CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PABLO PARA TITO
La Epístola Del Apóstol San Pablo A
TITO
1
Inte' Pablo, runia' biỹa ra Tata Dios. Ą'hua Jesucristua nna becuí'e inte', acca chì ná' apóstol quì'e. Guthel·le'e inte' para quixa'ánia' ca enne' biỹa nua ná la' ríalatsi' qui' ri'u, para qui'ni canu chì becué' Tata Dios para tsía latsi' quį nna gunibía' cą titsa' lígani nu ría latsi' iyaba canu runi cą nu rú'u latsi'e. Riquixà'a' biỹa ree porqui'ni yala caỹen latsi' ri'u qui'ni canchu chì í'yu tsá itsina' ri'u ỹiabara' làti dúe, làniana tsé'e ri'u tulidàba lani e. Ántesca cue' yétsiloyu nna beni Tata Dios prometer į: canchu chì tse'e ca enne' yétsiloyu nna gunia' para qui'ni tsé'e cą lani Ỹi'ni yì'į tulidàba. Tata Dios nna bihua runi latsi'e sino siempre runie nu chì rèe. Acca loti' bi'yu tsá señalado nu rèe nna, benie qui'ni ritelíni ri'u biỹa nua' ná la' labàni nu labí ttíą qui' ri'u. Tata Dios nna benie inte' mandado nna rèe qui'ni quixa'ánia' ca enne' titsa' de la' labani. Lèe nna née Dios enne' rudilèe ri'u para qui'ni làa tsía ri'u lo yi'bél·la. Rudiánia' lu' Tito, ti'átsi ná lu' ỹi'nia' porqui'ni yua' qui'ni guni lu' nu níyi'į, qui'ni ttuba ná la' ríalatsi' qui' ri'u. Calátsa'a' qui'ni Dios Padre qui' ri'ua gunie lu' bendecir lani adí favor quì'e nna la' retúa latsi' quì'e nna, ą'hua lani la' ỹeni nu runna Jesucristua enne' rudilèe ri'u le' ca tul·la' qui' ri'u nna née enne' rigú'ubia' lo iyate.
Inte' Pablo nna gudúa' lani lu' yú bitsi to' láą Creta làti dua lu' annana, pero uccua duel·la' edàya' nna, acca bechu tìtsa'a' lu' nna bethá'na' lu' nía para quixá'a tsè'ni lu' canu ría latsi' cúbia biỹa nua ná qui'ni guni cą, para làa eyàtsa biỹa lo tsina qui' Tata Dios. Ą'hua gutixa'ánia' lu' qui'ni guthà'na lu' làtsi' ná' ttu chuppa ca hermanos para ccá cą anciano gute cą adí fuerza qui' espíritu qui' ca enne' ría latsi'. Ą' ná qui'ni guni lu' le' ttu ttu yétsi lati tse'e canu ría latsi', de acuerdo lani ca titsa' nu chì gutixa'ánia' lu' ti'iỹa ną́ nu íỹu'ą para ccą́ anciano. Bittu gudu lu' nuỹa ttu hermano para ccą́ anciano canchu yù lu' qui'ni rèni bą́ le' tul·la' nna rutią lugar qui'ni ca enne' nna rinne cą mal quì'į. Por ejemplo: ná duel·la' qui'ni ttuba niula quì'į dua lani ą, ą'hua ná duel·la' qui'ni ca ỹi'ni to' quì'į nna rulue' cą qui'ni ria cą para tsía latsi' quį. Pero canchu ca enne' nna yù cą nna ra cą qui'ni tàta nàna qui' quį bihua rinèni cą cą acca biti' runi ba cą nna recàbi dí' cą nna, entonces tàta qui' quį nna bihua ną́ para ccą́ anciano le' iglesia. Para qui'ni ttu hermano nna ccą́ anciano le' iglesia nna ná duel·la' qui'ni ccą́ ttu nubeyu' nu runią duel·la' gunią nu ná tsè' lani ca enne', lani la' ritelíni nu runna Tata Dios quì'į, porqui'ni ttu anciano nna ną́ responsable para gutią fuerza qui' tsina qui' Tata Dios lani iglesia. Por ejemplo, ná duel·la' qui'ni ccą́ ttu nu rucuí'ą tsè' ca titsa' nu rinne ca enne', ą'hua qui'ni bihua rulaba latsi'į qui'ni bihua