Segundë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Corintios
1
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu ra mënë shtë Corinto
Na Pablo, nahia tubi poshtë shtë Cristo Jesús purquë zni na voluntá shtë Dios. Juntë con Timoteo, bë́chaꞌa naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús, quëquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ nu guësheꞌldë náꞌahin lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë ciudá Corinto nu zac lu grë ra nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ, lëꞌë të naquëreldë regiuni shtë Acaya. Gulë bëꞌnë recibir bendición shtë Dios con galërbedchí lduꞌu naná rneꞌe Dios Shtádaꞌa, juntë con Jesucristo Shlámaꞌa.
Galërzac zi shtë Pablo
Zudë́ꞌnaꞌa alabar Dios, lëꞌë Dios nu Dadë shtë Jesucristo Shlámaꞌa. Lëꞌë më na Dadë nu quëhúniꞌ consolar cadë lëꞌë mieti; na më el quë nargaꞌa lduꞌu mieti. Lëꞌë më rúniꞌ consolar lëꞌë hiaꞌa iurë lëꞌë hiaꞌa rzac zi hiaꞌa të parë gac guëdë́ꞌnaꞌa consolar los de más saꞌ hiaꞌa narzac zi lu cusë durë. Quëdë́ꞌnaꞌa consolar lëꞌë mënë con dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios. Nalë́ rzac zi hiaꞌa purquë na hiaꞌa shmënë Cristo, perë también nalë́ quëhunë më consolar lëꞌë hiaꞌa. Si talë rzac zi hiaꞌa, nahin parë bien shtë të, të gapë të galërbedchí lduꞌu nu parë gac salvar të. Mizmë cusë durë naquëac con lëꞌë naꞌa, nahin parë cuedchí lduꞌu të; pues zni ruaꞌa lduꞌu të con pacënci ra cusë durë nadápaꞌa. Rialdí lduꞌu naꞌa; firmë na esperansë shtë naꞌa de quë adë rëazë guétëdiꞌi të shnezë më. Rac bëꞌa naꞌa de quë ziquë rzac zi të purquë na të shmënë më, gunë më consolar lëꞌë të juntë con lëꞌë naꞌa.
Bëchi, rac shtuꞌu naꞌa gac bëꞌa të blac cusë durë naziadëdë naꞌa regiuni shtë Asia. Ngaꞌli bëdëdë naꞌa tubi prëbë ruꞌbë. Hia casi bërë́ fuersë parë guaꞌa lduꞌu naꞌa lu ra cusë ni. Gualdí lduꞌu naꞌa niati naꞌa lueguë. Bëdëꞌnë naꞌa llgabë na naꞌa ziquë tubi naná condenadë lu galguti, perë zni guc parë tsaldí lduꞌu naꞌa shtiꞌdzë Dios más, el quë nanapë pudërë të guëldishtë́hiꞌ tëgulë ladi ra tëgulë. Ra cusë durë guc rahin të parë adë gápëdiꞌi naꞌa confiansë mizmë lëꞌë naꞌa. 10 Dios bëlá më lëꞌë naꞌa lu peligrë nu tsaglaꞌguë quëhunë më salvar lëꞌë naꞌa parë gátidiꞌi naꞌa. Rialdí lduꞌu naꞌa lëꞌë më gúniꞌ salvar lëꞌë naꞌa stubi vueltë lu peligrë shtë galguti. 11 Lëꞌë të napë quë gunë të compañi lëꞌë naꞌa. Si talë zihani mënë gunë rall compañi lëꞌë naꞌa con oraciuni, zihani mënë guëdëꞌë graci lu më por ra favurë nagunë më parë lëꞌë naꞌa.
Adë guádiꞌi Pablo Corinto
12 Nanú tubi cusë narsëquitë lduꞌu naꞌa. Shgabë naꞌa rniꞌi de quë nadzú naꞌa tubi manërë zaꞌquë nu santu entrë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu nu zac entrë lëꞌë të. Na naꞌa verdá. Zni guquëreldë naꞌa, lë́dëdiꞌi por llni shtë naꞌa sino por favurë shtë Dios. Bëꞌnë më compañi lëꞌë naꞌa. 13 Quëquëꞌë naꞌa lu të sulë ra cusë narac guꞌldë të nu rac riasë́ të. Quëbezë naꞌa de quë guëdëꞌë të cuendë shtiꞌdzë naꞌa; 14 Hia riasë́ të tubi partë shtë ra cusë ni. Quëbeza de quë iurë lëꞌë Dadë Jesús guëabriꞌ stubi, lëꞌë të guëquitë lduꞌu të de lëꞌë naꞌa cumë lëꞌë naꞌa guëquitë lduꞌu naꞌa de lëꞌë të.
15 Por tantë confiansë nanapa de lëꞌë të, runa llgabë gueldë guënahia lëꞌë të lueguë, antsë tsahia stubi lugar; nu iurë guëabría guënahia lu të stubi, guëquitë lduꞌu të. 16 Runa llgabë de quë guna visitar lëꞌë të mizmë tiempë guziahia parë Macedonia; nu despuësë guëabría de ndë, gueldë guënahia lëꞌë të stubi të parë gunë të compañi na; guësheꞌldë të na parë Judea. 17 ¿Pë rniꞌi të de quë nahia falsë iurë guniꞌi lduaꞌa zni? ¿Gu nahia ziquë mënë shtë guë́ꞌdchiliu? ¿Lluaꞌa të de quë cagniaꞌa lu të: “Ahaꞌ” nu mizmë tiempë rniaꞌa: “Aquëdiꞌi”? 18 Dios na më testigu de quë lëꞌë naꞌa adë chu rníꞌidiꞌi: “Ahaꞌ” nu “Aquëdiꞌi” al mizmë tiempë 19 purquë Jesucristo shini Dios, nunquë guniꞌi më: “Ahaꞌ” u “Aquëdiꞌi” al mizmë tiempë. Lëꞌë Silvano nu Timoteo con na Pablo, biadiꞌdzë naꞌa lu të dizaꞌquë shtë më. Con Cristo lëꞌë dizaꞌquë siemprë napë resultadë. Nahin verdá. 20 Pues por lëꞌë Jesucristo grë ra promësë shtë Dios gac cumplir. Por ni iurë quëhunë naꞌa alabar Dios, rniꞌi naꞌa: “Nia Dadë” purquë unidë na naꞌa con Cristo Jesús. 21 Dios na el quë nabëꞌnë parë dzulezë naꞌa lu shnezë Cristo juntë con lëꞌë të, nu Dios na el quë nabësheꞌldë lëꞌë naꞌa con shtiꞌdzë më. 22 Lëꞌë më gulë́ më lëꞌë hiaꞌa nu bëneꞌe më Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa; náhiꞌ tubi garantiá de lo quë naguëdë́ꞌnaꞌa recibir despuësë.
23 Cagnaꞌba Dios të gac më testigu en cuntrë de na si talë ruadiꞌdza bishi. Adë bë́ꞌnëdiaꞌa visitar lëꞌë të, më Corinto, purquë adë guc shtúꞌudiaꞌa guna cashtigu lëꞌë të. 24 Adë rnibë́ꞌadiꞌi naꞌa pë cusë tsaldí lduꞌu të; hia bien dzu të firmë lu shnezë më; nadë más guëdëꞌnë naꞌa compañi lëꞌë të, të guëquitë lduꞌu të.