2
Nápaꞌa tubi naguëniꞌinú lëꞌë Shtádaꞌa
Lëꞌë të Dadë, caquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu të parë adë gúnëdiꞌi të duldë perë si talë chu quëhunë duldë, nápaꞌa tubi naguëniꞌinú lëꞌë Shtádaꞌa por lëꞌë hiaꞌa. ¿Chu më ni? Lëꞌë na Jesucristo; tubldí na shcuéndiꞌ lu Dios. Jesucristo guti lu cruz por duldë shtë hiaꞌa. Gudilli më por grë duldë nanapë mënë narë́ lu guë́ꞌdchiliu. Por galguti shtënë më, bëdchisú më duldë shtë́naꞌa nu guꞌ Dios cunformë.
Si talë tsaglaꞌguë guëzuꞌbë diágaꞌa mandamientë shtë Jesucristo, iurní nanë́ hiaꞌa lëꞌë më. Rac bëꞌa hiaꞌa lëꞌë më de verdá. Perë si talë tubi hiaꞌa guëníꞌiaꞌa: “Nanë́a Dios”, perë mizmë tiempë adë quëzuꞌbë diáguëdiꞌill mandamientë shtë më, bishi nall iurní. Nádiꞌill verdá. Perë si talë lëꞌë hiaꞌa rzuꞌbë diágaꞌa diꞌdzë shtë më, rluaꞌa de quë tsaglaꞌguë rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më. El quë narniꞌi quëbezënull Dios, napë quë guëquëréldëll ziquë guquëreldë Jesucristo lu guë́ꞌdchiliu; adë bë́ꞌnëdiꞌi më duldë.
Mandamientë cubi
Dadë, adë guëquë́ꞌëdiaꞌa stubi mandamientë naná gurënë sino quë mizmë mandamientë nanapë të dizdë bini të dizaꞌquë shtë më. Lo quë nabëquëaꞌa iurneꞌ, na igual ziquë ra diꞌdzë nabëꞌnë të recibir guahietë. Perë quëquëaꞌa tubi mandamientë cubi; primërë bëꞌnë më cumplir mandamientë ni; iurní lëꞌë të quëhunë të cumplirin. Lëꞌë të napë të diꞌdzë rëꞌ laꞌni lduꞌu të. Riaglaꞌguë rzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë më. Nacahi nananú laꞌni lduꞌu të rialuhin. Llni shtë Dios bëdchini.
Si talë chu rniꞌi quëbezënull lëꞌë më perë mizmë tiempë adë rac shtúꞌudiꞌill saꞌll, nacahi cabézëll. 10 El quë narac shtuꞌu los de más narialdí lduꞌi Dios, cabezënull llni laꞌni ldúꞌull; adë rláguëdiꞌill lu duldë. 11 Perë el quë narac shtúꞌudiꞌi sáhiꞌ; el quë narná záꞌquëdiꞌi lu sáhiꞌ, nacahi cabezë ldúꞌull. Rzëll ziquë ciegu. Rnádiꞌill shnezë Dios purquë nëꞌau slull; bëꞌnë duldë.
12 Dadë, quëquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ purquë guc perdunë duldë shtënë të. Bëꞌnë më perdunë lëꞌë të purquë guti Jesús shlugar të; nasalvar të iurneꞌ. 13 Dadë, quëquëaꞌa lu të purquë nanë́ të el quë nanabani dizdë antsë binlú guë́ꞌdchiliu. Quëquëaꞌa lu të, sultërë, purquë adë bë́ꞌnëdiꞌi të lo quë narac shtuꞌu mëdzabë. Quëquëaꞌa lu të, llguëꞌnë, purquë runguë bëꞌa të Dios, Shtádaꞌa. 14 Quëquëaꞌa lu të naná Dadë purquë nanë́ të el quë nanápëdiꞌi fin. Quëquëaꞌa lu të naná sultërë purquë quëhunë të cumplir shtiꞌdzë Dios con guëdubinú lduꞌu të. Bëꞌnë të gan lu mëdzabë.
