CART NI BCUAA SAN PABLƗ LO DE BNIETY COLOSAS NI RELDILAAZ JESUCRIST
1
Nare Pablɨ, naa tuby apóstol xte Jesucrist pur guelrnabee xte Dios. Nare ne Timoteo ni rac sáan cacuaan cartré par laat ni guldípactɨ zenuut xtiidx Jesucrist, laat ni anát xpɨny Dios láani guɨdx Colosas. Xtadnɨ Dios gunldeeny quiat ne iguaadny laat guelnaldiulaaz.
Cadpac chi rnaabnɨ lo Dios Xtad Xtadnɨ Jesucrist, dunnɨ rdeednɨ gracyny pur laat. Te pur abindiagnɨ zec ni reldilaaztɨ Jesucrist ne zec ni rcaaztɨ irate de ni a ná par laany. Pur ni nanchuut dec teru chúu dxi yáldtɨ de guelnazaac ni nuchuu llayabaa. Laat gucbeet ziy chi bindiagtɨ de didxldí xte Jesucrist ni zelee gún perdón de xtuldnɨ. Ne de didxldí ni abindiagtɨ, iranezte carɨɨchni ne iranezteza acayeldilaaz bnietni zectiziac ni guc cun laat chi bindiagtɨ xa xquel rlaslaaz Dios laat ne dec laany guldípacny rcaazny laat. Laat gucbeet de didxldíqui chi bseed Epáfrasni laat. Laab cayacnéb dunnɨ ne quesentiand rcaaznɨb, te laab guldípacbɨ runbɨ sirvɨ lo Crist nez lot lo xcuendnɨ. Ne ziyza laab ná ni gudixteeb lon xa xquel rcaaztɨ de saat pur rbeznét Spíritu Sant.
Pur ningui, desdɨ chi bindiagnɨ xa xquel nabánytɨ, dunnɨ quɨt rbezti rnaabnɨ lo Dios pur laat, te par gacbezaactɨ xa xquel rcaazny gúntɨ ne iguaadny laat iralote guelnán ne ixalny xquelrientɨ. 10 Te par ibánytɨ zec ni riáld ibány de ni a ná xpɨny Crist par gúntɨ zectisy ni rdxalaazny ne chanuuzactɨ gúntɨ púrzi ni ná güen par chalaa gumbeerupactɨ Dios. 11 Ne dunnɨ rnaabzacnɨ lony par sutipnény laat cun guelrnaberoo xtenny par chalee güelaaztɨ guelziitisy ni teedtɨ sin quɨt chaxaclaaztit. 12 Ne axtpacza saclaaztɨ iniit xtiosten Xtadnɨ Dios pur ni absíany laat par yáldtɨ ni riáld de xpɨnny ni zenuu xnezny. 13 Laany bldány dunnɨ lo guelrnabee xte bɨndxab par guluuny dunnɨ lo guelrnabee xte Lliinny Jesucrist ni rcaazny 14 ne ni gudilly pur de xtuldnɨ ax ardxapnɨ perdón lo Dios.
15 Quɨt tu chaleeti yianlo Dios. Per Crist ná zectispac ni ná Dios ne laany agac rnabeeny cun Dios desde anste ni gurixti guɨchliu. 16 Pur Crist, gucchuu irate ni nuu llayabaa ne lo guɨchliu, zeclɨ ni rianlo bniety ne zeclɨza ni quɨt rianlo bniety. Ne pur laazacny nuu iralote guelrnabee, ne guelgurtisy ni nap de ni quɨt relee yianlo bniety. Irate gucchuu pur laany ne par laany. 17 Crist agac nuuny anste ni gurixti guɨchliu, laany zubquiany ne rnabeeny irate. 18 Ne ziyza laany rnabeeny lo irate de ni reldilaaz laany, de ni a ná xpɨnny. Laany nány gulo, ne nidoote laany gubíi gubánny lo de bɨnguty par yíany dec laatisny rápny guelrnabee lo irate 19 te pur Dios bdxalaazny dec Crist gapny saatiziac guelrnabee xtenny. 20 Ne pur Jesucrist tutix anap nez par cun Dios, zeclɨ de ni nuu lo guɨchliu ne zeclɨza de ni nuu llayabaa. Nuu nez par cun Dios pur rɨny ni bxíi Jesucrist lo cruzy.
21 Gulalqui laat quɨt guctit tubyzi cun Dios sino que laat guctɨ zec de ni rdxichné Dios pur ni baantɨ púrzipac ni quɨt illiú. 22 Per anre anát tubyzi cun Dios pur guelzii ni gudeed Jesucrist chi gutyny lo cruzy, par chalee idzɨntɨ nez lony nania sin duld par quɨt xi iniiny laat. 23 Per par ziy ná par chalaa sutipnét guelreldilaaz ni ráptɨ sin quɨt isaantit ni zenuut de didxzaac xte Jesucrist ni abindiagtɨ. Ne lagac de didxzaacqui abrɨɨch iduibte lo guɨchliu. Ne néza nare Pablɨ cayacnía carɨɨchru de didxzaacqui.
24 Ne anre rzaclaaza pur de guelzii ni cadeda pur laat ne casi saagac de guelzii ni gudeed Crist cadeda par chalee gacnía de ni reldilaaz laany de ni a ná xpɨnny. 25 Te pur Dios bcuabeeny nare par gúna sirvɨ lo de ni a ná xpɨnny. Ne laany bnɨɨdxny dzɨɨnqui nare par iseeda laat xipac zelo xtiidx Dios. 26 Desde tiamp gulal, Dios quɨt bxaltiny xquelrieny de bniety par gacbeedeb xi zelo xtiidxny. Per anre, agudixteeny xi zelo xtiidxny lo de ni a ná xpɨnny, 27 par quixteedeb lo de bniety ni quɨt ná bniety Israel xa ná guelnazacroo xtenny. Ne ni quɨt niliuuti Dios de bniety gulalqui ná dec Crist rbeznény laat ne pur laany nanldít dec teru chúu dxi yáldtɨ llayabaa. 28 Ne dunnɨ rtɨɨchnɨ xtiidx Crist, rlɨdxnɨ ne rliuun bniety zec ni riáld te par idzɨndeb nez lony sin quɨt xi runlieedxtideb. 29 Ne nare zecpaczaxnarul cayuna pur cayuna dzɨɨnré pur guelrnabee ni bnɨɨdxny naa.