Cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Colosenses
1
Quëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu ra colosenses
Na Pablo nahia poshtë shtë Cristo Jesús purquë gudili më na. Juntë con bëcha Timoteo quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu naná bëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ con ra bëchi la sahia narunë cumplir shtiꞌdzë më, grë të naquëreldë guëꞌdchi Colosas. Gulë bëꞌnë recibir favurë shtë Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të por Dios, Shtádaꞌa.
Pablo rnaꞌbë lu Dios por ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
Siemprë rdëꞌë naꞌa graci lu Dios naná Shtadë Jesucristo, el quë narnibëꞌa lëꞌë hiaꞌa. Iurë rnaꞌbë naꞌa lu më por lëꞌë të, rniꞌi naꞌa dushquilli Dios purquë bini naꞌa lla rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Jesucristo nu bini naꞌa lla rac shtuꞌu të bëchi la saꞌ të naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë. Quëreldë të zni purquë rialdí lduꞌu të guëquëreldënú të Jesucristo lu gubeꞌe. Esperansë ni na ziquë tubi tesurë nagutsaꞌu parë lëꞌë të. Por dizaꞌquë nabini të más antsë, nanë́ të nasalvar të. Gualdí lduꞌu të dizaꞌquë na verdá. Lëꞌë dizaꞌquë nabini të rrëꞌtsin por guëdubi nezë shtë guë́ꞌdchiliu, nu mënë ziaglaꞌguë rialdí lduꞌu rallin. Dizaꞌquë quëhunin cambi vidë shtë mënë igual ziquë quëhunë dizaꞌquë cambi vidë shtë të. Primërë vësë nabini të shtiꞌdzë Dios, bëdëꞌë të cuendë de quë verdá rac shtuꞌu më lëꞌë të, de quë bëꞌnë më favurë të gac salvar të. Bëꞌnë të recibir dizaꞌquë por Epafras, el quë nabëluaꞌa lëꞌë të shtiꞌdzë Jesús. Náhiꞌ muzë shtë hiaꞌa; rac shtuꞌu hiaꞌa lë́ꞌiꞌ. Quëhúnëll cumplir siemprë lo quë narac shtuꞌu Cristo. Guniꞌi Epafras lu naꞌa de quë rac shtuꞌu të grë ra shmënë Dios por amor narneꞌe Espíritu Santo laꞌni lduꞌu të.
Por ni dizdë bini naꞌa de lëꞌë të, adë bësáꞌnëdiꞌi naꞌa guëniꞌinú naꞌa lu Dios por lëꞌë të. Quëgnaꞌbë naꞌa lu më de quë guëluaꞌa më lëꞌë të voluntá shtë më, de quë guëneꞌe më llni parë gac bëꞌa të pë na mal nu pë naná bien. Quëgnaꞌbë naꞌa lu më tsasë́ të nezë zaꞌquë por pudërë shtë Espíritu Santo. 10 Quëgnaꞌbë naꞌa lu më de quë conductë shtë të gaquin bien lu Dadë, de quë guëquitë lduꞌu më con lëꞌë të, nu de quë gapë të resultadë lu shchiꞌni më, nu de quë cadë dzë gapë të más llni shtë Dios. 11 Quëgnaꞌbë naꞌa lu më gac të mënë fuertë lu shnezë më por mizmë pudërë nanapë më. Llëruꞌbë na pudërë shtë më. Zni gunë të gan lu cusë mal guëdubi tiempë nu gapë të pacënci nu guëquitë lduꞌu të. 12 Nu rnaꞌbë naꞌa lu më de quë guëdëꞌë të graci lu Dadë Dios purquë lëꞌë më bëneꞌe derechë parë guëdápaꞌa lugar con los de más mënë santu catë quëreldë më lu llni. 13 Bëlá Dios lëꞌë hiaꞌa lu guiaꞌa Satanás catë rnibë́ꞌall nu bëzú më lëꞌë hiaꞌa catë rnibëꞌa shini më, Cristo. Náhiꞌ Rëy. Nalë́ rac shtuꞌu Dios Padre shini më. 14 Por galguti shtë Jesús naperdunë duldë shtë hiaꞌa. Gudilli më por duldë shtë hiaꞌa lu cruz; iurneꞌ nasalváraꞌa.
