2
Jesús gulny Belén tuby guɨdx xte Judea tiamp ni canabee rey Herodes. Chiy bdzɨny de bɨnnán Jerusalén, laadeb zádeb nez orient xte Jerusalén ne laadebɨy magos ax gunabdiidxdeb:
—¿Cún rey xte de bniety Israel ni agul? Te pur dunnɨ desdɨ ladxnɨ agunán bldieny balgui xtenny. Pur ningui zioptonny.
Chi bindiag rey Herodes ziy, quesentiand guub guelrsaa cun irate de bniety Jerusalén. Chiyru gunaab rey Herodes irate de ni rnabee de bxoz ne de maistrɨ ni nán ley par gunabdiidxbɨ laadeb calí ná par gal Crist. Chiy laadeb guniideb:
—Láani guɨdx Belén tuby guɨdx xte Judea, te pur ziy gunii profet chi guniib:
Liú Belén tuby guɨdx xte Judea,
gati liútiu noo guɨdx bichiin lo iraru de guɨdxroo xte Judea.
Te pur láani guɨdx Belénquɨ idiacá tuby bniety ni inabee,
ne laab icualob de bniety Israel xtena.
Chiyru gurɨdx xgaats Herodes de magosqui par gunabdiidxbɨ laadeb gúctipac bdiacá balguiqui. Ax bxiaaldbɨ laadeb Belén, raipbɨ laadeb:
—Gulchia ruy, chiy gulgacbezaac irate pur bdooqui. Ne chi abdxialtɨby, gultixtee luaa te par chalee chatozacaby.
Chi gulull raipy rey Herodes laadeb ziy, chiyru zégacdeb. Ne balgui ni gunádeb desde ladxdeb, laani zanɨɨdni lodeb axtquɨ rut nuu bdooqui guzudxí balguiqui. 10 Chi guná de magos balguiqui ruy, quesentiand guzaclaazdeb. 11 Ne chi biiudeb laniuuqui, gunádeb bdooqui cun xnanby María. Ax guzullibdeb ne btodeb bdooqui. Chiyru bxaldeb ruu de caj ni zénedeb ax bzalaazdeb or, guxaal ne mirra par bdooqui. 12 Chiguld gucdixtee lodeb lo bcaald dec quɨt yaicquitideb nez rut rbez Herodes, parzi irɨnquɨ nez rut biecquideb.
13 Chi gudeed ni zía de magosqui ladxdeb, chiy güeliulo tuby ánglɨ xte Dios lo Gusé lo bcaald, raipy ánglɨqui laab:
—Quegüeste, cuáa bdooc cun xnanby. Gulchia nez Egipto, ruy guldez axt chi iniia laat. Te pur sguíily Herodes bdooc par quinxúb laaby.
14 Chiyru güeste Gusé ax cuáab bdooqui cun xnanby ax guxiniacqui bdiiadeb par zédeb nez Egipto. 15 Ruy gulezdeb axtisy guty rey Herodesqui. Ziy xquel guc par guzub xtiidx Dios zec ni gunii tuby profet chi guniib: “Gurɨdxa llingaana nez Egipto.”
16 Chi gucbee Herodesqui dec abaany de magos burlɨ laab aquɨtru biecquitideb nezqui, ax quesentiand bdxiichbɨ. Chiy gunabeeb gaty irate de nguiueen ni nuu tiop iz par guét, de nguiueen ni nuu láani guɨdx Belén cun irateru de guɨdx ni ná nezqui, pur ni güenéb cuend gunii de magosqui dec aguc tiop iz ni bdiacá balguiqui. 17 Ziy guc cumplir ni bcuaa profet Jeremías chi guniib:
18 Bíeny rsee tuby ni bíeny láani guɨdx Ramá
rac guelruun ne guelrbɨxtia.
Ne laabɨy Raquel ni cayúun pur de lliinni
sin quɨt tu chaleeti cuzaclaaz laab pur ni guty de lliinbɨ.
19 Per chi guty Herodes, chiy güeliulo tuby ánglɨ xte Dios lo Gusé rut rbezdeb nez Egipto, ax raipny laab:
20 —Quegüeste, cuáa bdooc cun xnanby. Gulyaicqui nez Israel te pur aguty de ni rcaaz niguinxú laaby.
21 Chiyru güeste Gusé cuáab bdooqui cun xnanby biecquideb nez Israel. 22 Per chi gucbee Gusé dec Arquelao llingaan Herodes ná ni canabee nez Judea, ax bdxibbɨ niadeb nezqui. Per chiguld lo bcaald gucdixtee lob dec quɨt chiatideb nez Judea, chiyru zédeb nez Galilea. 23 Chi bdzɨndeb ruy, ax güeldezdeb guɨdx ni lá Nazaret. Ziy xquel guc par guzub zec ni gunii de profet dec Jesús idialány bniety Nazaret.