CART NI BCUAA SAN JUDAS
1
Nare Judas bets Jacob. Nare ni cayuna sirvɨ lo Jesucrist, cacuáa cartré par laat ni abcuabee Xtadnɨ Dios pur ni rcaazny laat ne Xtadnɨ Jesucrist cacualony laat. Dios chalaaru ilaslaazny laat, ne zecpaczaxnarul iguaadny laat guelnaldiulaaz ne guelrcaaz.
(2 Ped. 2:1-7)
De saniroldilaaznɨ Crist, desde gúcrul rcaaza icuáa cart lot par gacbeerut xa ná perdón ni ardxapnɨ lo Dios. Per anre abdzɨny dxi ni rquiinpac icuáa cartquɨ te par iniia laat dec gulgualo guelreldilaaz ni rdxapnɨ, guelreldilaaz ni quɨt xi runlieedxti ni rdxapnɨ dunnɨ ni nan xpɨny Crist. Te pur nuu de bniety ni runzi dec reldilaazdeb parzí guuchdeb lot, laadeb ni ananchuu Dios dec ziálddeb castigu pur ni quɨt rdxibtidebny. Rcualdodeb dec Dios quesentiand zaacny ax nabánydeb zectisy ni rdedgan laadeb. Quɨt rsaantideb inabee Jesucrist laadeb, laatisny ni nány Dad ne rnabeeny dunnɨ.
Masquɨ anántɨ ni iniia laat, per isenelaazani laat dec masquɨ gulée Dios de bniety Israel Egipto, per chiguld bsaanny guty de bniety Israel ni quɨt güeldilaaz laany. Ziyza de ánglɨ ni quɨt nicuadiag diidx ninabeedeb rut bsiáld Dios laadeb, laany bseeguny laadeb rut quesentiand nacay axtquɨ dxi ni gúnny guelgurtisy xtenny. Ne ziyza de bɨny Sodoma cun Gomorra ne cunru de guɨdx ni ná nezqui, laadeb gubánydxabdeb baandeb iralote de ni quɨt illiú zectisy ni bdedgan laadeb. Pur ningui gudeeddeb guelzii bnitlo Dios laadeb, bzaaicquiny laadeb, ax niy ná tuby ejemplɨ par iratecnɨ.
Per masquɨ ziy, anre ziygaczaquɨy run de ni rguíily nez parzí idxaadeb lot. Laadeb ni rlilodeb zelee gac zectisy ni ná xgabdeb, rxíindeb laadeb, quɨt rzigueldtideb inabee Crist laadeb ne rniizadeb de mal diidx pur de ánglɨ xte Dios. Per chi bchaa arcángel Miguely lo diidx cun bɨndxab pur causɨ xcuerpɨ Moisés, niclɨ quɨt biallti ánglɨqui ninii mal diidx pur bɨndxab, guniitisny: “Laznaa Dios rsáana liú.” 10 Ne anre de bɨny ni runzi, de ni dxaa lot, quesentiand rnia de diidx rniideb pur de cos ni quɨt racbeedeb. Per pur de ni quɨt illiú ni nándeb rundeb, cuntispac rundebɨy sin xgab zec tuby ladxaa ax pur ningui lagac laadeb canitdeb laadeb lo Dios.
11 ¡Laistmɨ laadeb! Zenuudeb xnez Caín, rundeb pur mɨly zec ni baany Balaam pur mɨly, ax sdeeddeb zec ni gudeed Coré chi bcaazbɨ ninabeeb lo Moisés. 12 Ne laazadeb ná ni rxíindeb de laní ni runtɨ chi rdxasaat par iquiintɨ tubyzi. Cuntispac sin xtiu rquiindeb quɨt xi guelrsaati ruudeb pur iraru bniety, cuntisy laadeb rundeb pur guialdeb. Laadeb nádeb zec de zá bi, zec de yag ni rbiz ax riiaxni pur ni quɨt rca frut loni. 13 Laadeb nádeb zecpacza chi cayunnialaaz nisdoo, te pur zecpacza ni rdiia btsɨ́ny xte nisdooqui ziypacza sin xtiu rundeb de ni quɨt illiú xtendeb. Ne laazadeb nádeb zec de bal ni riab llayabaa pur ni rnitni xnezni, ax par chazy ariálddeb rut quesentiand nacay.
14 Ne Enoc ni rac gadz cuaa bniety después de Adán, laab guniib pur de bɨnquɨ chi guniib: “Nare gunáa Xtadnɨ Dios zéedny cun zienguilliú de ánglɨ xtenny 15 par gúnny guelgurtisy xtenny cun ira bniety, ne par iniiny xi castigu riáld de bɨny mal pur irate de mal ni baandeb, ne pur irate de mal diidx ni guniideb pur laany pur bɨnduld ni nádeb.” 16 Saa de bɨnquɨ xíteete nayiulaaztideb ne irazi rgubeedeb ax zénetisdeb cuend gúndeb zectisy ni zéed gan gúndeb. Ziyza púrpac rzubyaadeb laadeb, ax cun de xtidxyachdeb rundeb zec ni rcaazdeb cun bniety.
17 Per laat, de saniroldilaaznɨ Jesucrist quesentiand rcaaza laat. Pur ningui, gulchanelaaz dec de apóstol xte Xtadnɨ Jesucrist 18 laadeb guniideb: “Chi azedyiub ldull guɨchliu zuu de ni gún burlɨ irate ni zéed pur Dios, ax zundeb zectisy ni idedgan laadeb.” 19 Saa de bɨnquiy ná ni run rlasaa de ni azenuu xnez Dios, ne laadeb cuntisy nabánydeb zec ni ná xgabdeb, quɨt rbeznétideb Spíritu Sant xte Dios.
20 Per laat de saniroldilaaznɨ Jesucrist, gulsutipné ni reldilaaztɨ, te pur guelreldilaazqui ná ni mazru nania. Gulnaab lo Dios cun guelgucné xte Spíritu Sant. 21 Gulchalaa gulchanuu guelrcaaz xte Dios lalzi ni canuut idzɨny dxi ni ilaslaaz Xtadnɨ Jesucrist dunnɨ, laany ni rguaadny guelnabány par chazy.
22 Gulduxnez de ni zeczi runtioplaaz. 23 Gulgacné de ni zé nez mal, zecpacza chi racné bniety tuby ni zeyab lo bal. Gulcaazdeb per quɨt idxalaaztit zec ni rundeb sino que gulcualo quɨt yabzactɨ lo de xtulddeb.
24 Ne nuu tuby ni nap guelrnabee par igualo laat par quɨt yabtɨ lo duld, te par rguit rzaclaaztɨ idzɨntɨ nania nez lony llayabaa rut rbezny. 25 Pur ningui, laany ni laatisny nány Dios, laany ni bldány dunnɨ lo duld pur Xtadnɨ Jesucrist, riáldny didxdoo te pur xtenny ná irate, laatisny napny guelrnabee ne guelgurtisy desdɨ anste, anre ne iduibtiampte. Amén.