CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PABLO PARA FILEMÓN
La Epístola Del Apóstol San Pablo A
FILEMÓN
1
Inte' Pablo annana tí'a' litsi' ìyyį, téni cą inte' preso porqui'ni riquixà'a' nu cca qui' Cristo Jesús nna runia' nu rèe, acca bitsa'áni cą inte'. Inte' lani hermano qui' ri'u Timoteo nna rudiàni tu' lu' Filemón porqui'ni ná lu' amigo tse' qui' tu', ą'hua yala cualàni runi lu' intu' lo tsina qui' Señor. Cartį nna ná huą́ para hermana qui' ri'u Apia ą'hua para Arquipo, yala compañero tse' ná bi qui' tu' nna recabínią tsè' canu rinne contra titsa' qui' Tata Dios. Cartį nna ná huą́ para iyaba canu ríalatsi' nna retùppa cą le' litsi' lu', para qui'ni iyéni huáni cą biỹa nui níá'. Calátsa'a' qui'ni Dios Padre qui' rí'ua nna gunie le bendecir lani adí favor qui'e ą'hua lani la'ỹeni nu runna Jesucristua enne' née Señor lo iyate.
Tulidàba rexa látsa'a' lu' nna runia' oración por lu' nna ruí'a' gracia Tata Dios por lu', porqui'ni ca hermano nna riquixà'ani cą inte' ti'iỹa tsè' runi lu' lani iyaba cą, porqui'ni té la' tsì'ilatsi' lo losto' lu' para Señor Jesucristo ą'hua para làcą, ą' modo nna ritelíni qui'ni ná lu' ttu enne' ríalatsi'. Acca adí ca enne' nna ría hua latsi' quį ne. Rinábania' Tata Dios por iyaba ca hermánua qui'ni gútie adí la' ritelíni qui' quį para qui'ni gunibia' cą adí tse' iyaba nu chi beni Jesucristua lo losto' le. Yala redácca'ni lóstu'a' por la' tsì'ilatsi' qui' lu' porqui'ni ną́ ttu bendición para inte'. Ą'hua por medio de lu' hermano to' quia', chi gul·lani adí la'ỹeni lo losto' adí ca enne' qui'e.
Lu' Filemón, canchu calátsa'a' gunia' lu' mandado guni lu' nu ná deber qui' lu', pues hua té derecho quia' porqui'ni ná' apóstol. Pero por la' tsì'ilatsi' nu té lo lóstu'a' lani lu', acca rinába lánia' lu' favor, inte' Pablo chi ná' adí enne' gùla nna tí'a' litsi' ìyyį porqui'ni runia' nu ra Cristo Jesús. 10 Yala favor rinábania' lu' Filemón por esclavo qui' lu' láą Onésimo, porqui'ni le' litsi' ìyyį nna gutixa'áni ya' ą evangelio nna chi ríalatsi'į, acca por nui nna chi ną́ ỹì'ni to' quia'.
11 Loti' dua rù Onésimo lani lu' nna labí beni cásuą biỹa mandado runi lu' ą, pero annana chi té attu la' rulábalatsi' cubi qui'į, acca yua' qui'ni huaỹu'ni lu' ą, ą'hua para inte' nna. 12 Annana rethél·la'a' Onésimo làti dua lu' attu lani cartį ti'atsi lóstu'a' runią na acompañar, acca édi' lu' ą nna bittu guni lu' ą castigar màsqui'ba ccą́ merecer. 13 Rethél·la' ya' ą màsqui'ba rú'u látsa'a' qui'ni eyà'ną le' ciudíį miéntraste tí'a' litsi' ìyyį para qui'ni táxi'ą nu riquina' te' tì'atsi du bá lu', para qui'ni gunią adí nu ná guni lu' de téni cą inte' preso porqui'ni riquixà'a' evangelio qui' Cristo Jesús.
14 Bittu calátsa'a' guni lu' biỹa por inte' canchu labí voluntad té qui' lu' para guni lu' ą, para qui'ni favor nu guni lu' quia' de edi' lu' Onésimo nna guni lu' ą porqui'ni càba latsi' lu' alàa ti'atsi ruthítsinia' lu'. 15 Màsqui'ba Onésimo labí tse' benią lani lu' nna becuìttą lani lu' nna tuchùppa ubitsa to' labiru gùduą lani lu'. Pero xiaba ą' uccua para qui'ni édi' lu' ą attu nna gunią tsina lo lu' para siempre, 16 pero álaáruhuá tì'a ttu esclavo teruba, sino adiru tse' annana porqui'ni ná huą́ ttu hermano querido. Yala catsi'í ti' ą, pero lu' nna ná qui'ni adírulá catsi'íni lu' ą porqui'ni lą nna ną́ nu gunią tsina lo lu' ą'hua ttùba hermano chi ná chùppa le lani Señor.
17 Acca canchu hualigani té la' tsì'ilatsi' qui' lu' lani inte' tì'a lani ttu amigo dítsi qui' lu', édi' lu' ą attu vuelta tì'atsi inte' ba. 18 Canchu Onésimo nna benią biỹa lènìni qui' lu', ą'hua canchu biỹa gútuą qui' lu' nna, pues cuenta quíbá' guthà'na lu' cą. 19 Beyu tsáruhuá ti'iỹa ná létrį, qui'ni inte' ba runi ya' ą: Inte' Pablo hua yíỹa bá' nu dàa qui' lu'. Bíttuhuá calátsa'a' eláppinia' lu' biỹa bénná' qui' lu', nada más nia' qui'ni por medio de inte' nna chi guta' la'labàni nu labí ttíą qui' lu'. 20 Accaỹa hermano to' quia', guni lu' nui por inte' porqui'ni catsi'íni lu' Señor, para qui'ni íl·lani adí la' redacca' latsi' lo lóstu'a' lani e. 21 Ą' rudíania' lu' porqui'ni ràppa' confianza lani lu' qui'ni runi lu' obedecer, ą'hua yua' qui'ni guni lu' adí teérulá tì'chu nu rinába yì'į. 22 Ą'hua gúnitsè' bál·la lu' làti egà'na' canchu chi itá' huenàba titsa' le, porqui'ni ráppá' confianza lani Tata Dios qui'ni ecàbie ca oración nu runi le por inte' qui'ni pronto taá cca te' itá' làti tse'e le.
23 Ą'hua Epafras nna rithèl·la' huą́ la' rinàbatitsa' qui' lu'. Epafras nna té huą́ litsi' ìyyį lani inte', porqui'ni riquixá'a huą́ nu cca qui' Cristo Jesús. 24 Ą'hua Marcos nna Aristarco nna Demas nna Lucas nna riquixá'a huá cą nu cca qui' Cristo Jesús tì'ba runia' nna, rithèl·la' huá cą la' rinàbatitsa' qui' lu'.
25 Xana' Ri'u Jesucristua nna gunie iyáỹiani le bendecir. Ą' bá ná carta quia' nu rithél·la'a' lani lu'.