DE DIDXZAAC XTE JESUCRIST NI BCUAA SAN JUANY
1
Desde anste ni gurixti guɨchliu agac nuu tuby ni lá Diidx. Laany rbeznény Dios ne laazacny nány Dios. Ni lá Diidxqui agac rbeznény Dios chi guzulo gurixti guɨchliu. Irate de ni nuu, pur laany gucchuudeni. Xíteete quɨt xi nuuti ni quɨt guc pur laany. Ne laany napny guelnabány. Chiy guelnabányqui ná bieeny par irate bɨnguɨchliu. Ne bieenqui rzieenny xquelrieny de bniety ax más, más nacay xquelriendeb, per quɨt xo suti guelnacayqui lo bieeny xte Dios.
Guu tuby bniety ni bdialá Juany. Laab ná ni bcuabee Dios par gucbɨ zec tuby testigu. Bedgüeeb diidx pur xpieeny Dios te par chalee chaldilaaz ira bnietny. Per gati lagacti Juany guc xpieeny Dios sino que laab beedtisbɨ par gudixteeb lo de bniety xa ná bieenqui. Te pur ni ná merpac bieenqui laany rzieenny xquelrieny ira bniety guɨchliu ne abeedny lo guɨchliu.
10 Laany guzuguaany lo guɨchliu, ne masquɨ pur laany nuu guɨchliu, per de bniety guɨchliu quɨt nizigueldti niumbee laany zec ni ná par niumbeedebny. 11 Bdzɨnny lo guɨchliu lo naciony Israel ne masquɨ gucny bniety Israel, per de bniety Israel quɨt baantideb cuend xtiidxny. 12 Per masquɨ ziy, irate de ni baany cuend laany ne güeldilaazdebny, bdeedny laadeb guelrnabee par gacdeb de lliin Dios. 13 Ne masquɨ lliin bniety guɨchliu rac bniety o masquɨza pur xgab bniety o pur zéed gan gap bniety lliinni lo guɨchliuré, per gati pur ziyti a ná bniety lliin Dios sino que pur guelreldilaaz anádeb lliin Dios.
14 Diidx ni gulezné Dios desdɨ gulo, laany gucny bniety. Gubánny lo guɨchliu cun dunnɨ, ne gati gullieezti ná guelrcaaz xtenny ax púrpac didxldí guniiny. (Dunnɨ gunán guelrnabee xtenny, guelrnabee ni cuáany pur laatisny nány Lliinpac Dios.) 15 Chi bené Juany de bniety xtiidxny, laab guniib:
—Jesúsreniy ná ni rzeeta chi guniia laat dec ni gueed después de nare laany mazru sacny que naa te pur agac gulal nuuny que nare.
16 Pur laany iratecnɨ ardxapnɨ guelnabány zectispac laany, ne dxi pur dxi cayunldeeny quian. 17 Pur Moisés bnɨɨdx Dios dunnɨ ley xtenny, per pur Jesucrist gucbeeldín xa ná guelrcaaz ne didxldí xtenny. 18 Gady chúuti dxi iniá bniety Dios, quesoltisy tubyzi Lliinny ni rbezné laany abliuu dunnɨ xa ná Dios.
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Chiy desde Jerusalén de gurtisy xte de bniety Israel bxiaalddeb de bxoz cun de bɨny levitas par güenabdiidxdeb Juany tú náb. Chiyru bené Juany laadeb diidx. 20 Bziruub irairate lodeb raipbɨ laadeb:
—Gati naretia naa Crist.
21 Chiy gubíi gunabdiidxdeb laab:
—¿Túza liú dxa? ¿Ta liúy Elías?
Juany cuaibbɨ:
—Gati naretiay.
Chiyru raipdeb laab:
—O, ¿ta liúy profet ni ná par gueed?
Laab cuaibbɨ:
—Gati naretiay.
22 Chiy raipdeb laab:
—¿Túza liú, pɨs? Te pur ná par chonén rson lo de ni bxiaald dunnɨ. Gunii dunnɨ tú liú.
23 Chiyru raipy Juany laadeb:
—Nare naa tuby ni rbɨxtia nez lo yiubiz rut quɨt tu rbezti: “Gulgaany tuby ldí nez par Xtadnɨ ni rnabee”, zec ni gunii profet Isaías desdɨ gulal.
24 Chiyru de bɨny ni bxiaald de fariseu par ininédeb Juany, 25 gunabdiidxdeb laab:
—Belati gati liú noo Crist nicza Elías, nicza profet ni ná par gueed, ¿xizani rtiubnisu bniety pɨs?
