CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PABLO PARA CA ENNE' ROMA
La Epístola Del Apóstol San Pablo A Los
ROMANOS
1
Inte' Pablo runia' nu rinèni Jesucristua inte' nna ná' apóstol quì'e porqui'ni Tata Dios nna chi gutàỹie inte', chi becuí'e inte' para equixà'a' evangelio quì'e. Ca bendición nu ra lo evangéliuį nna, Tata Dios nna chìa benie prometer dèsdeba antes qui'ni ithèl·le'e cą lani ri'u, tì'a ra lo Santa Escritura nu bedia ca enne' canu uccua profeta nna gùnne cą parte quì'e chìa gutsá. Evangelio nna ną́ mensaje tsè' porqui'ni riquixá'ą nu cca qui' Xana' Ri'u Jesucristo enne' ná Ỹi'ni Tata Dios. Jesucristua nna née descendiente qui' David enne' uccua rey tiempo antigua. Jesucristua nna gùlie le' yétsiloyu tì'a ri'u, pero bilá'ló qui'ni née Ỹi'ni gani Tata Dios, porqui'ni bitola de chi gùttìe nna beyáthee de lo lù'uti, prueba nu rulue' qui'ni labí biỹa tul·la' benie nna née enne' completamente tsè' tì'a ná Espíritu Santo. por la'a mísmuba Jesucristua nna, acca yala catsi'íni Tata Dios intu' nna guthèl·le'e intu' ttsá' tu' huequixà'a ti'iỹa enne' tsè' ná Jesucristo, para qui'ni ca enne' qui' adí ca nación nna iyénini cą nu cca quì'e nna tsíalatsi' quį ne nna guni cą nu rèe. 6-7 Ą'hua iyaba lebi'i canu ríalatsi' tsè'e le' ciudad Roma: Chi nàỹi le nna chi ná le qui' Jesucristua. Yala catsi'íni Tata Dios le nna chi naỹìnìe le porqui'ni calatsi'e qui'ni íche' le ttu la'labàni nàrì. Calátsa'a' qui'ni Dios Padre qui' rí'ua nna gunie le bendecir lani adí favor quì'e ą'hua lani la'ỹeni nu runna Jesucristua enne' née Señor lo iyate.
Primérute calátsa'a' quixa'ánia' le qui'ni yala gracia rui'a' Tata Dios quí'a lani nombre qui' Jesucristua por iyaba lebi'į, porqui'ni iỹé ca enne' nna riquixá'a cą qui'ni chi ná le ca enne' chi ríalatsi'. Tata Dios enne' runia' servir lani itute latsi' lóstu'a' de riquixà'a' ti'iỹa tsè' ná salvación nu runna Ỹi'ni áa, lèe nna yùe qui'ni rexalátsa'a' lebi'i tulidàba canchu chi runia' oración. 10 Rinábania' Tata Dios qui'ni canchu hua ná voluntad quì'e gúnnée inte' lo néda para ìta' tanél·lia' le. 11 Porqui'ni yala calátsa'a' ilá' te' le para qui'ni thí' le adí bendición por medio de biỹa capacidad nu rutie quia' para qui'ni ccá le creyente adí tsìttsì. 12 Lebi'i nna gatà'ni le adí ánimo de riyénini le qui'ni ràppa' confianza Jesucristua tulidàba. Pero ą'hua inte' nna ccá huá' animar de rilá' te' ti'iỹa tsìttsì ná le lani e, canchu chi ìta' tanél·lia' le. 13 Hermanos to' quia', calátsa'a' ccá le saber qui'ni iỹé vuelta tsè' chi guleqquia lettia quia' ìta' làti tsè'e le para qui'ni ilá' te' le nna ccaỹén látsa'a' qui'ni runi le nu ná tsè' tì'a chi gunenia' le, tì'a chi bilá' te' qui'ni ca creyente qui' adí ca nación chi runi cą tsè' ca enseñanza quia'. 14-15 Té ttu obligación quia' quixa'ánia' iyábani clase de ca enne' qui'ni Cristua nna chi bitée para gudilèe cą, tàntua lani canu rinne titsa' griego, ą'hua lani canu rinne adí ca titsa' huaya' l·le; tàntua lani canu ccani ìttsì, ą'hua lani canu bittu ccani l·le. Acca du taá' listo ttsà'a' huequixà'a evangelio làti tsè'e le. 16 Nidí tito' labí ratsi te' quíxa'á' evangéliuį le' ciudad qui' le Roma, porqui'ni Cristua nna té la'huacca quì'e para gudilèe iyaba ca enne' canchu tsíalatsi' quį quì' e, tàntua ca enne' judío, làniana ca enne' qui' adí ca nación huaya' l·le. 17 Porqui'ni mensaje de salvación nna rului'ą qui'ni Tata Dios nna chi guthàlie neda para iria ri'u nàrì lani e de iyaba ca tul·la' qui' ri'u, para qui'ni labiru ccá ri'u culpable ru'a lúe, canchu tsíalatsi' ri'u nna gappa ri'u confianza lani e tulidàba, tì'ba chi ga'na escrito:
Nuỹa tediba enne' de chi biria nàrìą lani Tata Dios por medio de fe nu té quì'į lani e,
lą nna ccabànią tulidàba.