dacca' nu ra adí ca enne'. Ą'hua ná duel·la' qui'ni ccą́ ttu nubeyu' nu thí' la' ỹeni nna bittu ccá tegą́ iqquia tsá'a, álahua ttu enne' borracho, álahua ttu nu huìla pleito, nihua ttu nu runią lani la' ruthacca'ỹí para gunią gana. Ná duel·la' qui'ni ccą́ ttu hermano nù runi tsì'ą recibir ca enne' dà' idittu' ą'hua ca enne' yétsi quì'į nna runi huą́ cą invitar, quiere decir ttu hermano nù té la' tsi'ilatsi' lo lostu'į para gunią cualani ca enne', ttu nù rulaba tsè' latsi'į nna runią nù ná lí lani ca enne', ttu nù té la' labàni nàri quì'į, ttu nù ribeda tí' latsi'į làa innią ca titsa' dí' nna, nu labí runią biỹa vicio nna. Ná duel·la' ccą́ ttu nu runią tulidàba ti' tabá ra ca titsa' lí nu chì bidèti'ą, para qui'ni ą'hua lą nna gata' la' huacca quì'į para quixá'anią adí ca enne' biya nua ra titsa' nu té fundamento tsè' quì'į, ą'hua para qui'ni gurexael·la'ą canu til·la cą contra nu ná lí nna gá'a cą razón. 10 Porqui'ni ttu te ca enne' nna reqquia cą nna redúdítsini cą nu ra lo enseñanzį, pues luetsi ca nùi nna tse'e iỹetse' canù chì biria cą le' religión qui' ca enne' judío nna yala rú'u latsi' quį riquixá'a cą ca historia nu bihua fundamento tsè' té qui' quį, anía modo nna ruthacca'ỹi cą ca enne' sencillo. 11 Acca ná qui'ni ecàbi tsè'ni lu' cą para guthia rú'a quį, porqui'ni ca nùi nna riquixá'a cą ca titsa' nu labí ná qui'ni tsía latsi' nuỹa nu ra cą, anía modo nna runi cą qui'ni redul·la'a latsi' ca enne' hàstaba ą'hua ca ỹi'ni to' qui' quį nna labiru ría latsi' quį ca titsa' lí. Ą' runi cą porqui'ni té interés qui' quį guni cą gana adí bel·liu, pero lani la' ruthacca'ỹí. 12 Ttu enne' Creta ná huáą profeta qui' quį nna bedią poesía nu cca qui' ca enne' quì'į nna rą: Ca enne' quia' nna yala enne' beỹia ná cą, ą'hua yala mal ruthacca' luetsi enne' quį tì'a ttu animal tuxu, ą'hua bittu ba yú'ubià'ni cą ro cą nna cuenta ba tse'e cą le' yetsiloyu. 13 Nia' lu' Tito qui'ni hua linią. Acca lu' nna gunèni cą pero alàa lani titsa' suave, sino quixá'ani lu' cą qui'ni į ra Tata Dios tsé'e ri'u, para qui'ni ehuiní'ni cą por ca mal nu runi cą nna tsía latsi' quį nu ná lí. 14 Gá lu' cą qui'ni bittu ru gudà naga' quį ca historia nu binnia ba iqquia ca enne' judío chìa gutsá, ą'hua qui'ni bittu ru guni caso cą ca titsa' qui' canu chì bettse'e latsi' quį nu ná lí nna ra cą qui'ni į ná qui'ni guni le. 15 Iyaba ca enne' canu ná cą de losto' nàri ru'a lo Tata Dios, pues la' rulábalatsi' qui' quį nna ná huą́ nàri, acca iyaba ca cosa ná cą nàri para lacą. Pero iyaba canu chì yù'u cą le' ca tul·la' qui' quį nna labí ría latsi' quį nna, pues anía ná la' rulábalatsi' qui' quį, acca para lacą nna labí té ná nàri, hàstaba labiru ennia cą cuenta biỹa nua' ná tsè'. 16 Rena cą qui'ni hua nabiá'ni cą Tata Dios, pero yù ri'u qui'ni hualigani labí nabiá'ni cą ne de rilá'ni ri'u ca cosa mal nu runi cą. Lacą nna rudua dí' cą iyaba nna, rulue'ní qui'ni labí calatsi' quį guni cą obedecer, acca labí riỹu' cą para guni cą biỹa cosa tsè'.