26 Juany ax cuaibbɨ lodeb:
—Nare rtiubnisa cun nis. Per lot nuu tuby bniety ni gady gumbeetit. 27 Ne laaniy ná par gueed después de nare, ax niclɨ lo xcurachny quɨt riáldti ixaicquia te pur mazru sacny que nare.
28 Irate de cosré guc nez rut lá Betábara, ni ná stuby lad ruu gueeu Jordán rut btiubnis Juany de bniety.
29 Chi bragueel stuby dxi, Juany gunáb dec zedzɨngax Jesús rut zuguaab, ax guniib:
—Gulguiaa. Bnietreniy abcuabee Dios par gatyny zec tuby Corder pur de xtuld bniety guɨchliu. 30 Laaniy rzeeta chi guniia laat: “Después de nare gueed tuby bniety ni mazru sac que naa, te pur laany agac gulal nuuny que naa.” 31 Ne niclɨ nare quɨt gucbeetia dec laaniy ná par gueedny, per nare zelda par catiubnisa de bniety cun nis par chalee gumbee de bniety Israel laany.
32 Ziyza raipy Juany laadeb:
—Nare gunáa biat Spíritu Sant llayabaa zec tuby palom axtquɨ quiany. 33 Masquɨ quɨt rumbeetiany, per ni bxiaald nare par itiubnisa cun nis laany guniiny nare: “Chi inioo yiat Spíritu Sant axt quia tuby bniety, laaniy ná ni rtiubnisny bniety cun Spíritu Sant.” 34 Nare agunáany, ne nanldízaca dec laany nány Lliin Dios.
35 Chi bragueel stuby dxi deni zuguané Juany tiop de xpɨnbɨ, 36 chi gunáb zeteed Jesús, ax guniib:
—Gulguiaa. Bnietreniy abcuabee Dios par gatyny zec tuby Corder.
37 Chi bindiag iropte de xpɨnbɨ ziy, ax guzanalddeb Jesús. 38 Deni bziecquilo Jesús, chi gunány zanalddeb laany, ax raipny laadeb:
—¿Xi rguíilytɨ?
Laadeb ax cuaibdeb:
—Maistrɨ, ¿calí rbezbiu?
39 Chiyru raipy Jesús laadeb:
—Gultaa te íguiaat.
Chiyru güedeb par gunádeb calí rbezny, ax biannédebny dxiqui, te pur zecti rca tap gudxiy.
40 Tuby de xpɨny Juany ni güenald Jesús, pur ni bindiagbɨ ni gunii Juany, laab bdialáb Andrés bets Simóny Bed. 41 Andrésqui nidonidoote betsbɨ Simóny güetíilybɨ ax raipbɨ laab:
—Abdxialnɨ Mesías (zelo diidxqui, Crist).
42 Chiyru güené Andrés Simóny rut zuguaa Jesús chiy chi guná Jesús laab ax guniiny:
—Liúy Simóny, llingaan Jonás, per anre idialoo Cefas (zelo diidxqui, Bed).
43 Chi bragueel stuby dxi Jesús baanny xgab chiany nez Galilea ax bdxáany Liby. Chiy raipny laab:
—Quedanald nare.
44 Libyré guɨdx Betsaida ná ladxbɨ rut zá Bed cun Andrés. 45 Chiyru güetíily Liby Natanael, ax raipbɨ laab:
—Abdxialnɨ bniety ni rzeet Moisés lo librɨ xte ley, ne laazacniy ni rzeet de profet ni bcuaa xtiidx Dios. Laaniy Jesús llingaan Gusé ni zá guɨdx Nazaret.
46 Chiy cuaby Natanael:
—¿Tatix nuu bniety Nazaret ni ná güen?
Chiyru raipy Liby laab:
—Edaguiaa canioo.
47 Chi guná Jesús zéed Natanael, ax guniiny:
—Rurén zéed tuby bniety ni ná merpac bniety Israel. Ne quɨt xi enganyti runbɨ bniety.
48 Chiyru gunabdiidx Natanael laany:
—¿Xo rumbeebiu nare?
Jesús ax cuaibny:
—Anste ni cuidx Liby liú, chi zugoo llaa yag hig, chiy gunáa liú.
49 Chiy raipy Natanael laany:
—Maistrɨ, laabiu nábiu Lliin Dios. Laabiu nábiu Rey xte Israel.
50 Chiyru ax cuaby Jesús lob:
—Liú reldilaazu nare purzi ni guniia liú dec gunáa liú llaa yag hig. Per teru mazru ni inioo que ni agunoo.
51 Ziyza raipy Jesús laab:
—Nare nanchuua dec laat sniát zullal llayabaa ne sniázactɨ de ánglɨ xte Dios rieepdeb llayabaa ne riatzadeb axt quia Bniety ni bxiaald Dios lo guɨchliu.