Primërë cartë nabëquëꞌë San Pedro
1
Quëquëꞌë Pedro lu ra shmënë Jesús
Na Pedro, nahia poshtë shtë Jesucristo. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu grë ra shmënë Dios naquëreldë fuërë ládziꞌ, ra narrëꞌtsë zihani partë shtë guë́ꞌdchiliu, ra naquëreldë ra regiuni shtë Ponto, nu Galacia, nu Capadocia, nu Asia, nu Bitinia. Quëquëaꞌa lu të nagulë́ Dadë Dios nu bëꞌnë më disponer dizdë guahietë gac të shmënë më; por ni Espíritu Santo gulë́ lëꞌë të parë guëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë Jesucristo. Gudili më lëꞌë të parë guëzunë́ më almë shtë të por rënë shtënë Jesús. Gulë bëꞌnë recibir zihani bendición shtë Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të.
Dzulézaꞌa iurë guëabrí Jesús de gubeꞌe
Rdë́ꞌnaꞌa alabar Dios naná Dios nu Dadë shtë Jesucristo lamë shtë hiaꞌa purquë gulë nacúbiaꞌa purquë nalë́ bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë hiaꞌa. Iurneꞌ nadápaꞌa esperansë nadë rialúdiꞌi por medio de Jesús purquë guashtë́ më ladi ra tëgulë. Nu nadápaꞌa tubi herenci nagutsaꞌu më lu gubeꞌe; adë rialúdiꞌin nu adë rëac mánchëdiꞌin. Chulë nahin. Rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios; por ni quëhapë më lëꞌë të. Por pudërë shtë Dios gac salvar të; por ni dzulezë të tiempë naguëdchini Jesús stubi.
Na të segurë ra cusë ni; por ni nalë́ rquitë lduꞌu të aunquë por duꞌpë tiempë rzac zi të lu zihani clasë prëbë të parë guëluaꞌa na verdá fe shtë të. Fe shtë të más lasáquin quë orë naná rdëdë lu guiꞌi parë gac bëꞌa mënë nahin legítimë orë. Orë rialúhin perë fe shtë të rialúdiꞌin. Si talë tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios mientras napë të prëbë, tsasë́ mënë de quë rialdí lduꞌu të de verdá. Iurë guëluaꞌa pudërë shtë Jesucristo, gunë më honrar lëꞌë të; guëneꞌe më lugar lu gubeꞌe parë lëꞌë të. Guëniꞌi më cusë zaꞌquë de lëꞌë të. Guëdchini më nu grë mënë guëná rall lu më.
Lëꞌë të rac shtuꞌu të Jesucristo aunquë rnádiꞌi të lu më. Rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më iurneꞌ sin adë chu rnádiꞌi lu më, nu rquitë lduꞌu të. Nalë́ lëgrë na lduꞌu të iurë runë të llgabë gapë të cusë chulë lu gubeꞌe, hashtë runë faltë diꞌdzë parë gac bëꞌa mieti lla na lëgrë nanapë të. Nalë́ lëgrë nanú laꞌni lduꞌu të purquë gunë të recibir lo quë naguëneꞌe Dios. Zni gac purquë rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Jesucristo narniꞌi gac të salvar.
10 Ra profetë naguquëreldë guahietë biadiꞌdzë raiꞌ antsë lla gac salvar ra mënë. Biadiꞌdzë raiꞌ shcuendë favurë nagunë Dios parë lëꞌë hiaꞌa. Gudili raiꞌ nu gunaꞌbë diꞌdzë raiꞌ shcuendë lla gac salváraꞌa. 11 Guc shtuꞌu raiꞌ niac bëꞌa raiꞌ pë tiempë u chu na el quë nagunë salvar ra mënë. Lëꞌë Espíritu Santo bë́ꞌniꞌ compañi lëꞌë raiꞌ parë guëquëꞌë raiꞌ lla gunë Cristo sufrir. Nu bëquëꞌë raiꞌ shcuendë lla gunë mënë alabar lëꞌë më. 12 Espíritu Santo bëluáꞌaiꞌ ra profetë de quë adë quëhúnëdiꞌi raiꞌ sirvë mizmë lëꞌë raiꞌ sino quëhunë raiꞌ sirvë lëꞌë hiaꞌa iurë bëquëꞌë raiꞌ diꞌdzë rëꞌ. Bëquëꞌë raiꞌ shcuendë dizaꞌquë, perë adë guc bë́ꞌadiꞌi raiꞌ pë runë cuntienë ra diꞌdzë. Perë iurneꞌ lëꞌë Espíritu Santo bëluaꞌa mizmë cusë ni lu hiaꞌa por medio el quë nabëluaꞌa dizaꞌquë lu të con pudërë shtë Espíritu, el quë nabësheꞌldë Dios parë cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa. Ra ianglë rac shtuꞌu raiꞌ tsasë́ raiꞌ pë runë cuntienë diꞌdzë ni perë rúnëdiꞌi raiꞌ gan gac bëꞌa raiꞌ.
