lù'uti. Hua yù ba le biỹa gutixe'e loti' reniírue le' Galilea nna rèe: Náduel·la' qui'ni Nubeyu' de Yiabara' nna gute cą ne cuenta làtsi' ná' canu tul·la' hàstaá qui'ni gutti cą ne lo yà curútsia, pero tsùnna ubitsa bitola nna eyáthee de lo lù'uti. Làniana bexa latsi' ca niuláa ca titsa' nu gunne Jesús. Bedà' tè cą lo bàa nna beyya cą huequixa'áni tsìnia ca discípuluá ą'hua adí ca enne' iyaba ca cosį.
10 María enne' Magdala nna, ą'hua Juana nna, ą'hua attu María nàna qui' Jacóbua nna, ą'hua adí ca niula nna gutixa'a cą ca cosį ru'a lo ca apóstol. 11 Pero para làcabi nna puro cuento ba ná nu ra ca niuláa, acca labí huíalatsi' cabi nu ra canaá. 12 Pero Pedrua nna huía tè bi quèthani lo bàa. Gunna' tè bi liú'u nna bilá'ni bi tsuą' teruba ca lári' nu betètsiní cabi Jesús. Bedà' tè bi nna yala belaba latsi' bi de nu uccua.
13 La'a mísmuba tsá lània nna, chuppa cabi nna deyya cabi ttu yetsi to' láą Emaús, ga'ną ttú tsunna legua ti'gá idittu' de Jerusalén. 14 Dia cabi lo neda rue' cabi titsa' qui' iyaba ca cosa nu chi uccua. 15 De rue' thuti cabi titsa' nna bitsina' tè la'a mísmuba Jesús nna dia tìe lani cabi. 16 Pero làcabi nna labí bedácca'ni cabi qui'ni Jesús bá enni'a rida' lani cabi. 17 Làniana rèe cabi: Biani titsa' ní nuą' rue' le de yù'u le néda, biecca yala rehuiní'ni le nì'i. 18 Becàbi ttu bi lá bi Cleofas nna ra bi e: Iyáỹiani ca enne' nna yù cą biỹa ná nu uccua le' Jerusalén nàya náthíą́'. Tsí làteruba lu' nu huía nà' nna labí yù lu' nu uccua cá. 19 Làniana rèe cabi: Biani uccua. Làcabi nna ra cabi e: Pues acerca de Jesús enne' Nazaret enne' uccue profeta qui' Tata Dios lani la'huacca, tantua por ca hecho quì'e le' templua ru'a lo iyábani ca enne', ą'hua por ca titsa' tsè'ni quì'e nna, 20 pero ca sacerdote principal nna ca uxtícia qui' tu'ą' nna bete cą ne cuenta hàstaá qui'ni gulèqquia cą sentencia quì'e gattie nna, betaá' cą ne lo yà curútsia. 21 Atsi'íni intu' nna uccuani tu' qui'ni lèe nuá enne' ná qui'ni ìta gunie librar yetsi Israel. Pero anna lá cca tsunna ubitsa qui'ni gùttie lo curútsia nna bigàttsi' tìe. 22 Ą'hua yala uccuaỹí latsi' tu' por nu ra tuchùppa ca niula canu huía huá latsi' quį ne. Làcą nna huía cą ru'a bàa ántesca tsáni', 23 pero núruhuá cuerpo qui' Jesús té nía, acca beyéqquia cą nna ra cą qui'ni bilá'ni cą ca ángel de ỹiabara' nna ra cabi cą qui'ni Jesús nna beyacca bànie nna, 24 huía tè tuchùppa ca compañero qui' tu' ru'a bàa nna bilá'ni cabi qui'ni hualibani ca niuláa nu ra cą, pero labí bilá'ni cabi Jesús. 25 Làniana ra tè Jesús cabi: Lebi'i nu làa ritelíni. Yala bétsi cca le convencer para tsíalatsi' le iyaba nu gunne ca profeta, 26 tsí álahua uccua duel·la' qui'ni Cristua nna quée padecer iyaba ca cosį ántesca etsìne'e ỹiabara' para thí'e la' dàliani nna quée enne' ỹeni cá. 27 Làniana bethàtsi là'nànie cabi iyaba ca Escritura nu riquixá'a acerca de lèe, dèsdeba ca libro nu bedia Moisés ą'hua ca libro nu bedia iyaba ca profeta nna. 28 Betsina' bá cabi yetsi Emaús. Jesús nna benie ti'atsi dia bée adí idittu'. 29 Pero làcabi nna yala duel·la' beni cabi gutta'yúni cabi e nna ra cabi: Nìba beyà'na cuią'lu', porqui'ni chì' tegání ràl·là. Làniana gutà'a tìe litsi' cabi. 30 De chi re'níe lo méỹaá lani cabi nna guỹi'e ettaxtílaá nna gunàbèe bendición nna gùl·le'ée na nna bì'e cabi. 31 Làniana gutelíni cabi qui'ni Jesús bá enni'a. Pero lèe nna de repente taá bede'e ru'a lo cabi nna labiru bilá'ni cabi e. 32 Làniana ra tè luetsi cabi: Tsí álahua tì'a ttu yi' nu ràl·la' uccua titsa' quì'e lo losto' ri'u loti' gunènie ri'u de beyú'u ri'u nédaá nna gutixa'ánie ri'u nu ra lo Escritura cá. 33 Guduli tabá cabi nna beyéqquia cabi Jerusalén nna betseláni cabi tsìnia ca apóstol tsè'e cabi júntubá, ą'hua adí ca enne' tsè'e lani cabi. 34 Làcabi nna gutixa'a tè cabi qui'ni hualigani chi beyátha Señor de lo lù'uti nna bànie attu nna, ą'hua chi bilá'ni Simón ne. 35 Làniana chuppa ca ènne'yu'a nna gutixa'a huá cabi iyaba nu uccua loti' deyú'u cabi néda para yetsi Emaús, ą'hua ti'iỹa modo bedácca'ni cabi e tiempo de gùl·le'ée ettaxtílaá nna.
