2
Jesucristua nna gùlie le' yetsi Belén estado qui' Judea tiempo loti' rigú'ubia' rey Herodes. Làniana tuchùppa ca enne' yala la' riyeni tsè' te qui' quį, lá cą magos nna bitsina' cą le' ciudad Jerusalén, da' cą idittu' tsè' lado ril·lani bitsa. Ca máguá nna gunaba titsa' cą nna ra cą: Ti'ani uccua enne' chì' gùlia ba rey qui' ca enne' Israel, qui'ni loti' tsè'e tu' látsi tu'a nna bilá'ni tu' bélia nu rulue' qui'ni chi gùlie, acca da' tu' para guni tu' e adorar. De bina rey Herodes nu ra ca máguá nna yala nuyue uccuanią ą'hua iyaba canu Jerusalén nna. Acca gutaỹi chìą iyaba ca sacerdote principal tsè'e le' ciudad ą'hua ca maestro nu rulue' nu ra lo Escritura qui' caniá nna gunaba titsa'ą cą nna rą: Gani ná qui'ni galia Cristua. Lacą nna ra cą na: Le' yetsi Belén región qui' Judea, la'a mísmuba estado qui' rí'uį, porqui'ni ą' ra lo libro nu bedia attu enne' gunne parte Tata Dios nna rèe:
Lu' Belén región qui' Judá, yetsi yala xcuichu to' ná lu', pero adírula dacca' lu' de lo iyaba canu rigú'ubia' qui' Judá, porqui'ni nì galia ttu enne' ichi'e iyaba ca enne' Israel nna hui'e cą cuidado porqui'ni ná cą enne' quia'.
Làniana gutaỹi gattsi' ba Herodes ca máguá nna. Iyá ỹíabani gunaba titsa'ą cą ą'hua tsáliaỹa itsá chi uccua gul·lani bélia. Guthel·la' tìą cą Belén nna rą: Litsia linaba titsa' tsè' taá gaỹa gulia huatsą'; canchu chi etseláni li e nna, equixá'ani le inte' para qui'ni tsa'a huá' guni ye' e adorar. De biyénini cą nu ra Herodes nna dia tè cą. La'yani' qui' bélia nu bilá'ni canaá nna denéruą lo quį hàstaba qui'ni bitsina'ą làti te huátsáa. 10 De bilá'ni cą guleda la'yani' qui' bélia nna yala bedácca'ni cą. 11 Làniana gutà'a cą le' yú'a nna bilá'ni cą Jesús lani nàna quì'e María, acca bèdu ỹibi quį nna beni cą Jesús adorar. Làniana guleqquia tè cą ca regalo qui' caniá nna bete cą quì'e oro nna incienso nna mirra nna. 12 Pero ca máguá nna por medio de lo yèla qui' quį nna uccua cą saber qui'ni bittu eyeqquia cą ru'a lo Herodes. Acca lacą nna deyya cą attu neda huaya' la para látsi quį.
13 Bedà' diba cą nna làniana ángel enne' guthel·la' Señor Dios bitsina' bi lo yèla qui' Joséa attu nna gunènie bi nna rèe bi: Huàtha, guỹi' huatsą' lani nàna quì'ą' nna becuitta huía Egiptua la, nía ba tsé'e le hàstaba qui'ni equixá'ania' lu', porqui'ni Herodes nna eyilą huatsą' para gúttią ne. 14 Làniana la'a yèla taá huatha Joséa nna guche' bi María lani huatsa nna gudà' cabi dia cabi idittu' tsè' hàstaba le' nación Egiptua. 15 Nía ba gutsé'e cabi hàstaba qui'ni gùtti Herodes. Anía modo nna uccua cumplir nu ra Señor Dios lo libro nu bedia attu profeta quì'e nna rèe: Egiptua la beyáỹia' ỹi'ni ya'a.
16 De gutelíni Herodes qui'ni uccua bą́ burla por ca máguá nna yala bitsa'ánią nna benią mandado gatti iyaba ca nubeyu' to' nu chì' bitsina' taá hàstaba nu chuppa idani le' yetsi Belén ą'hua le' iyaba ca yetsi to' anta' exa taá nía, de acuerdo lani fecha nu chi ra ca máguá na. 17 Anía modo nna uccua cumplir ca titsa' nu ra Tata Dios lo libro nu bedia Jeremías attu enne' uccua profeta quì'e nna rèe:
18 Biyéniní le' yetsi Ramá ribetsi ca descendiente qui' Raquel enne' gùdua tiempo antigua;
yala dìtsa ribetsi cą nna rehuiní'ni cą, pero labí uccua latsi' quį etáni cą la'ỹeni, porqui'ni gùtti ca ỹi'ni to' qui' caniá.
Ą' bedia profétaá. 19 Gùtti diba Herodes nna gudu ángelia attu lo yèla qui' Joséa loti' tsè'e ru cabi Egiptua. 20 Gunènie bi nna rèe bi: Huàtha nna beche' huatsą' lani nàna quì'ą' para región qui' Israel, porqui'ni chìa gùtti canu uccua latsi' quį gútti cą huatsą'. 21 Làniana huatha taá Joséa nna beche' bi María lani huátsáa nna deyya cabi para región qui' Israel. 22 De bina Joséa qui'ni Arquelao ỹi'ni Herodes rigú'ubi'ą le' región qui' Judea parte ta' tàta qui' niá nna, gùtsibáni bi eya'a bi nía. Pero por medio de lo yèla qui' bi nna uccua bi saber qui'ni adila tsa' tsía bi región qui' Galilea. 23 Bitsina' bi nía nna gùdua bi le' ttu yetsi lá Nazaret. Anía modo nna uccua cumplir ca titsa' qui' Tata Dios nu gune ca profeta qui'ni ą'hua gata' lée Enne' Nazareno.