Rbedchí lduꞌu hiaꞌa por galguti shtë Jesús
15 Adë chu rnádiꞌi lu Dios Padre perë bëdchini më iurë bëdchini Cristo lu guë́ꞌdchiliu. Mizmë Dios bëluaꞌalúhiꞌ lu mënë por Jesucristo naná igual ziquë Dios. Lë́ꞌiꞌ nabani más antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu. 16 Bëcueꞌshtë́ Cristo grë cusë nananú gubeꞌe nu guë́ꞌdchiliu. Grë ra narnibëꞌa ziquë rëy nu autoridá, grë ra nananú gubeꞌe naná rnibëꞌa los de más sáhiꞌ bëcueꞌshtë́ Cristo tantë narná hiaꞌa lúhiꞌ, tantë chu rnádiꞌi lúhiꞌ. Grë cusë nanabani, bëntsaꞌu Jesús të parë gunë raiꞌ sirvë lu më. 17 Lëꞌë Jesús nanú më antsë cueshtë́ grë ra cusë. Nápëdiꞌi më fin. Por pudërë shtë më lo quë nanú lu gubeꞌe nu lo quë nanú lu guë́ꞌdchiliu, grë cusë lo quë nanabani u lo quë nanápëdiꞌi vidë purquë zni guc shtuꞌu më. Rsë më grë ra cusë ni. 18 Jesucristo na cabësë shtë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë, grë ra shmënë më naná rdëá grë lugar; unidë na raiꞌ con lëꞌë më. Entrë grë ra naguti, na më primërë; galguti adë bë́ꞌnëdiꞌi gan lúhiꞌ. Nídiꞌi chu stubi ziquë Jesús; napë më más pudërë quë ra naná rnibëꞌa. 19 Lëꞌë Dadë Dios con grë pudërë nanapë më, guc shtúꞌuiꞌ cuezënúhiꞌ laꞌni shcuerpë Jesucristo. 20 Por Jesús guc shtuꞌu Dios cuedchí lduꞌu mieti lu më; gac en paz grë cusë nananú lu gubeꞌe nu lo quë nananú lu guë́ꞌdchiliu. Guc shtuꞌu më gac unidë mënë con lëꞌë më por galguti shtë Jesús lu cruz. Bëꞌnë më të gac amigu ra mënë con Dios.
21 Antsë lëꞌë të guc të enemigu shtë Dios. Zitu guquëreldë të parë lëꞌë më; adë guná záꞌquëdiꞌi të lu më purquë guquëreldë të con maldá. 22 Perë iurneꞌ lëꞌë të na të amigu shtë Dios por lo quë nabëꞌnë Jesucristo. Por galguti shtë Jesús lu cruz, bëlá më lëꞌë të lu cashtigu narunë tucarë gunë të recibir. Rac shtuꞌu më gunë më presentar lëꞌë të lu Dios ziquë mënë santu sin ni tubi cusë mal. Zu të lu më sin adë chu guëdchiꞌbë demandë cuntrë lëꞌë të. 23 Zni gac si talë tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë më nu si talë gac të firmë lu shnezë më. Gulë gac ziquë tubi hiuꞌu naná rzaꞌa lu guëꞌë; adë chu guëazë guétëdiꞌi lu dizaꞌquë narniꞌi guëbaninú hiaꞌa lëꞌë më. Pues dizaꞌquë ni hia bërëꞌtsin por guëdubi nezë shtë guë́ꞌdchiliu. Hia bini mënë diꞌdzë ni. Na Pablo nahia muzë shtë Dios; bësheꞌldë më na ziquë ministrë shtë më parë guadiꞌdza lu ra mënë.
Pablo quëhunë sirvë lu ra shmënë Dios
24 Iurneꞌ rquitë lduaꞌa entrë ra cusë durë purquë ra cusë durë naquëhuna sufrir, na rahin sufrimientë shtë Jesucristo. Tsalú sufrimientë ni laꞌni shcuerpa parë bien shtë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios. Jesús na cabësë shtë ra mënë ni; na raiꞌ grupë shtë shmënë Dios. 25 Nahia ministrë shtë më; gudili më na ziquë muzë shtë më parë gac bëꞌa të ra dizaꞌquë, nu nahia muzë shtë të parë guërëꞌtsë dizaꞌquë entrë grë mënë. 26 Iurneꞌ quëgluaꞌa më lu ra shmënë më, lo quë más antsë nanú nagaꞌchi. Ra mënë, nilë ra ianglë adë guc bë́ꞌadiꞌi raiꞌ secretë narac bëꞌa hiaꞌa iurneꞌ. 27 Guc shtuꞌu më guëluaꞌa më lu shmënë më de quë por dizaꞌquë, ra mënë nanádiꞌi më israelitë gac rall shini më, nu quëgluaꞌa më quëbezënú Cristo lëꞌë rall. Por Cristo naquëbezënú lëꞌë rall tsutë́ rall lu gubeꞌe. Ni na favurë ruꞌbë nabëꞌnë më.
28 Lëꞌë naꞌa quëgluaꞌa naꞌa shtiꞌdzë Cristo nu quëgtsëbë naꞌa mënë të gac rall firmë lu shnezë më. Quëgluaꞌa naꞌa lu ra mënë con llni shtë Dios parë tsasë́ rall shtiꞌdzë më. Rniꞌi naꞌa lu rall por gac unidë rall con Cristo gac rall mënë zaꞌquë de verdá sin ni tubi faltë. 29 Quëhuna shchiꞌni më con guëdubi fuersë narneꞌe Cristo. Mizmë lëꞌë më rneꞌe zihani pudërë parë tsaglaꞌga lu shchiꞌni më të gac mënë justë delantë lu Dios.