18 Ą'hua dèsdeba ỹiabara' rulue' qui'ni chi dá' juicio qui' Tata Dios iqquia iyaba canu labí calatsi' quį ccá cą enne' losto' nàrì tì'a Tata Dios, acca labí runi cą nu ná tsè', sino runi lá cą nu ná mal contra ca enseñanza nu ra lo ca titsa' lí. 19 Il·lani castigo qui' Tata Dios lani cą porqui'ni runi cą nu ná mal màsqui'ba chi yù cą qui'ni dúe, ą'hua chi beluè'nie cą nu ná qui'ni gunibia' cą quì'e. 20 Por ejemplo: labí rilá' tènì ri'u Tata Dios, pero claru taá chi yù ca enne' dèsdeba gùre' yétsiloyu qui'ni té iỹeni la'huacca quì'e, ą'hua qui'ni labí biỹa tul·la' runie. Acca labí modo té gudu cą biỹa pretexto por ca tul·la' nu runi cą. 21 Chi yù cą qui'ni dua Tata Dios, pero labí calatsi' quį gudàliani cą ne tì' tegá què merecer, nìhua labí rue' cą ne gracias. Antes la rulaba latsi' quį nu labí dacca' nna bétsi bétsi bá gùre' chul·la le' la' riyeni qui' quį nna beyacca cą enne' necio. 22 Rena cą qui'ni yala la' riyeni tsè' té qui' quį, pero adílá enne' necio ná cą. 23 Labí rudàliani cą Tata Dios, sino rudu lá ỹibi quį ru'a lo ca imagen nu rilá'ní ti'atsi ná cą enne' pero ídolo bá ná cą, labí ná cą nu bàni tì'a Tata Dios enne' bàni tulidàba. Ą'hua runi cą adorar ca figura de ca bìnni to' dia lo be', ą'hua qui' ca animal canu tsìa tappa nì'a quį l·le, ą'hua runi cą adorar ca bèl·là según creencia qui' ca enne'. 24 Acca Tata Dios nna bétse'e latsi'e cą cueni cą le' ca vicio qui' quį para qui'ni guni cą ca cosa mal nu runi bá latsi' quį nna beni cą ca cosa cùttsi. 25 Làcą nna bèttsibi cą ca titsa' qui' Tata Dios nna huía lá latsi' quį la' bèỹia. Beni cą adorar ubitsa ą'hua adí ca cosa nu beni Tata Dios, en lugar de la'a labée enne' què merecer qui'ni guni ri'u e adorar tulidàba. Quíỹaru e por la'huacca quì'e. 26 Làniana Tata Dios nna bétse'e latsi'e cą attu vuelta para guni cą la' ridàlatsi' nu labí ná nàrì qui' quį, hàstaba ca niula nna labiru beni cą según naturaleza qui' quį sino beni lá cą contra nu náni Tata Dios para ca niula. 27 Ą'hua ca nubeyu' nna labiru beni cą según naturaleza qui' quį, sino por deseo mal qui' quį nubeyu' lani nubeyu' beni cą nu labí náni Tata Dios para làcą, acca yala rèttu'ni cą nna cca cą sufrir por mal nu beni cą porqui'ni la'a labá cą ràppa cą tul·la'. 28 Rena ca enne' qui'ni labiru riquína'ni cą Tata Dios, acca bétse'e latsi'e cą attu vuelta para tsé'e cą completamente bajo la' rulábalatsi' mal qui' bá quį para guni cą ca cosa nu labí ná tsè' para guni ca enne'. 29 Runi cą iyaba ca hecho mal sin límite, por ejemplo: ridualàni cą nu labí ná tsela quį, ą'hua yala la' yélatsi' runi cą, la' dàlatsi' mal nna la' ridi'yèe' nna runi cą, yala envidioso ná cą, huetti enne' cą nna, huetil·la enne' cą nna, huethacca'ỹí cą nna, huèqquia belà'na cą nna. 30 Ą'hua huènne qui' enne' cą nna, hueduadí' enne' cą nna, bittu cca guyu cą Tata Dios nna, bihua respeto té qui' quį para lani ca enne' nna, rulaba latsi' quį qui'ni yala enne' dacca' ná cą nna rebáta' cą, yala inteligente ná cą para guni cą ca vicio, yala cabezudo ná cą lani tàta nàna qui' quį. 31 Ą'hua labí calatsi' quį gudà naga' quį biỹa consejo tsè', labí runi cą cumplir nu rena cą, labí ràppa cą la' tsì'ilatsi' lani ca enne', labí nabia'ni cą la' ỹénlatsi' lani attu enne', labí té la' retúalatsi' lo losto' quį. 32 Hua yù bá cą nu ra lo ley qui' Tata Dios: qui'ni iyaba ca nu runi cą ca cosa mal tì'a beni ca ènni'a nna ccá bá cą merecer gatti cą, atsi'íní runi ba cą ca cosa mal nà', ą'hua yala redácca'ni cą canchu chi runi adí ca enne' la'a mísmuba ca túl·la'ą'.