Cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Romanos
1
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu ra shmënë Dios naquëreldë Roma
Na Pablo, nahia muzë shtë Jesucristo. Dios gulë́ na; gunaꞌbë më na cumë ziquë poshtë shtë́niꞌ. Bësheꞌldë më na especial parë tsagniaꞌa dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios. Dios bëluáꞌaiꞌ ziquë promësë dizaꞌquë rëꞌ dizdë guahietë por medio de profetë iurë bëquëꞌë raiꞌ Sagradas Escrituras. Dizaꞌquë nabëquëꞌë raiꞌ runë tratë shcuendë Jesucristo Shlámaꞌa; náhiꞌ shini Dios. Bidë Jesucristo; guc më nguiu; na më llëbní shtë rëy David. Manërë cubi bëluaꞌa Dios con llëruꞌbë pudërë nu milagrë de quë Jesucristo na shini më. Por Espíritu shtë Jesucristo naná santu, bëluaꞌa Dios Jesucristo na shini më purquë guashtë́ më ladi ra tëgulë. Por Jesucristo bëdë́ꞌnaꞌa recibir llëruꞌbë favurë; bësheꞌldë më lëꞌë naꞌa, ra poshtë shtë më, parë tsagniꞌi naꞌa dizaꞌquë shtë më entrë grë ra naciuni të guëzuꞌbë diaguë mënë shtíꞌdziꞌ nu gunë rall honrar lëꞌë më. Nu lëꞌë të gunaꞌbë më parë gac të shmënë Jesucristo.
Quëquëaꞌa lu të naquëreldë ciudá Roma. Rac shtuꞌu Dios lëꞌë të nu gulë́ më lëꞌë të parë gac të shmënë më narunë cumplir voluntá shtë më. Gulë bëꞌnë recibir bendición shtë më. Gulë cuedchí lduꞌu të por Dios Shtádaꞌa nu por Jesucristo Shlámaꞌa.
Rac shtuꞌu Pablo tsaguëꞌnë visitar mënë rumanë
Quëgniaꞌa primërë, por Jesucristo quëgnehia graci lu Dadë Dios por lëꞌë të purquë grë ladë shtë guë́ꞌdchiliu, cagniꞌi ra mënë mudë rrëꞌtsë shtiꞌdzë Dios entrë lëꞌë të. Quëhuna sirvë Dios con guëdubinú lduaꞌa; quëadiꞌdza dizaꞌquë shtë shini më, nu na më testigu de quë siemprë rnaꞌba lu më por lëꞌë të. 10 Rnaꞌba lu më de quë si talë nahin voluntá shtë më, guëneꞌe më permisi gueldë guënahia lëꞌë të tubi visitë. Si na voluntá shtë më, iurneꞌ guna gan gueldë guënahia lëꞌë të. 11 Rac shtuaꞌa iurë guënahia lëꞌë të, guësëdchinia tubi don narzëlaaꞌdchi Dios por medio de Espíritu Santo të gac të más firmë lu shnezë më. 12 Quiere decir, tantë lëꞌë të nu lëꞌë na guëdë́ꞌnaꞌa recibir bendición shtë Dios parë bien shtë hiaꞌa.
13 Bëchi, rac shtuaꞌa de quë gac bëꞌa të, zihani vueltë guc shtuaꞌa gueldë guënahia lëꞌë të perë hashtë neꞌ laꞌdi gúnëdiaꞌa gan. Rac shtuaꞌa gueldë guënahia lëꞌë të parë guadiꞌdza lu mënë shtiꞌdzë Dios parë tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. Rac shtuaꞌa gac të mënë narianaldë tëchi Espíritu Santo. Zni bëna stubi lugar entrë los de más mënë nanádiꞌi më israelitë. 14 Napë quë quilla lo quë narzeꞌbia; guadiꞌdza lu grë mënë shtë guë́ꞌdchiliu, ra mënë griego nu ra mënë naquëreldë zitu lu nacahi, nu mënë nabësëꞌdë tantë nu nabësë́ꞌdëdiꞌi. 15 Zni por partë shtëna nalë́ rac shtuaꞌa guadiꞌdza dizaꞌquë lu të naquëreldë ciudá Roma.
Pudërë shtë dizaꞌquë
16 Adë rtúdiꞌi lua dizaꞌquë purquë nahin pudërë shtë Dios parë gac salvar grë́tëꞌ narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më. Primërë bëdchini dizaꞌquë ni lu ra më israelitë; despuësë bëdchinin lu ra më nanádiꞌi më israelitë. 17 Por mizmë dizaꞌquë rluaꞌa lla mudë gunë Dios perdunë ra pecadurë, perë mizmë tiempë gunë më lo quë naná tubldí. Iurneꞌ nu parë siemprë na salváraꞌa sulë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më. Zni rniꞌi Sagradas Escrituras: “Tubldí na shcuendë nguiu lu Dios si talë rialdí lduꞌi de verdá. Nguiu ni guëbánill parë siemprë.”
