Cartë nabëquëꞌë Santiago
1
Bësheꞌldë Santiago saludë lu ra naquëreldë fuërë ladzë raiꞌ
Na Santiago, nahia muzë shtë Dios nu shtënë Jesucristo, Shlámaꞌa. Quëgsheꞌlda saludë lu të naquëreldë fuërë ladzë të, lu të naná chiꞌbë chupë grupë shtë mënë israelitë nabërëꞌtsë lu guëdubi guë́ꞌdchiliu.
Llni nazeꞌdë de Dios
Lëꞌë të bëchi la sahia, gulë bëquitë lduꞌu të iurë zeꞌdë cusë durë narzac zi purquë nanë́ hiaꞌa por medio ra cusë durë rluaꞌa si talë tsaglaꞌguë rialdí lduꞌu hiaꞌa de verdá. Nu nanë́ hiaꞌa iurë rúnël gan lu ra cusë durë, más fuertë nal parë tsagláꞌguël shnezë Dios. Gulë gac të mënë pacënci guëdubi tiempë, nu gulë gac të mënë narac rúnël voluntá shtë Dios sin ni tubi faltë. Iurní gúnël cumplir lo quë narac shtuꞌu më.
Si tubi de lëꞌë të adë ráquëdiꞌil, runë faltë llni, gulë gunaꞌbë lu Dios; Dios guëneꞌe më llni parë lëꞌë të. Guëneꞌe mëhin sin medidë, nu adë guëníꞌidiꞌi më guëc të por rnaꞌbë të lúhiꞌ. Perë napë quë guënáꞌbël lu më con galërialdí lduꞌu. Grë́tëꞌ el quë nadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Dios, ni na ziquë olë shtë nisëduꞌu iurë lëꞌë mbë dushë zeꞌdë. Ruaꞌa mbë nisë nezë rëꞌ nezë rëꞌ. El quë nadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios de verdá, adë gúnëdiꞌill llgabë de quë guëdëꞌë më lo quë narnáꞌbëll. El quë narunë chupë llgabë, nádiꞌi firmë conductë shtë́niꞌ.
Lë́ꞌël shmënë Jesús narunë llgabë nádiꞌil më ruꞌbë laꞌni guë́ꞌdchiliu, gulë bëquitë ldúꞌul purquë de vërë nal më ruꞌbë lu Dios. 10 Nu gulë bëquitë lduꞌu të naná ricu iurë rneꞌe më galnaduꞌu, iurë rac bë́ꞌal galëricu verdadërë; cusë ni ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu runë rall desprëci. Gulë bëquitë lduꞌu të purquë ziquë ra guëꞌë lachi, ra ricu con grë ra cusë material nanapë rall, rialuhin. 11 Iurë rruꞌu ngubidzë, rzaꞌi ngubidzë lëꞌë guëꞌë; hia adë rluáꞌadiꞌi ra guëꞌë chulë. Zni na fin shtë ricu con grë negoci shtë́nëll.
Ra dificultá nu tentación
12 Rquitë lduꞌu mieti natsaglaꞌguë firmë lu shnezë Dios aunquë rzac zi mënë lë́ꞌëll purquë iurë tsalú lëꞌë galërzac zi, gúnëll recibir bendición naná vidë sin fin. Bëꞌnë më prometer vidë ni parë grë ra narac shtuꞌu lëꞌë më. 13 Cualquier de tubi të iurë rdchini mal llgabë parë gúnël mal, adë rúnëdiꞌil llgabë de quë Dios guësëdchini më llgabë ni guë́quël, purquë Dios nunquë rsëdchínidiꞌi më mal llgabë parë gúnël duldë. Nídiꞌi mudë chu guësëdchini llgabë mal lu Dios. 14 Iurë tubi de lëꞌë të rac shtúꞌul gúnël duldë, na purquë laꞌni lduꞌu mizmë lë́ꞌël nanú deseo mal. Ra deseo mal rsëdchini mal llgabë parë lë́ꞌël. 15 De deseo mal nananú laꞌni lduꞌu mieti, zeꞌdë mal llgabë; hia de ngaꞌli runë mieti duldë; hia de ngaꞌli zeꞌdë galguti parë nguiu ni.
