Cartë naguá lu ra Hebreos
1
Dios biadiꞌdzë lu hiaꞌa iurë bëdchini shini më
Tiempë guahietë guniꞌi Dios lu shtadë guëlú hiaꞌa iurë biadiꞌdzë ra profetë. Zihani vësë nu zihani manërë guniꞌinú më lu shtadë guëlú hiaꞌa por enseñansë shtë ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë më perë iurneꞌ lúltimë tiempë biadiꞌdzë më lu hiaꞌa iurë bëdchini shini më, Jesús. Dios bëcueꞌshtë́ guë́ꞌdchiliu por lëꞌë shini më, nu gulë́ Dios shini më parë guënibë́ꞌaiꞌ grë cusë nananú guë́ꞌdchiliu nu gubeꞌe. Lëꞌë shini më na ziquë galrabtsëꞌë shtë Dios. Ziquë na Dios zni na Jesús, ecsactë ziquë Shtádiꞌ. Por Jesús rniꞌbi grë ra cusë; por pudërë shtë shtiꞌdzë më adë rialúdiꞌi guë́ꞌdchiliu. Despuësë de bëzunë́ më almë shtë hiaꞌa de grë duldë, iurní guzubë më lugar shtë hunurë ladë ldi culaꞌni Dios pudërusë catë quëbezë më gubeꞌe.
Shini Dios na más më ruꞌbë quë ra ianglë
Lëꞌë shini Dios na më más më ruꞌbë quë ra ianglë. Pues bëꞌnë Jesús recibir mejurë lugar; bëdëꞌë Dios tubi lë parë shini më namás lasac quë lë shtë ianglë. Dios nunquë adë guníꞌidiꞌiꞌ lu tubi ianglë:
Lë́ꞌël nal shinia.
Bëna punërë lë́ꞌël; súbël lugar shtë hunurë.
Nunquë guniꞌi Dios de tubi ianglë:
Na nahia Dadë parë lë́ꞌël.
Nu lë́ꞌël gáquël shinia.
Perë iurë bësheꞌldë Dios shini më lu guë́ꞌdchiliu, bëꞌnë më honrar lë́ꞌiꞌ nu guniꞌi më:
Grë́tëꞌ ianglë shtë Dios gunë raiꞌ adorar lë́ꞌël.
De ra ianglë guniꞌi Dios:
Quëhunë më gac raiꞌ ziquë mbë.
Gac raiꞌ ziquë beꞌlë narruꞌu lu guiꞌi të gunë raiꞌ lo quë narnibëꞌa më.
Perë lu shini Dios guniꞌi më:
Nal Dios; catë rnibë́ꞌal na parë siemprë; adë tsalúdiꞌin.
Bandërë shtë́nël quëhunë significar nal rëy justë.
Rac shtúꞌul ra cusë tubldí, perë rna túshël nanádiꞌi de acuerdë con lëy shtë më.
Por ni Dios shtë́nël bëtiáꞌaiꞌ sëiti guë́quël të guëquitë ldúꞌul más quë grë ra saꞌl.
10 Nu zac guniꞌi Dios de lëꞌë më:
Nia Dadë, lë́ꞌël bëcueꞌshtël grë́tëꞌ ra cusë dizdë principi shtë guë́ꞌdchiliu.
Con guiáꞌal bëcueꞌshtël gubeꞌe.
11 Lëꞌë rahin tsalú perë lë́ꞌël guëáꞌnël parë siemprë.
Grë rall guëac rall ziquë lari gushë.
12 Nu lë́ꞌël guëtúꞌbil guë́ꞌdchiliu nu gubeꞌe ziquë daaꞌ.
Gac cambi grë ra cusë ni, perë lë́ꞌël nal mizmë nedzë́ nu parë siemprë; lë́ꞌël guëbánil parë siemprë.
13 Nunquë guniꞌi Dios lu tubi ianglë:
Guzubë ladë ldi shtëna hashtë guna gan lu grë enemigu shtë́nël nu guëzuꞌbë diaguë rall shtíꞌdzël.
14 Grë ra ianglë na raiꞌ espíritu narunë cumplir voluntá shtë Dios. Bësheꞌldë më lëꞌë raiꞌ parë gunë raiꞌ compañi ra nabëꞌnë recibir salvaciuni shtë më.