5
Rquëaꞌa lu të bëchi la sahia, de quë adë rquíꞌnidiꞌi gac bëꞌa hiaꞌa pë dzë, nilë ca iurë guëdchini Dadë Jesús purquë bien nanë́ hiaꞌa guëdchini më dzë ra mënë adë rzu nasínidiꞌi rall, igual ziquë rdchini ngubaꞌnë gueꞌlë. Zni guëdchini Dadë Jesús dzë adë pë llgabë runë ra mënë. Dzë lëꞌë mënë cagniꞌi: “Hia grë bëac dchi lu guë́ꞌdchiliu. Hia segurë nabani záꞌcaꞌa.” Dzë ni de repëntë guëdchini Jesús ziquë rnaꞌzi dulurë ra naꞌa nanuaꞌa shíniꞌ. Zni guëdchini më parë guëzalú më guë́ꞌdchiliu nu adë chu mënë ldaꞌa lu cashtigu rëꞌ. Perë lëꞌë të bëchi la sahia, hia nanú llni guëc të, të adë guëdchini dzë ni guëc të ziquë rdchini tubi ngubaꞌnë terciuni. Grë hiaꞌa nanú llni laꞌni guë́caꞌa nu rdëꞌë hiaꞌa cuendë ra cusë narniꞌi Dios. Hiadë nacahi laꞌni guë́caꞌa nu hiadë rzë́diꞌi hiaꞌa ziquë rzë ra më gueꞌlë. Por ni hiadë chu gúnëdiꞌi duldë ziquë duldë narunë ra mënë nanadë guënë́diꞌi Dios, sino quë guëdzú nasini hiaꞌa nu guëagná lduꞌu hiaꞌa de quë juici shtë Dios napë quë guëdchini. Ra narunë duldë adë rdë́ꞌëdiꞌill cuendë de quë mizmë lëꞌë rall rguili rall cashtigu shtë Dios parë lëꞌë rall. Na rall ziquë ra nargaꞌsi gueꞌlë nu ziquë ra narzuuꞌdchi. Adë rdë́ꞌëdiꞌi rall cuendë pë quëhunë rall. Perë lëꞌë hiaꞌa nabani záꞌcaꞌa delantë lu Dios. Guëdzú sini hiaꞌa parë adë guësínidiꞌi mëdzabë lëꞌë hiaꞌa lu duldë. Tubi suldadë rácull con guiꞌbë nashábëll nu rzúꞌbëll casco parë rúnëll defender cuerpë shtë́nëll iurë rdildi rall. Igual lëꞌë hiaꞌa napë quë guëdë́ꞌnaꞌa defender lëꞌë hiaꞌa lu Satanás. Tsaldí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Dios de quë gunë më salvar lëꞌë hiaꞌa. Gac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më parë adë gúnëdiꞌi Satanás gan guësiguëll lëꞌë hiaꞌa. Adë gudílidiꞌi Dios lëꞌë hiaꞌa parë gunë më cashtigu lëꞌë hiaꞌa sino quë parë guëneꞌe më vidë sin fin. Rzëlaaꞌdchi më vidë parë lëꞌë hiaꞌa purquë hia gudilli Dadë Jesucristo cuendë shtë hiaꞌa. 10 Guti më lu cruz por lëꞌë hiaꞌa parë guëdápaꞌa vidë con lëꞌë më laꞌni gubeꞌe. Si talë nianá nabani hiaꞌa u hia guti hiaꞌa guëbani hiaꞌa con lëꞌë më. 11 Por ni tsaglaꞌguë guëniꞌinú të ra saꞌ të con dizaꞌquë rëꞌ parë su rall firmë lu shnezë më.
Rniꞌinú Pablo lu ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
12 Ziquë bëchi la sahia rniaꞌa lu të, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë ra naquëhunë shchiꞌni Dios entrë lëꞌë të, ra naná cabësë grupë shtë të. 13 Napë quë gunë të rëspëti nu gac shtuꞌu të lëꞌë rall purquë gudili më lëꞌë rall parë shchiꞌni më. Gulë guquëreldë zaꞌquë; adë pë dishiꞌbi runë të. 14 También rniaꞌa lu të ziquë bëchi la sahia, gulë guniꞌinú lu ra mënë nanë́diꞌi gunë dchiꞌni. Gulë bëꞌnë animar lëꞌë narunë faltë tsaldí lduꞌi dizaꞌquë. Gulë bëꞌnë compañi nalaꞌdi su firmë lu shtiꞌdzë më. Adë tsasháquëdiꞌi lduꞌu të con ra saꞌ të.
15 Gulë guná, adë nádiꞌi bien gunë të vengar tubi saꞌ të. Adë rgúdiꞌi të galguezë. Mejurë gudili lla gunë të bien con grë ra saꞌ të nu con grë mënë laꞌni guë́ꞌdchiliu.
16 Guëdubi tiempë gulë bëquitë lduꞌu të. 17 Tsaglaꞌguë guadiꞌdzënú të Dios nu gulë gunaꞌbë lu më guëdubi tiempë. 18 Grë lo quë nacazac të, gulë bëdëꞌë graci lu më purquë ni na voluntá shtë më gunë të. Lëꞌë ni na voluntá shtë më parë grë́tëꞌ narialdí lduꞌi dizaꞌquë shtë Jesucristo.
19 Adë rcuéꞌzëdiꞌi të shchiꞌni Espíritu Santo. 20 Adë rquë guiáꞌadiꞌi të dizaꞌquë narniꞌi mënë lu të por pudërë shtë Dios. 21 Iurë zeꞌdë guëniꞌi tubi nguiu tubi diꞌdzë lu të, gulë bësëꞌdin gu nahin dizaꞌquë shtë Dios. Talë nahin shtiꞌdzë Dios, gulë bëaꞌnënuhin perë si talë adë nádiꞌin shtiꞌdzë Dios, adë rëaꞌnë guënúdiꞌi tëhin. 22 Gulë bësaꞌnë grë cusë mal.
23 Rnaꞌbë naꞌa lu Dios narcueꞌdchí laꞌni lduꞌu hiaꞌa, gunë më compañi lëꞌë të parë gunë të cumplir grë narac shtuꞌu më. Gac të niétiquë shmënë më. Rnaꞌba lu më të guëzunë́ më almë shtë të nu espíritu shtë të. Gunë Dios compañi lëꞌë të parë adë gunë dchiꞌni të cuerpë shtë të lu cusë mal. Guëaꞌnë të limpi sin duldë dzë naguëdchini Dadë Jesucristo. 24 Dios gudili lëꞌë të parë gac të shmënë më. Adë rúnëdiꞌi më cambi shtiꞌdzë më. Guldí më iurë rniꞌi më lu të; gunë më cumplir grë cusë rëꞌ.
Ndëꞌë gualú cartë shtë Pablo con tubi saludë
25 Quëhuna ruëguë lu të bëchi la sahia, gulë gunaꞌbë lu Dios por lëꞌë naꞌa.
26 Gulë bëꞌnë saludar grë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë ngaꞌli con tubi abrasë nacagsheꞌldë naꞌa.
27 Rnaꞌba lu të ziquë muzë shtë Jesucristo, biꞌldi cartë rëꞌ lu grë ra shmënë Dadë Jesús narëtaꞌ ngaꞌli.
28 Rnaꞌba lu Dadë Jesucristo guëneꞌe më llëruꞌbë bendición parë lëꞌë të. Zni gaquin. Amén.