CART NI BCUAA SAN PABLƗ LO TITO
1
Nare Pablɨ cayuna sirvɨ lo Dios, naa tuby apóstol xte Jesucrist par gacnía de bniety ni abcuabee Dios gacdeb xpɨnny te par gacbeedeb xa xquel chaldilaazdebny ne par gacbeldídeb xa xquel ibánydeb nez lo Dios, te pur zonén cuend dec ziy xquel sdxapnɨ guelnabány par chazy lo Dios. Desde anste ni gurixti guɨchliu laany guniiny iguaadny guelnabányqui, ne dunnɨ nanchuun dec quɨt rueeti Dios dixú. Ne chi bdzɨny dxi ni bcuabee Dios gacbee bniety xtiidxny, ax nare biálda itɨɨcha de didxzaac xtenny, ziy ná ni gunabeeny nare, laany ni runny perdón de xtuldnɨ. Cacuáa cartré loo, Tito, liú ni noo zecac tuby lliinia pur ni tubylote roldilaaznɨ Jesucrist. Xtadnɨ Dios ne Jesucrist ni guty pur de xtuldnɨ, laadeny gunldeedeny quiu ne iguaaddeny liú guelnaldiulaaz.
Nare bsáana liú nez Creta par gúnu ni rieedx gúna ruy. Ne cad tuby de guɨdx ná par icuabiiu de ni inabee lo de xpɨny Crist zec ni aguniia liú. Chi icuabiiudeb ná par icuabiiu bniety ni nabány zec ni riáld te par quɨt tu iniyá laab, bniety ni nuu tubyzi chialni, ni reldilaaz de lliinni Jesucrist, ni rumbee bniety dec quɨt nabányti de lliinni zec ni ná xgabni sino que rcuadiagquɨdeb diidx. Te pur ni nap guelrnabee lo de xpɨny Crist ax laznaabɨy anuu irate ni ná pur Dios, pur ningui rquiinpac ibánybɨ zec ni riáld. Quɨt gúntib xgab dec ni iniitisbɨ illiú, niclɨza quɨt gactib nadxiich, niclɨza borrach, niclɨza bɨny didxguidx, niclɨza quɨt quíilytib nez par icáab xmɨly bniety sino que rquiiny gacbɨ tuby bniety ni idedlaa lizny yáan bniety zec chi rguaald, idxalaazzacbɨ gúnbɨ púrzi ni ná güen, ne chaleeza inabeeb lagac laab. Ná par gacbɨ güen, ibánybɨ zec ni riáld nez lo Dios ne nez lo de bniety, quɨt náti par ibánybɨ zec ni rnablaazbɨ. Ná par chanuub de didxldí ni abseedbɨ, par chalee iseedzacbɨ de bniety de diidx zaacqui ne par cuxnezbɨ de ni rniyá didxldí xte Dios.
10 Te pur zieny de bɨny ni quɨt rcuadiag diidx nuu. Púrzi dixú rueedeb ne rundeb engany bniety, ne lo de bniety Israel ni rseed ley ná ni mazru nuu saa de bɨnqui. 11 De bɨnqui quɨtru náti par isaannɨ iseeddeb de bniety, te pur zienzi yuu rut absacandeb irate tuby family, rseeddeb laadeb ni quɨt ná par iseeddeb parzi gúndeb gan mɨly.
12 Lagac tuby bɨnladxdeb ni rniideb ná profet gunii dec de bɨny Creta púrzi dixú rueedeb, quesentiand nialaazdeb, naladeb ne niclɨ quɨt xi rcaazdeb gúndeb. 13 Ne guldícbɨ. Pur ningui gudildnéllungpacdeb par chalee chanuudeb xtiidx Jesucrist zec ni riáld, 14 quɨtru gúndeb cuend ni rguichlaaz de bniety Israel, niclɨza quɨt gúndeb ni rnabee de ni agulelaaz ni ná didxldí.
15 De ni dibylotisy run xgab, quɨt xi mal xgabti rundeb. Per de ni run púrzi xgab ni quɨt illiú, de ni quɨt reldilaaz, xíteete xgabzaacti rundeb pur ni quɨt naniati xquelriendeb, púrzi de mal xgab nuu láani quiadeb. 16 Laadeb rniideb dec rumbeedeb Dios, per rniizdeb te pur quɨt runtideb zec ni rcaaz Dios. Quesentiand rnia rundeb, quɨt rcuadiagtideb diidx, niclɨ tuby cos ni illiú quɨt xo gúndeb.