Faltë nanapë mënë lu Dios
18 Rac bëꞌa hiaꞌa de quë cashtigu shtë Dios zeꞌdë guëdchini. Dios naquëbezë gubeꞌe gúniꞌ cashtigu grë ra narunë mal con grë ra nadë nápëdiꞌi rëspëti parë lëꞌë më. Zni gaquin con ra mënë naquëreldë lu duldë perë mizmë tiempë rdëꞌë rall cuendë nanú Dios verdadërë. 19 Bien rdëꞌë rall cuendë nanú tubsë Dios purquë mizmë lëꞌë më bëluaꞌa më ra cusë ni lu rall. 20 Adë chu gáquëdiꞌi guná lu Dios, perë rac bëꞌa hiaꞌa pudërë shtë më; riasë́ hiaꞌa por lo quë nabëntsaꞌu më. Dizdë bëcueꞌshtë́ më guë́ꞌdchiliu, clarë rluaꞌa pudërë shtë më nu de quë nápëdiꞌi më fin. Por ni grë mieti na culpablë delantë lu më. 21 Aunquë nilë nanë́ mënë nanú Dadë gullanë, adë bë́ꞌnëdiꞌi rall honrar lëꞌë më ziquë runë tucarë, nu adë bëdë́ꞌëdiꞌi rall graci lu më por lo quë nabëꞌnë më. Al contrari, guanaldë rall tëchi ra llgabë shtë nguiu, llgabë adë lasáquëdiꞌi. Zni bëaꞌnë rall lu nacahi con duldë laꞌni lduꞌu rall. 22 Aunquë rniꞌi rall na rall mënë narac bëꞌa, perë mizmë lëꞌë rall bësaꞌnë rall guëdchini nacahi laꞌni lduꞌu rall; bëac rall tuntë. 23 Adë bë́ꞌnëdiꞌi rall adorar Dios nanápëdiꞌi fin, sino mejurë bëꞌnë rall adorar ra figurë ziquë mënë narati. Bëꞌnë rall adorar figurë shtë ma shcuaguë nu ra serpientë; hashtë ma natapë guëáhiꞌ, bëꞌnë rall adorar.
24 Por ni Dios bësaꞌnë lëꞌë rall gunë rall cumplir cualquier mal nananú laꞌni lduꞌu rall. Quëhunë rall cumplir cusë dzabë narac shtuꞌu cuerpë shtë rall. Quëhunënú rall duldë fier entrë mizmë saꞌ rall. 25 Voluntariamente quëhunë nadzëꞌë rall verdá shtë Dios por bishi. Rzullibi rall lu ra cusë nabëntsaꞌu Dios. Más quëhunë rall adorar lo quë naguctsaꞌu, lë́dëdiꞌi Dios nanabani, el quë narunë tucarë gunë mieti alabar parë siemprë. Amén.
26 Por grë cusë ni Dios bësaꞌnë grë́tëꞌ rall lu deseo mal nananú laꞌni lduꞌu rall, cusë shtu ra, hashtë ra naꞌa bëꞌnë rall cambi; adë rac shtúꞌudiꞌi guëtsëꞌa rall con nguiu ziquë na nezë zaꞌquë, sino rac shtuꞌu rall mizmë saꞌ naꞌa. 27 Mizmë manërë ra nguiu, adë guc shtúꞌudiꞌi rall naꞌa cumë na vidë zaꞌquë sino nalë́ guc shtuꞌu rall mizmë saꞌ nguiu rall. Na rall mamflor. Bëꞌnë rall recibir laꞌni mizmë cuerpë shtë rall cashtigu narunë tucarë lëꞌë rall por mal vidë nanapë rall.
28 Hia bëquë́ guiaꞌa rall Dios, por ni Dios bësaꞌnë lëꞌë rall parë tsanaldë rall llgabë dzabë shtë rall. Nu rúnëruꞌu rall cusë mal naná demasiadë fier. 29 Nalë́ gadzë́ grë cusë dzabë laꞌni lduꞌu rall. Ra nguiu rquënú rall stubi naꞌa; ra naꞌa rquënú rall stubi nguiu. Runë rall cusë dzabë nadë rlluíꞌidiꞌi. Rzebi lduꞌu rall pë shtë mënë. Quëhunë rall grë clasë maldá. Nagubini rall. Rguini saꞌ rall. Nadishiꞌbi rall. Rguguë́ saꞌ rall. Nachismë rall. 30 Nagaꞌchi ruadiꞌdzë rall cuntrë saꞌ rall. Rna tushë rall cusë shtë Dios. Rushtiá rall guëc saꞌ rall. Nadchini rall. Rguili lduꞌu rall cusë mal. Nápëdiꞌi rall rëspëti lu shtadë rall. 31 Në́diꞌi rall tsasë́ rall. Adë rúnëdiꞌi rall cumplir shtiꞌdzë rall. Nápëdiꞌi rall cariñi. Rac shtuꞌu rall gunë rall vengar. Adë rgáꞌadiꞌi lduꞌu rall saꞌ rall. 32 Lëꞌë ra mënë ni, nanë́ rall gunë më juzguë lëꞌë rall. Nanë́ rall el quë naquëhunë ra cusë ni, runë tucarë gati rall; perë mizmë lëꞌë rall tsaglaꞌguë quëhunë rall ra duldë ni nu rsini rall saꞌ rall lu duldë. Iurní rquitë lduꞌu rall.