Ndëꞌë bëntsaꞌu ra poshtë
1
Jesús guniꞌi guëdchini Espíritu Santo
Laꞌni primërë librë nabëquëaꞌa lul, Teófilo, bëquëaꞌa lo quë nabëꞌnë Jesús nu lo quë nabëluaꞌa më dizdë nabëdchini më guë́ꞌdchiliu hashtë iurë beꞌpi më gubeꞌe. Antsë güeꞌpi më gubeꞌe gulezë më poshtë shtë më. Espíritu Santo bëꞌnë compañi lëꞌë Jesús parë guniꞌi më lu ra poshtë guadë dchiꞌni nabëaꞌnënú raiꞌ. Tsana gudëdë guti Jesús, lo mizmë lëꞌë më bëluaꞌalú më lu ra poshtë tal zíquësë nabani më. Nu durantë cuarenta dzë guaglaꞌguë bëluaꞌalú më lu raiꞌ. Zihani cusë bëꞌnë më lu raiꞌ. Biadiꞌdzënú më lëꞌë raiꞌ lla mudë tsutë́ mënë nezë lu gubeꞌe catë rnibëꞌa Dios të gac salvar rall.
Iurë nianá zugaꞌanú Jesús lëꞌë ra poshtë, guniꞌi më lu raiꞌ adë guërúꞌudiꞌi raiꞌ ciudá Jerusalén. Repi më:
―Gulë cuezë ndëꞌë hashtë guëdchini Espíritu Santo ziquë guniꞌi Shtada lu të, purquë guniꞌi Shtada nu na guniaꞌa lu të, guësheꞌldë më Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të. Verdá Juan Bautista bëchuꞌbë nísiꞌ ra mënë con nisë perë laꞌni sëbëldá dzë lëꞌë më guëzunë́ më lduꞌu të con pudërë shtë Espíritu Santo. Guëdchini më parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të.
Jesús beꞌpi parë gubeꞌe
Iurë zunú Jesús ra poshtë, gunaꞌbë diꞌdzë raiꞌ lu më:
―Dadë, ¿pë hia bëgaꞌa iurë parë guëcubi naciuni Israel ziquë nahin antsë?
Perë Jesús repi lu raiꞌ:
―Adë rúnëdiꞌi tucarë gac bëꞌa të guc gaquin. Adë rúnëdiꞌi tucarë gac bëꞌa të pë dzë Shtada gunë ra cusë rëꞌ purquë niétiquë lëꞌë më napë më cuendë pë tiempë guëcubin. Perë iurë guëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të, lë́ꞌiꞌ guënéꞌeiꞌ pudërë parë gac të firmë; tsagniꞌinú të ra mënë grë ra cusë naguná të bëna. Guëniꞌi të lu ra më Jerusalén nu guziaꞌa të regiuni shtë Judea nu regiuni shtë Samaria hashtë lúltimë guëꞌdchi catë rialú guë́ꞌdchiliu.
Iurë gualú biadiꞌdzënú Jesús ra poshtë, mientras rbiꞌa raiꞌ lu më, beꞌpi më gubeꞌe. Gunitilú më laꞌni shcahi. Dizdë iurní adë gunádiꞌi raiꞌ lu Jesús. 10 Nianá rbiꞌa ra poshtë nezë lu gubeꞌe, beꞌpi Jesús. De repëntë guná raiꞌ chupë ianglë zugaꞌa culaꞌni raiꞌ; nacu ianglë lari naquichi. 11 Repi ianglë lu raiꞌ:
―Lëꞌë të më Galilea, ¿pëzielú rbiꞌa të lu gubeꞌe? purquë Jesús naguná të beꞌpi lu gubeꞌe, lo mizmë lëꞌë më guëabrí stubi vueltë tal zíquësë guná të beꞌpi më. Zni guëabrí më stubi.