15 Adë rac shtúꞌudiꞌi të ra cusë nananú lu guë́ꞌdchiliu, purquë grë ra narac shtuꞌu ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu, adë rac shtúꞌudiꞌill Dios. 16 Ra cusë mal narac shtuꞌu lduꞌu nguiu, nu ra cusë chulë narac shtuꞌu ra nguiu gapë, nu ra cusë narunë naruꞌbë mënë, grë ndëꞌë na cusë shtë guë́ꞌdchiliu, lëdë Diósëdiꞌi. 17 Grë ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu, rialú con grë mal llgabë narac shtuꞌu mënë, perë el quë narunë narnibëꞌa Dios, adë rialúdiꞌill. Nápëll vidë sin fin.
Verdá nu bishi
18 Dadë, hia bëdchini tiempë tsalú guë́ꞌdchiliu. Bini të antsë napë quë guëdchini tubi nagunë cuntrë Jesucristo. Hashtë iurneꞌ nanú zihani narunë cuntrë Jesús. Por ni nanë́ hiaꞌa bëgaꞌa iurë tsalú guë́ꞌdchiliu. 19 Lëꞌë ra nguiu ni narunë cuntrë Jesús, bëazë guetë rall de lëꞌë hiaꞌa. Nunquë adë guc rall shini më de verdá purquë adë riagláꞌguëdiꞌi rall con shtiꞌdzë më. Si talë niac rall narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios de verdá, nëaꞌnë rall con lëꞌë hiaꞌa. Bëazë guetë rall. Iurní rluaꞌa clarë nádiꞌi rall shini Dios.
20 Lëꞌë të napë të llni purquë quëbezënú Espíritu Santo laꞌni lduꞌu të. Rac bëꞌa të cusë shtë Dios. 21 Adë rquíꞌnidiꞌi guëquëaꞌa lu të purquë nanë́ të verdá. Nanë́ të guadë naná verdá nu guadë naná bishi. Nanë́ të el quë naruadiꞌdzë bishi, zéꞌdëdiꞌill de Dios.
22 ¿Chu na más nabishi entrë lëꞌë mënë? pues el quë narniꞌi Jesús lë́dëdiꞌi nabësheꞌldë Dios. El quë narniꞌi zni, quëhúnëll cuntrë Jesús. Quëhúnëll cuntrë Dios nu quëhúnëll cuntrë shini Dios. 23 Grë mënë narniꞌi Jesús lë́dëdiꞌi el quë nagudili Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ, nápëdiꞌi nguiu ni Dios Padre. Perë el quë narniꞌi Jesús na el quë nabësheꞌldë Dios, nguiu ni quëbezënú Dios.
24 Gulë tsaglaꞌguë guëzuꞌbë diaguë të ra diꞌdzë nabini të iurë gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më. Si talë guësaꞌnë të cuezë shtiꞌdzë Dios laꞌni lduꞌu të, napë të Jesús nu napë të Dios Padre con lëꞌë të. 25 Mizmë Jesucristo guniꞌi lu hiaꞌa, guëneꞌe më vidë sin fin parë lëꞌë hiaꞌa.
26 Quëquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu të parë gac bëꞌa të lla na ra nguiu narac shtuꞌu guësiguë́ lëꞌë të. 27 Perë nídiꞌi nicidá guëluaꞌa mënë lëꞌë të purquë quëbezënú Espíritu Santo lëꞌë të; náhiꞌ mësë shtë të. Napë të llni shtë́hiꞌ. Quëgluáꞌaiꞌ naná verdá nu naná bishi. Shtíꞌdziꞌ na verdá, lëdë bíshidiꞌi. Nu guníꞌiꞌ, gulë bëdëꞌë lugar cuezënú Jesús lduꞌu të.
28 Gulë bëquë́ diaguë, Dadë; gulë bëdëꞌë lugar cuezënú Jesús lduꞌu të, të iurë guëdchini më stubi vueltë, adë chu rtúdiꞌi lúhiꞌ; adë chu guëllúꞌnëdiꞌi lúhiꞌ. Mejurë guëquitë lduꞌu të iurë guëdchini më. 29 Si talë rdëꞌë të cuendë de quë tubldí na shcuendë Jesús lu Dios, gulë bëdëꞌë cuendë, grë mënë nanabani ziquë gubani më, na rall shini më.