16 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, adë tsaldídiꞌi lduꞌu të el quë narsiguë́ sáhiꞌ 17 purquë grë́tëꞌ cusë zaꞌquë zeꞌdë de Dios, el quë nabëntsaꞌu grë mbelëguiꞌi nu ngubidzë. Na më lo mizmë guëdubi tiempë; nídiꞌi cambi parë lë́ꞌiꞌ; nádiꞌi më ziquë cusë narunë ra cambi shcaaꞌlë. 18 Bëneꞌe më vidë sin fin parë lëꞌë hiaꞌa sulë purquë zni guc shtuꞌu më. Bëdchini vidë sin fin por medio de ra diꞌdzë naná verdá. Zni rac shtuꞌu më gácaꞌa primërë ejemplë entrë grë ra shini më natsaldí lduꞌi shtiꞌdzë më. Na ziquë tubi mënë quëgldáguëll primërë nashi zaꞌquë lu hiaguë iurë guëdchini tiempë shtë cusechë.
Enseñansë verdadërë
19 Por ni, bëchi narac shtuaꞌa, gulë bëdëꞌë cuendë de quë cadë tubi të napë quë gac nasínil parë guëquë́ diáguël perë parë guadíꞌdzël, gulë gupë cuidadë. Gulë bëꞌnë llgabë bien antsë guadíꞌdzël. Nu adë guëdë́ꞌël sí ldaguë llanë laꞌni ldúꞌul 20 purquë llanë shtë mënë, adë rsëdchínidiꞌin vidë zaꞌquë delantë lu Dios. 21 Gulë bësaꞌnë grë cusë mal nananú laꞌni ldúꞌul con grë llanë nananú laꞌni ldúꞌul, nu gulë bëꞌnë recibir dizaꞌquë nabëgabní laꞌni lduꞌu të. Napin pudërë parë gac salvar të.
22 Gulë bëꞌnë grë́tëꞌ lo quë narniꞌi dizaꞌquë, lëdë niáꞌasëdiꞌi quëquë́ diaguë tëhin, purquë si talë no más rquë diáguël nu adë rúnëdiꞌil cumplir, hia iurní lo mizmë lëꞌë të quëguguë́ të lëꞌë të. 23 Grë́tëꞌ el quë niáꞌasë rínill nu rquë diáguëll shtiꞌdzë më perë adë quëhúnëdiꞌill cumplir lo quë narniꞌi shtiꞌdzë më, ni na ziquë tubi nguiu narbiꞌa laꞌni guëꞌguanë nia lla na lull. 24 Rnall lla na lull perë lueguë lë́ꞌëll ziáꞌall, iurní rëaꞌldë ldúꞌull lo quë nagunall. 25 Perë grë́tëꞌ el quë natsaglaꞌguë rsëꞌdë laꞌni lëy shtë Dios, quëzuꞌbë diáguëll shtiꞌdzë më; gunë ldaiꞌ më lëꞌë nguiu ni. Cagniaꞌa shcuendë lëy nagunë librar mënë de grë cusë mal.
26 Stubi de lëꞌë të rniꞌi riagláꞌguël shnezë Dios perë adë ráquëdiꞌi rcuéꞌzël ra diꞌdzë mal narníꞌil; mizmë lë́ꞌël rsiguë́ lë́ꞌël. Hia ldaiꞌ nanuáꞌal lasáquëdiꞌin. 27 El quë nagunë compañi ra bëzebi nu ra viudë con nicidá nanapë rall, nu el quë naquëhapë mizmë lë́ꞌëll de grë duldë, rna Dadë Dios lu nguiu ni ziquë tubi lari limpi sin ni tubi manchë. Pues nuáꞌall ldaiꞌ narëuuꞌ lduꞌu Dios.