Rac shtuꞌu Dios guëquëréldaꞌa tubi vidë zaꞌquë
13 Por ni, gulë bëꞌnë preparar bien parë gac bëꞌa të lo quë narac shtuꞌu më. Gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë më. Gulë gapë esperansë de quë gac të salvar iurë gunë më cumplir lo quë naguzublú më laꞌni vidë shtënë të. Gac të salvar iurë guëabrí Jesucristo stubi. 14 Cumë shini obedientë, adë rianáldëdiꞌi të tëchi deseo mal ziquë bëꞌnë të antsë, tiempë adë bënguë bë́ꞌadiꞌi të lëꞌë më. 15 Gulë gubani tubi manërë zaꞌquë sin duldë igual ziquë el quë nagulë́ lëꞌë të; na më santu; zni rac shtuꞌu Dios guëquëreldë të sin duldë. 16 Sagradas Escrituras rniꞌi: “Gulë gac të mënë santu purquë nahia santu”.
17 Si talë rniꞌi të Dios na Shtadë të, napë quë guëzuꞌbë diáguël shtíꞌdziꞌ guëdubi tiempë mientras quëreldë të lu guë́ꞌdchiliu. Na më juësi nu gunë më juzguë sin adë gúnëdiꞌi më favurë parë ni tubi mënë. 18 Puës gudilli më parë gac të librë, parë adë tsanáldëdiꞌi të tëchi ra custumbrë nadë rlluíꞌidiꞌi, custumbrë nabëꞌnë të recibir de shtadë guëlú të. Gudilli Jesucristo por duldë shtë të, lë́dëdiꞌi con bëdchichi u orë narialú 19 sino gudilli më con rënë shtë më. Na më ziquë tubi lliꞌli mituꞌnë nanápëdiꞌi ni tubi faltë, nilë manchë. Rënë shtë më lasaquin. 20 Bëꞌnë Dios destinar Jesucristo dizdë antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu të gac më Salvador. Antsë tsalú guë́ꞌdchiliu bëluaꞌalú më lu mënë; bëdchini më parë gac salvar të. 21 Por lëꞌë Jesucristo lëꞌë të rialdí lduꞌu të Dios, el quë nabildishtë́ lëꞌë Jesús ladi ra tëgulë nu bëcueꞌzë më lë́ꞌiꞌ ladë ldi shtë më catë nanú llni nu pudërë. Lugar shtë hunurë guzubë më. Rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios, por ni quëbezë të dzë naguëquëreldë të con lëꞌë më.
22 Lëꞌë të bëzuꞌbë diaguë të dizaꞌquë, por ni bëzunë́ më lduꞌu të parë gac shtuꞌu të de verdá ra shmënë Jesús. Iurneꞌ gulë guc shtuꞌu ra shmënë Jesús con guëdubinú lduꞌu të. 23 Hia lëꞌë të gulë të nacubi; napë të vidë sin fin, lë́dëdiꞌi por ra cusë narialú sino por shtiꞌdzë Dios, diꞌdzë nanapë pudërë parë guëneꞌe vidë eternë, nu nunquë adë rialúdiꞌin. 24 Sagradas Escrituras rniꞌi:
Grë ra mënë na rall ziquë guiꞌlli.
Chulë rluaꞌa guëꞌë shtë plantë, perë rbidchi guiꞌlli nu ra guëꞌë rlaguë lu guiuꞌu.
Por duꞌpë tiempë quëreldë mënë lu guë́ꞌdchiliu; zni na vidë shtë mënë,
25 perë shtiꞌdzë Dios nunquë adë rialúdiꞌin; napin pudërë parë siemprë.
Mizmë diꞌdzë ni bini të iurë biadiꞌdzë naꞌa lu të.