CA TITSA' TSE' NU CCA QUI' JESUCRISTUA NU BEDIA SAN MARCOS
El Santo Evangelio Según
SAN MARCOS
1
Gudulo evangelio nu cca qui' Jesucristua Ỹi'ni Tata Dios, tì'ba riquixé'e lo libro nu bedia profeta Isaías enne' gùdua ántescala ìta Jesucristua yétsiloyu:
Inte' nna rithél·la'a' mensajero quia', deneru bi lo lu',
Para ithàlia bi néda para guni cą lu' recibir.
Rùyeni ttu enne' fuera yetsi nna ra bi ca enne' ritsina' ru'a lo bi:
Lítsé'e leda porqui'ni chi da' Señor; liutha' lí ca néda qui' la'labàni qui' le para lèe.
Ca tìtsi'į nna uccua cą cumplir por Juan enne' beni bautizar. Gurèni bi fuera yetsi nna, gutixa'áni bi ca enne' lani poder qui'ni dàni cą eyacca cą arrepentir por ca tul·la' qui' quį para qui'ni eyuniỹén latsi' Tata Dios qui' quį nna ccá tè cą bautizar. Biria tè ca enne' qui' iyaba ca yetsi to' anta' le' región qui' Judea, ą'hua iyaba canu Jerusalén huía cą làti du Juáan para gudà naga' quį qui' bi. Beyuni cą reconocer ca tul·la' qui' quį lani Tata Dios, làniana Juáan nna beni bi cą bautizar le' yò Jordán. Juáan nna guccu' ỹó bi nu de ittsa' ỹó camello, guthi tè lè'e bi ttu cincho nu de yeti. Uccuabàni tèni bi tsua' teruba ttu clase guxaru', ą'hua ỹixi qui' i'yatò'. Gutixà'a huáni bi cą nna ra bi: Enne' íl·lani bitola de inte' nna, adí la'huacca té quì'e tì'chu inte'; nìdirubani làa dàcca'a' para iyèta'a' cueqquia' ca guarachu yù'u nì'e, porqui'ni née enne' santo. Inte' nna runia' le bautizar lani inda, pero lèe nna gunie le bautizar lani Espíritu Santo.
Tiempo lània nna biria Jesús le' yetsi Nazaret región qui' Galilea. Begàdia tè Juáan ne inda le' yò Jordán. 10 De beria Jesús le' indaá nna bilá'nie qui'ni biyàlia ỹiabara' nna huadi Espíritu Santo tì'a ttu becha to' nna bitsine'e iqquie. 11 Biyeni tení tsi'i ttu enne' gunne de ỹiabara' nna rèe: Lu' nna ná lu' Ỹi'nia', yala catsi'í te' lu'; por lu' nna yala la' redácca'latsi' te quia'.
12 Làniataá nna guche' Espíritu Sántua Jesús le' desiértuá lá. 13 Nía nna gùdue chua' ubitsa nna chua' yèla nna. Tsè'e huá iỹetse' ca animal tuxu nía. Numalua nna benią ne prueba canchu hua rialànią gunie nu calatsi'į. Bitola nna bitsina' ca ángel nna beni cabi Jesús servir.
14 Loti' té Juáan litsi' ìyyàa nna, deyya Jesús para Galilea. Nía nna gutixè'e ca titsa' tsè' cubi nu cca qui' la' rigú'ubia' qui' Tata Dios, 15 rèe: Annana chi bi'yu tsá calatsi' Tata Dios qui'ni ca enne' nna hue'él·la' cą qui'ni quée enne' cu'úbia'nie cą; acca leyàcca arrepentir por ca tul·la' qui' le nna lítsíalatsi' le ca titsa' nu rulue' ti'iỹa modo l·lá le.
