6
Lëꞌë të llguëꞌnë, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë shtádël, purquë zni runë tucarë gunë të ziquë shini Dios. Tubldí nahin delantë lu Dios. Lúniquë mandamientë shtë Dios nanapë promësë, rniꞌi zndëꞌë: “Gulë bëꞌnë rëspëti shtádël nu shníꞌal të parë guëquitë ldúꞌul nu guëbánil zihani izë lu guë́ꞌdchiliu”.
Lëꞌë të nanapë shínil, adë rúnëdiꞌil tratë mal con shínil parë quë adë guëldë́diꞌi shínil; más bien gulë guniꞌinú lëꞌë rall; gulë bëdëꞌë cunseju zaꞌquë të parë adë guërúꞌudiꞌi rall shnezë Dios.
Lëꞌë të naná muzë, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë shlámël lu guë́ꞌdchiliu rëꞌ. Gulë gapë rëspëti parë lëꞌë raiꞌ nu gulë gac të mënë obedientë ziquë si fuërë quëhunë të sirvë lu Cristo.
Gulë bëꞌnë sirvë bien lu raiꞌ guëdubi tiempë, lëdë niáꞌasëdiꞌi iurë rna raiꞌ lu të, të parë guëaꞌnë të bien con lëꞌë raiꞌ si fuërë quëhunë të sirvë lu Jesucristo. Gulë bëꞌnë sirvë con guëdubinú lduꞌu të purquë zni rac shtuꞌu Dios gunë të. Gulë bëꞌnë dchiꞌni con guëdubinú lduꞌu të con lëgrë laꞌni lduꞌu të purquë zni rac shtuꞌu Dios. Adë rúnëdiꞌi të llgabë sulamëntë lu mënë quëhunë të sirvë. Pues nanë́ të cadë túbiaꞌa, ra muzë nu ra lamë, guëdë́ꞌnaꞌa recibir según cusë zaꞌquë u cusë mal naquëdë́ꞌnaꞌa. Lëꞌë Dadë guëneꞌe narunë tucarë cadë túbiaꞌa.
Lëꞌë të lamë, quëgniaꞌa lu të iurneꞌ; gulë bëꞌnë tratë bien con ra muzë. Gulë gac më naduꞌu lu ra muzë shtënë të; adë rushtiádiꞌi të guëc rall. Gulë bësëagná lduꞌu të napë të tubsë lamë lu gubeꞌe. Lëꞌë Dadë quëhunë më igual con grë mieti, ra naná runë dchiꞌni nu ra naná rnibëꞌa.
Nadápaꞌa fuersë shtë Dios parë guëdë́ꞌnaꞌa gan lu grë enemigu
10 Iurneꞌ bëchi, gulë su firmë lu shnezë Dios. Na të unidë con lëꞌë më nu rdëꞌë më fuersë ruꞌbë parë lëꞌë të. 11 Gulë bëdëꞌë sí parë guëgacu Dios lëꞌë të ziquë suldadë nanuaꞌa guiꞌbë të parë gac të firmë cuntrë grë́tëꞌ cusë naná guëguguë́ mëdzabë, 12 purquë adë quëdíldidiꞌiaꞌa con mënë; adë nádiꞌi enemigu shtë́naꞌa ziquë mënë shtë guë́ꞌdchiliu sino enemigu shtë́naꞌa na ra fuersë mal; adë chu rnádiꞌi lúhiꞌ. Quiere decir, ra autoridá, ra narnibëꞌa lu nacahi, ra zihani espíritu mal nanapë más pudërë quë lëꞌë hiaꞌa. 13 Por ni gulë bëꞌnë recibir grë fuersë narneꞌe Dios parë lëꞌë hiaꞌa të guëdë́ꞌnaꞌa gan lu grë cusë mal nazeꞌdënú mëdzabë lu hiaꞌa, perë despuësë de tëdë grë prëbë, todavía zu të firmë lu shnezë më. 14 Gulë gac firmë iurneꞌ con verdá cumë ziquë tubi nalliꞌi laꞌni. Gulë gubani tubi vidë tubldí delantë lu Dios; nahin ziquë vestidë narunë defender lduꞌu suldadë. 15 Gulë bëꞌnë preparar bien parë guëniꞌinú të mënë dizaꞌquë narsëdchini paz entrë Dios nu mënë. Gulë bëꞌnin ziquë suldadë narunë preparar iurë quëquë́ꞌëll sabádull. 16 Perë subrë de ni, gulë gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më. Fe shtë të na ziquë defensë nanuaꞌa suldadë. Fe gunë gan guësëaldë grë ra tentación shtë mëdzabë; na rahin ziquë flechë nanuaꞌa guiꞌi. 17 Gulë gac të segurë nasalvar të. Na ziquë tubi cascu guiꞌbë naná canihapë guëc suldadë, nu gulë gunaꞌzi spadë shtë Espíritu Santo. Spadë ni na shtiꞌdzë Dios. 18 Gulë bëꞌnë cumplir cunseju rëꞌ mientras quëgnaꞌbë të lu Dios. Gulë bëꞌnë ruëguë lu Dios lo quë narac shtuꞌu Espíritu Santo. Nu gulë gac nasini nu listë sin quë adë chu guëazë guétëdiꞌi. Nu gulë bëꞌnë ruëguë lu më por grë ra shmënë më. 19 Nu gulë bëꞌnë ruëguë lu më por na të parë guëneꞌeruꞌu më más llni nu valurë të iurë guëniꞌinuhia ra mënë, gac bëꞌa rall dizaꞌquë de quë nahin parë mënë narëtaꞌ guëdubi guë́ꞌdchiliu. 20 Dios bësheꞌldë më na; por ni nanúa prësi iurneꞌ. Gulë gunaꞌbë lu më të parë tsaglaꞌguë guëniꞌihia dizaꞌquë. Zni runë tucarë guëníꞌihia sin quë adë rdzë́bëdiaꞌa.
Rialú cartë con saludë
21 Tíquico lëꞌë bëchi narac shtuꞌu hiaꞌa, nu quëhúnëll cumplir dchiꞌni shtë Dadë; lë́ꞌiꞌ guadíꞌdziꞌ lu të grë́tëꞌ lo quë naguzaca, nu lla quërelda. 22 Quëgsheꞌlda lë́ꞌiꞌ lu të, të parë gac bëꞌa të lla na shcuendë naꞌa ndëꞌë nu parë guëniꞌinúhiꞌ lëꞌë të gac të más firmë lu shnezë Dios.
23 Rnaꞌba de quë Dios Shtádaꞌa nu lëꞌë Jesucristo, Shlámaꞌa, gúniꞌ parë cuedchí lduꞌu të nu parë gac shtuꞌu të saꞌ të nu tsaldí lduꞌu të diꞌdzë shtë më. 24 Nu rnaꞌba lu më gunë ldaiꞌ më lëꞌë të, grë́tëꞌ narac shtuꞌu lëꞌë Dadë Jesucristo de verdá. Amén.