Matías bëuꞌ lugar shtë Judas
12 Iurní bietë raiꞌ lu dani nalë Olivos. Bëabrí raiꞌ parë Jerusalén. Rëaꞌnë Jerusalén guëllaꞌ parë dani Olivos tubi distanci de tubi kilómetro. 13 Iurë bëdchini raiꞌ Jerusalén, bëá raiꞌ hiuꞌu catë quëreldë raiꞌ. Beꞌpi raiꞌ hashtë guiaꞌa segundë pisë catë na tubi cuartë ruꞌbë. Grë ra nabëagrí lë raiꞌ: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo llgaꞌnë Alfeo. Nu zugaꞌa Simón nanapë llëruꞌbë ánimo parë lëy shtë Moisés. También zugaꞌa Judas shini Jacobo. 14 Grë ra më rëꞌ bëdëá raiꞌ tubsë parë ruadiꞌdzënú raiꞌ Dios. Nu ra bëchi Jesús nu María, shniꞌa më, bëdëá raiꞌ con sëbëldá ra naꞌa; bëdëá raiꞌ ngaꞌli.
15 Dzë ni Pedro guasuldí guëláu ladi grë nazubëgaꞌa ndë. Na rall ziquë tubi gahiuꞌa galdë mënë nagualdí lduꞌi dizaꞌquë shtë Jesús. Guniꞌi Pedro lu raiꞌ:
16 ―Rniaꞌa lu të iurneꞌ cumë ziquë bëcha, napë quë guc cumplir nabëquëꞌë David. Espíritu Santo bëꞌnë compañi lëꞌë David tsana bëquë́ꞌëiꞌ laꞌni Sagradas Escrituras ra cusë nabëꞌnë Judas purquë Judas guanull ra mënë parë gunaꞌzi rall Jesús. 17 Guc Judas tubi saꞌ naꞌa iurë guzënú naꞌa lëꞌë Jesús. Jesús gudili lë́ꞌëll nu gúquëll tubi shini gusëꞌdë më parë bë́ꞌnëll dchiꞌni con lëꞌë naꞌa, 18 perë bë́ꞌnëll duldë. Con dumí nabëtuuꞌ Judas lëꞌë Jesús, guasiꞌi ra mënë tubi ldë guiuꞌu lachi. Lo mizmë lugar ni gulaguë Judas rguëc Judas. Nu gutsë láꞌnill; bëruꞌu grë llëguëzíꞌall. 19 Ra më Jerusalén bini rall pë guc con Judas nu gululë́ rall lachi ni Acéldama según dizë́ shtënë rall. Rniꞌi rall, Lachi Catë Bëllëꞌë Rënë.
20 Guniꞌi zac Pedro:
―Guc cumplir narniꞌi laꞌni librë Salmos. Rniꞌi librë ni zndëꞌë:
Guëaꞌnëgá lídchill,
nu adë guëdzélëdiꞌi chu guëquëreldë lídchill.
Guëdzelë stubi naguëuꞌ shlugárëll, tubi nagunë dichiꞌni.
21 ’Zeꞌdë naldë ra nguiu naquëhunë compañi lëꞌë naꞌa lu guëdubi tiempë naguzënú naꞌa Dadë Jesús. 22 Zeꞌdë naldë rall dizdë nabëchuꞌbë nisë Juan lëꞌë Jesús nu hashtë tsana lëꞌë më beꞌpi gubeꞌe. Rquiꞌni guëdili hiaꞌa stubi nguiu; guëuꞌ nguiu ni shlugar Judas. Rquiꞌni tubi naná testigu de quë guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë.
23 Iurní gudili raiꞌ chupë nguiu nazeꞌdë naldë lëꞌë raiꞌ dizdë naguzënú raiꞌ Jesús. Túbill lë José nu lëll Barsabás. Nu napë stubi lëll Justo; tsunë lëll. Stúbill lë Matías. 24 Iurní grë raiꞌ biadiꞌdzënú raiꞌ Dios:
―Dadë, lë́ꞌël nanël lla na laꞌni lduꞌu grë nguiu; por voluntá shtë́nël bëluaꞌa guadë de chupë nguiu rëꞌ gáquëll poshtë; gúnëll shchíꞌnil con lëꞌë naꞌa 25 purquë Judas bëniti. Bësëaꞌnëgall shchíꞌnil. Por duldë nabë́ꞌnëll, zëagzëll lugar shtënë cashtigu. Gabildi bëꞌnë tucárëll.
26 Iurní gudchitë raiꞌ guëꞌë dado niaꞌa chu guëruꞌunú poshtë. Bëꞌnë tucarë Matías. Iurní lueguë bëuꞌll ladi ra poshtë parë bëzá raiꞌ chiꞌbë chupë.