16 Loti' rènie ru'a indatò' qui' Galilea nna, bilá'nie Simón lani bettsi' bi Andrés rudàl·la cabi exxa nu rudàxu'ní cabi bél·la, porqui'ni uccua cabi nu huedàxu' bél·lá. 17 Ra tè Jesús cabi: Lita lani inte', inte' nna gunia' qui'ni ca enne' la guni le pescar. 18 Betha'na taá cabi ca exxa nna dia tè cabi lani e. 19 Guttè tí'díbée nía nna bilá'nie Jacóbua lani bettsi' bi Juáan yù'u cabi le' bárcuá lani tàta qui' cabi Zebedéua, reyuni cabi ca exxa nu rudaxu'ní cabi bél·lá. 20 Gutàỹi tìe cabi. Làcabi nna betha'na taá cabi tàta qui' cabi Zebedéua le' bárcúa lani adí canu tsè'e nía hueni cualani nna, dia tè cabi lani Jesús. 21 Bitsina' cabi le' yetsi Capernaum. Ca tsá redi' latsi' ca enne' Israel nna huía Jesús le' sinagoga làti retuppa cą. Nía nna gutixa'ánie cą ca enseñanza tsè' qui' Tata Dios. 22 Yala biquila' latsi' quį por ca enseñanza quì'e, porqui'ni adírula tsè' gutixa'ánie cą tì'chu ca maestro nu rulue' nu ra lo ley qui' religión qui' caniá. 23 Le' sinagoga qui' caniá nna re' ttu nubeyu' ccą padecer por ttu espíritu malo, guduluą gunnią iditsa nna, 24 rą: Jesús enne' Nazaret, biani té qui' lu' lani intu' acca da' lu' nì. Tsí da' chì lu' para gul·luỹa lu' latsi' tu', áccá. Hua nabia' ba te' lu', ná lu' Enne' Santo guthel·la' Tata Dios. 25 Gutitsa' tè Jesús na nna rèe: Bethia rú'a lu' nna beria lo losto' nubeyu'į. 26 Espíritu malua nna becuíbi tsà'tsà'nią nubeyu'a nna, idìtsani gurètsiya'ą, làniana betsè'e latsi'į nubeyu'a. 27 Adírulá uccuaỹí latsi' iyábani ca enni'a, acca gunàba titsa' luetsi quį nna ra cą: Biagani nui cá. Biani enseñanza cubi ni nui cá. Nubeyu'į nna té la'huacca quì'į para gunią mandar hàstaá ca espíritu malo, atsi'íni hua runi caso cą qui'į nna. 28 Làniana tsàtito'ni gudàa titsa' quì'e ituba región qui' Galilea.
29 De beria cabi le' sinagógaá nna huía cabi litsi' Simón nna Andrés nna lani Jacóbua nna Juáan nna. 30 Suegra qui' Simón nna té tìą yi'bél·laníą ỹìl·lá. Gutixà'a tèni cabi Jesús qui'ni ra'nią. 31 Làniana gubígue'e nna bedaxu'e ní'į nna guchìthee na. Luégutaání nna beria chìą ỹìl·láa nna beni tabą́ cabi servir.
32 Gùl·là diba lània chì' benia taání bitsa nna, tàhua' cą ru'a lúe iyaba canu ra'ni ą'hua canu cca padecer por ca espíritu malo. 33 Iyábani ca enne' le' yétsiá nna bituppa cą ru'a puértaá. 34 Jesús nna beyunie iỹétse'ni canu rà'niá télá télá bá ná itsahue' yù'u cą. Ą'hua benie mandado qui'ni beria iỹetse' ca espíritu malo lo losto' ca enne'. Nihua labí be'él·le'e ca espíritua inne cą, porqui'ni benibíá' bá cą nuỹa née.
35 Attu yu'udílaá hua náru chul·la nna, huatha Jesús nna huíe ttu lugar yà'latsi', nía nna benie oración. 36 Simón ą'hua adí ca enne' tsè'e lani bi nía nna beyìla cabi e. 37 De betseláni cabi e nna ra cabi e: Iyáỹiani ca enne' reyìla cą cuią'lu'. 38 Lèe nna rèe cabi: Lítsa' adí ca lugar canu anta' exa gáabá para qui'ni guni huáni ya' cą predicar. Porqui'ni para nui la daya'. 39 Benie predicar le' ca sinagoga qui' ca enne' Israel itúbani Galilea, ą'hua benie mandado qui'ni beria ca espíritu malo lo losto' ca enne'.
40 Bitsina' tè ttu nubeyu' ra'nią yétsú' yutsu', bedùni ỹibį ru'a lúe nna gutta'yúnią ne nna rą: Canchu hua calatsi' cuią'lu' nna huaccani cuią'lu' eyuni cuią'lu' inte'. 41 Jesús nna yala betúa latsi'e na, becà tè né'e beláppe'e na ra tìe: Huacca látsa'a', beyacca nàrì. 42 Cuantu taání rèe na anía nna, betua chì itsahue' qui' niá nna beyacca taá latsi'į. 43 Làniana bechu titsa' tìe na, pero yala recomendar benie na, 44 rèe: Bè' cuidado qui'ni nú ttú tè nuỹa quixá'ani lu', sino huía ru'a lo sacerdótea para qui'ni ilá'ni bi lu', bete tè ofrenda qui' lu' tì'a nu beni Moisés mandado muestra de qui'ni chi beyacca nàrì lu', para qui'ni cáỹén latsi' quį. 45 Nubeyu'a nna bedà' dibą nna guduluą bedàą titsa' gutixà'ą iyaba nu uccua. Acca labiru uccua gá'a ga Jesús dàcca'lo taá le' yétsiá, sino adila tsa' bega'na bée fuera làti lanú iỹé enne' tsè'e. Pero siempre dihua huía ca enne' qui' iyábani ca yétsiá ru'a lúe.