36 Atsaba rinne cabi nna, la'a mísmuba Jesús nna gùdue lahui' iyaba cabi nna benie cabi saludar nna rèe: La'ỹeni para lo losto' le. 37 Pero làcabi nna yala gùtsini cabi, belába latsi' cabi qui'ni bilá'ni cabi ttu nu tsayèlà. 38 Pero lèe nna rèe cabi: Bianicca rátsini le nna gùl·lani la' rudu chùppanią lo losto' le nì'i. 39 Línna'áruhuá ca nàya' nna ca nì'a' nna, qui'ni la'a inte' ba nui. Liuláppa' nna línna' tsè', porqui'ni ttu espíritu nna labí yu'ą́ bèlá' nìhua tsítta nna, inte' nna entero cuerpu ba ná' tì'taání rilá'ni le inte' dua' nì. 40 De rèe anía nna, belue'nie cabi ca né'e nna ca nì'e nna. 41 Làcabi nna labí huía tè latsi' cabi por tanto la' redacca' latsi' canchu enni'a nua' Jesús. Lèe nna rèe cabi: Tsí hua té tí' qui' le biỹa go ri'u. 42 Bete tè cabi ttu pedazo bél·la nàyì' quì'e ą'hua ttu etta ỹìxi bédu nna. 43 Guỹi' tìe cą nna bilá'ni cabi e gùtùe. 44 Làniana ra tìe cabi: Chi gutixa'ánia' le loti' reniíruà' lani lía qui'ni uccua duel·la' ccá cumplir iyate nu ga'na escrito nu cca quia' lo ley qui' Moisés nna ą'hua nu ra lo ca libro nu bedia ca profeta nna libro láą Salmos nna. 45 Làniana bethàtsie la' ritelíni qui' cabi para qui'ni telini cabi tsè' ca enseñanza nu ra lo ca Escríturaá acerca de lèe nna, 46 rèe cabi: Ą' bá ga'na escrito, qui'ni uccua duel·la' qui'ni Cristua nna quée padecer, pero bìtsa tsunna nna eyáthee de lo lu'uti nna, 47 ná qui'ni ccá predicar lani nombre quì'e, dèsdeba Jerusalén hàstaá le' iyaba ca nación qui' yétsiloyu qui'ni eyacca ca enne' arrepentir nna eyuniỹén latsi' Tata Dios ca tul·la' qui' quį. 48 Lebi'į nna chi bilá'ni le iyaba ca cosa nu uccua lani inte', para qui'ni cueqquia lí lé cą ru'a lo ca enne'. 49 Inte' nna ithél·la'a' lani le nu chi beni Tata quí'a prometer qui'ni gúnnée qui' le, pero lebi'i nna ná qui'ni cueda ba le le' ciudad Jerusalén nì hàstaá qui'ni guni le recibir itute la'huacca de ỹiabara' nu gúnnée qui' le.
50 Jesús nna benérue cabi lo néda para fuera ciudáad nna guda' cabi lani e hàstaá yetsi láą Betania. Nía nna guchìtha né'e ru'a lo cabi nna benie cabi bendecir. 51 Hua dàa cànna ba né'e runie cabi bendecir nna de repente taá bede'e ru'a lo cabi nna déyyeé ỹiabara'. 52 Làcabi nna bedu taá ỹibi quį nna beni cabi e adorar. Làniana beyéqquia cabi Jerusalén nna yala bedacca' latsi' cabi. 53 Tulidàba gùtse'e cabi le' templua bedàliani cabi Tata Dios.
Ą' uccua.